SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1101 - 1140  KNIHY  "ROZHOVORY IV."   ZDE ...

 

1141.  Několik stručných objasnění struktury a povahy zóny vymístění.           (Přijal Petr D. F.)          

18.5.1988.         Časně zrána.

Místo: Santa Barbara, California, USA.

 

To, co zde cituji z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ se týká životně každého člověka na Zemi, neboť každý má šat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! !  Pochopení tohoto faktu dává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

 

Tyto informace šiřte všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavně do škol – učitelůmúředníkům a vědcům a všem dalším zájemcům nezapomeňte na naše milé novináře a politiky, které máme tolik rádi. Bude to pomocí mnoha lidem a velký průšvih pro pseudotvůrce.

 

Tuto kapitolu je vhodné SYSTEMATICKY rozeslat NA VĚDOMÍ všem MÉDIÍM, OKR. ÚŘADŮM (přednosta), MĚSTŮM (starosta) a SOUDŮM v ČR (předseda senátu soudu) s uvedením této skutečnosti (na konci uvést „Na vědomí: Všechna média ......  Všechny soudy ČR“).

 S láskou  Ivo A Benda.

 

Kapitola dvacátá devátá. (Strana 634 – 639.)

 

Dne 18. května 1988, časně zrána za rozbřesku, bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Je nutno učinit několik krátkých poznámek o struktuře a povaze zóny vymístění, zvláště ohledně jejích obyvatel. Pokud si vzpomínáte, byla tato struktura a povaha popsána ve třinácté kapitole knihy „Realita, mýty a iluze“ a v první kapitole knížečky „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ i na stránkách jiných knih zprostředkovatele tohoto přenosu. V té době bylo naznačeno, že v základě imituje struktura zóny vymístění strukturu pozitivního stavu, jsouc jeho zvráceným odrazem či šerednou karikaturou povahy Stvoření. Hierarchie organizace zóny vymístění je podobná hierarchii duchovní organizace pravého Stvoření až na to, že JDE O ZCELA ROZDÍLNÝ, DIAMETRÁLNĚ PROTICHŮDNÝ ÚČEL.

 

Jak bylo dříve uvedeno, je omylem předpokládat, že pekla, na příklad, jsou jedním místem v duchovním světě, soustředěným v jedné specifické oblasti paralelně se Stvořením. Zóna vymístění je antivesmír, který sestává ze svých vlastních obsáhlých tří dimenzí:

 

(1)

antiduchovní dimenze, čili jejího pseudosvěta, jenž je lidským tvorům obecně znám jako pekla;

 

(2)

z antiintermediální dimenze, čili jejího pseudointermediálního světa;

 

(3)

antipřírodní dimenze, čili jejího pseudofyzického světa.

 

Každá z těchto dimenzí sestává z vlastních pseudogalaxií, pseudoslunečních soustav a pseudoplanet. Všechny jsou pod VLÁDOU PEKEL - jejich pseudonejniternějšího pseudoduchovního světa. Navíc má zóna vymístění jednu zvláštní podivnost v rámci své říše, jež aktuálně a specificky nesouvztaží s ničím – a to je planeta Nula. Souvztažnosti planety Nula jsou difúzní a nespecifické. Její divná a speciální role vyžaduje toto uspořádání.

 

Jak víte, byla celá zóna vymístění – než se Nejvyšší vtělil do formy Ježíše Krista – pod nepopíratelnou vládou pseudotvůrců. Po této inkarnaci, obzvláště po vzkříšení Pána Ježíše Krista, byli pseudotvůrci zbaveni svého vládnoucího postavení, separováni od ostatních částí zóny vymístění a jejích pekel a až donedávna uvězněni. Od té doby i nadále patří úplná kontrola nad zónou vymístění Pánu Ježíši Kristu, který jí vládně, jak si vzpomínáte, podle ZÁKONA DOVOLENÍ.

 

Pseudotvůrci, v době, kdy byli u moci, ustanovili v zóně vymístění určitou hierarchii a politickou strukturu podle vzoru struktury skutečného Stvoření. Důvod, proč tato struktura zvráceně kopíruje strukturu skutečného Stvoření je v tom, že pseudotvůrci potřebovali něco, co by bylo přesně protichůdnou replikou originálu. Je daleko snadnější válčit proti něčemu, co okopírujete do všech největších detailů. Jiný důvod byl stavební materiál jim dostupný. Jak již víte, přicházel a ještě přichází ten materiál z odmítnutých a vypuzených idejí všech sentientních entit ohledně odvozování života z jakéhokoliv jiného zdroje než z Pána Ježíše Krista (toto je jedním z obecných obsahů té ideje). Jelikož se ta idea vyskytuje v sentientní mysli, proto odráží strukturu té sentientní mysli. Sentientní mysl zase pak odráží strukturu hierarchie duchovní organizace Stvoření a jeho multivesmíru. Z toho důvodu bylo snadné vyčíst dotyčnou strukturu u obsahu a povahy těch odvrhnutých idejí. Z toho tedy pseudotvůrci znali, jak vybudovat protichůdný a diametrálně odlišný svět – pokud se týká jeho účelu.

 

V původní sestavě fungovali pseudotvůrci v roli Boha – Stvořitele, který vládl nad veškerým pseudostvořením. Ves skutečnosti zvolili ze svého středu tajným hlasováním jednoho člena, jemuž byla přidělena role nejvyššího boha. Ten „bůh“ pak jmenoval členy vládnoucího politického tělesa, (všimněte si, nebyli již zvoleni tajným hlasováním – pozn. zpracovatele) jemuž byly přiděleny rozličné funkce za účelem zajištění přiměřeného vládnutí nad veškerou zónou vymístění. V době původní fabrikace a založení pekel zfabrikovali pseudotvůrci také zvláštní typ tvorů, kteří svou mocí, rolí a pozicí souvztažit, v negativním smyslu ovšem, s různými duchovními entitami, stvořenými Nejvyšším, za účelem spolutvoření a spoluvládnutí nad multivesmírem.

 

V tomto ohledu existuje v zóně vymístění devět velmi širokých a obecných kategorií entit (mimo pseudotvůrců), jež jimi byly původně zfabrikovány. Všechny mají velmi zvláštní poslání, role a stupeň a rozsah politických a jiných mocí OVLÁDAJÍCÍCH MYSL v říši zóny vymístění. V rámci těchto velmi širokých a obecných kategorií sestává každá kategorie ze svých vlastních četných subkategorií se svými vlastními jmény, funkcemi a rolemi, jakožto i specifickým postavením v rámci hierarchie té struktury. Není nutno, abyste se starali o tyto četné subkategorie a jejich jména či role. Jen by vás to mátlo, tak jsou komplikované a zapletené (srovnej např. analogii zapletených, komplikovaných a neprůhledných vlastnických vztahů zde na Zemi, kdo co ovládá a manipuluje – pozn. zpracovatele).

 

Je dovoleno, abyste se seznámili s poněkud ohraničenou krátkou informací o devíti základních obecných a širokých kategoriích těchto TVORŮ za tím účelem, abyste si uvědomovali JEJICH VLIV NA LIDSKOU MYSL, a tak se mohli CHRÁNIT PŘED TÍM OVLIVŇOVÁNÍM. Subkategorie těchto hlavních kategorií fungují v rámci vlády hlavních kategorií, sloužíce jim v jejich hlavní roli poslání.

 

 

1)  PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAFÍNI

 

První kategorie, jaká je na samém vrcholu nade všemi, se může nazvat pseudomocnostmi a pseudoserafíny. Tito byli zfabrikováni pseudotvůrci jako první, aby jim pomáhali ve fabrikování a zakládání pekel a všech jiných tvorů. Toto je VLÁDNOUCÍ ČI ZÁKONODÁRNÉ TĚLESO PEKEL, které ROZVÍJÍ, FORMULUJE A USTANOVUJE RŮZNÉ POLITICKÉ PROGRAMY, jimiž se VLÁDNE nad veškerou zónou vymístění na všech jejích úrovních. V přítomné době, po uvěznění pseudotvůrců, je to tato kategorie, z níž byl jmenován pseudobůh, který vládne nad všemi pekly i nad ostatními oblastmi zóny vymístění. Pseudotvůrci nemohou déle být na nejvyšším místě, neboť jejich pozice je nyní ZABRÁNA Pánem Ježíšem Kristem, který DOVOLUJE PROZATÍM A V ZÁJMU DUCHOVNÍHO POUČENÍ, aby všechno ostatní zůstávalo stejným.

 

Kvůli svobodě volby potřebují všichni členové pekel mít dojem, že si vládnou sami. Jsou ještě jiné nesmírně důležité důvody, proč Pán Ježíš Kristus dovolil, aby se tato situace nadále vyskytovala dokonce i poté, co odebral vládnutí pseudotvůrcům. Některé z těchto důvodů byly zjeveny dříve. Jiné jsou nad rozsah lidského pochopení.

 

 

2)  PSEUDOPOTENTÁTI, PSEUDOCHERUBÍNI A PSEUDOTERAFÍNI

 

Druhá kategorie, která následuje hned za první, se může nazývat pseudopotentáti, pseudocherubíni a pseudoterafíni. Jejich role a postavení se může srovnat s PRÁVNÍM ODVĚTVÍM VLÁD LIDSKÝCH TVORŮ. V určitém smyslu jsou vykladači všech pseudoprincipů, vyvinutých výše popsanou první kategorií pekelných tvorů. Jsou KONEČNÝMI ROZHODČÍMI ve věci pseudospravedlnosti v zóně vymístění.

 

 

3)  ĎÁBEL

 

Třetí kategorie těchto tvorů se nazývá ďábel. Ďábel sestává z četných tvorů, kteří mají zcela na starosti PRODUKCI VŠECH DRUHŮ ZLA ve veškeré zóně vymístění s JEJICH NÁSLEDNÝM ÚSPĚŠNÝM ROZŠIŘOVÁNÍM A ODŮVODŇOVÁNÍM.

 

 

4)  SATAN

 

Čtvrtá kategorie těchto tvorů se nazývá satan. Sestává z tvorů, kteří mají plně na starosti PRODUKCI A ŠÍŘENÍ VŠECH DRUHŮ NEPRAVD, ZVRÁCENIN A ZNETVOŘENIN po celé zóně vymístění a jejich odůvodnění.

 

 

5)  LUCIFER

 

Pátá kategorie se nazývá lucifer. Sestává z tvorů, kteří se mohou srovnat s IDEOLOGY, CO MAJÍ NA STAROSTI VEŠKEROU PROPAGANDU v zóně vymístění, zvláště proti pozitivnímu stavu. Jejich základní rolí je LÍČIT pozitivní stav jako něco nejošklivějšího a nejzápornějšího a negativní stav znázorňovat jako něco nejkladnějšího a nejžádoucnějšího. Jsou mistry v přesvědčování, demagogii a ovládání mysli sugescí a ovlivňováním.

 

 

6)  DÉMONI

 

Šestá kategorie se nazývá démony. Démoni mají na starosti všechnu VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZPEČNOST ve veškeré zóně vymístění. Mohou být také přirovnáváni k MOCENSKÉMU NÁSTROJI VOJENSKÝCH SIL. Jedno z jejich mocných odvětví má za úkol ŠPIONÁŽ A ŠPEHOVÁNÍ VŠECH ČLENŮ NEGATIVNÍHO STAVU s tím, aby se zajistilo, že nikdo neodbočí od pravidel a životního stylu negativního stavu. Je jim přidělena role UZAVŘENÉ BEZPEČNOSTÍ SLUŽBY KOLEM ZAPOUZDŘENÉ PRAVÉ SENTIENTNÍ MYSLI V LIDSKÉ MYSLI A MYSLÍCH VŠECH JINÝCH TVORŮ A UDRŽOVÁNÍ V SEPARACI JEJICH PSEUDOMYSLI OD JAKÉHOKOLIV VLIVU PRAVÉ SENTIENTNÍ MYSLI.

 

 

7)  PSEUDOARCHANDĚLÉ

 

Sedmá kategorie se nazývá pseudoarchandělé. Pseudoarchandělé jsou v čele agentur, PROSAZUJÍCÍCH ZÁKON ve veškeré zóně vymístění. Z formulovaných pseudoprincipů a pseoudozákonů, přicházejících shora, VYTVÁŘEJÍ PROSTŘEDKY PRO JEJICH SPLNĚNÍ v celé říši zóny vymístění.

 

 

8)  PSEUDOANDĚLÉ – ANDĚLÉ TMY

 

Osmá kategorie se nazývá pseudoanděly, čili anděly tmy. Tito tvorové mají na STAROSTI VYNUCOVÁNÍ ZÁKONA. Jsou vlastně POLICEJNÍ SILOU, KTERÁ ZAJIŠŤUJE, ABY KAŽDÝ SETRVÁVAL U MÍSTNĚ ZAVEDENÝCH PSEUDOZÁKONŮ.

 

 

9)  DUCHOVÉ

 

Konečně devátá kategorie se nazývá duchy. Má dvě široké a nezávislé subkategorie: Jedna se jmenuje negativní duchové a druhá se nazývá zlými duchy.

 

9.1)  NEGATIVNÍ DUCHOVÉ

 

Negativní duchové jsou obyčejně POCHOPY SATANÁŠE. Zpříkladňují život všech nepravd, zkreslení a zvráceností pravdy. Ukazují příklad konkrétního života dle satanských pseudoprincipů falešností.

 

9.2)  ZLÍ DUCHOVÉ

 

Zlí duchové jsou, na druhé straně, POCHOPOVÉ ĎÁBLA. Jejich rolí je zpříkladňovat životní styl veškerého zla ve jsoucnu a bytí. Tito zlí duchové uvádějí příklad konkrétního života ve shodě s ďábelskými pseudoprincipy všech druhů zla.

 

VĚTŠINA LIDSKÝCH TVORŮ, vstupujících do pekel ze své vlastní volby, STÁVÁ SE BUĎ NEGATIVNÍMI, NEBO ZLÝMI DUCHY. Lidští tvorové se nikdy nedostanou výš (níž !) než k hodnosti pseudoarchandělů. Taková je základní hierarchická struktura zóny vymístění i povaha její vlády. Jak vidíte, ODVOZUJE SE v obecnosti politická struktura vlád na planetě Nula v zásadě, v literním smyslu, ze struktury zóny vymístění. Nicméně existují některé rozdíly mezi strukturou pekel a strukturou planety Nula. Planeta Nula má minimální stupeň určité difúzní souvztažnosti s pozitivním stavem.

 

Pozitivní korespondence dává vládní politickou strukturu v určitých zemích na vaší planetě, která se nazývá „demokracií“. Těchto velmi málo zemí na vaší planetě dává svým občanům v určité míře volnost a svobodu vyjádření, jaká neexistuje nikde jinde v zóně vymístění a jejích peklech. Dobrým příkladem pro toto uspořádání je politický systém, jaký byl zaveden ve Spojených státech amerických. Avšak, jak víte, došlo od doby původního stavu těch svobod a volnosti, od doby jejich založení, k jejich postupné erozi. A i když Spojené státy americké jsou stále ještě nejsvobodnější zení na vaší planetě, tato situace se zhoršuje pro vás alarmující rychlostí. Odráží se v tom POSTUPNÉ ÚPLNÉ PŘEVZETÍ VAŠÍ PLANETY NEGATIVNÍM STAVEM.

 

Výše popsaná struktura a povaha zóny vymístění má jeden velice důležitý aspekt pro ty, co praktikují duchovní hypnoterapii a proces niterného putování. Pokud si pamatujete, bylo naznačeno v páté kapitole této knihy, že každá násilně oddělená a izolovaná úroveň lidské mysli (pravé nejniternější duchovní mysli, pravé vnitřní mysli a pravé zevnější mysli) je zapouzdřena speciálním stavem, jaký simuluje funkci a účel úrovně originální mysli. Abychom tedy zopakovali:

(1)

Pravá nejniternější duchovní mysl je ZAPOUZDŘENA falešnou nejniternější duchovní myslí;

(2)

vnitřní pravá mysl falešnou interiorní myslí

(3)

a pravá zevnější mysl falešnou zevní myslí.

 

V té kapitole bylo také zdůrazněno, že KAŽDÉ takové PSEUDOMYSLI jsou přidělení četní DÉMONI, kteří nejen že UDRŽUJÍ tyto mysli FUNKČNÍMI a V POPŘEDÍ, ale také KONTROLUJÍ STRÁŽCE u případných infinitesimálně malinkých otvůrků do pravé mysli, aby BLOKOVALI výstup a vstup jakékoliv případné PRAVDY a REALITY ve VĚDOMOU MYSL v jejich opravdovém, nepokrouceném, nezfalšovaném a nezvráceném stavu.

 

Protože strukturální povaha těchto falešných myslí je zvráceným odrazem strukturální povahy pravé mysli, každé falešné mysli se přiděluje řada pseudoduchovních poradců stejným způsobem, jakým Pán Ježíš Kristus přiděluje lidským tvorům řadu pravých duchovních poradců. Počet pravých duchovních poradců přesně odpovídá počtu démonů, kteří fungují v roli pseudoduchovních poradců. Jediným rozdílem v tomto uspořádání je to, že tento druh démonů funguje z pozice separace a izolace jednotlivé mysli. Vždyť nakonec je to jejich role bezpečnostních četníků pekel držel tu mysl v odloučenosti a izolaci. Na druhé straně praví duchovní poradci, přidělení Pánem Ježíšem Kristem, fungují z pozice sjednocenosti a jednotnosti. Z toho důvodu objevují se praví duchovní poradci POUZE na úrovni Nejniternější duchovní mysli jako integrující zdroj veškeré sentientní mysli.

 

Kvůli tomuto osudově závažnému rozdílu se každé falešné mysli přiděluje řada démonů – falešných duchovních poradců v počtu odpovídajících počtu pravých duchovních poradců. Takže máte sbor falešných duchovních poradců na úrovni falešné nejniternější duchovní mysli. Jiný sbor je přidělen falešné vnitřní mysli. A třetí sestava je umístěna na úrovni falešné zevní mysli. Máte-li tedy, například, celkový počet pravých duchovních poradců rovnající s číslu deset, pak budete mít deset démonů – pseudoporadců na úrovni falešné nejniternější duchovní mysli; deset na úrovni nepravé vnitřní mysli a deset na úrovni falešné zevní mysli. Máte zde vlastně třicet démonů proti pravým poradcům. Takto neprodyšná jsou bezpečnostní opatření negativního stavu.

 

Takže, aby se úspěšně zdolávala tato situace, musí se během procesu obrany proti těmto démonům věnovat zvláštní pozornost těm, kteří hrají roli falešných duchovních poradců. V tom bodě, kdy se věnujete práci nad sebou, je velmi snadné přehlédnout tyto zvláštní démony, protože berou na sebe přesně takovou podobu a takový obraz, jaký mají vaší praví duchovní poradci (na toto shořela řada lidí, kteří čile komunikovali přes 7. čakru a měli i dobré mentální vidění, ale neměli dobrou intuici. To, že vidíte bytost Světla, ještě není důkazem, že je to ona. Já se viděním neřídím, ale jen intuicí, nitrem, a je to funkční způsob – pozn. zpracovatele). Takto se můžete velice snadno oklamat a mít pocit falešné bezpečnosti. Myslíte, že máte co činit se svými pravými, opravdovými duchovními poradci, zatím co je fakt, že jednáte s démony, kteří je předstírají. Z toho důvodu se vám radí, abyste zkoumali velice důkladně a prověřovali dvakrát i třikrát všechny démony i duchovní poradce (bytosti Světla se neurazí v žádném případě – pozn. zpracovatele), kteří se posunují spolu s vámi do vnitřní a vnější úrovně vaší mysli. V procesu toho posunování – z jedné úrovně na druhou – dochází obvykle k záměně pravých duchovních poradců falešnými. Jakmile se ukončí posunutí, je radno, abyste opět prověřili objevující se duchovní poradce a ujistili se, že jsou, kým mají být.

 

 

Tab. 4

  

 
STRUKTURA ZÓNY VYMÍSTĚNÍ - kategorie
hierarchie
*
PSEUDOTVŮRCI
+
 
 
 
1.
PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAFÍNI
++
2.
PSEUDOPOTENTÁTI, PSEUDOCHERUBÍNI A PSEUDOTERAFÍNI
+++
3.
ĎÁBEL
++++
4.
SATAN
+++++
5.
LUCIFER
++++++
6.
DÉMONI
+++++++
7.
PSEUDOARCHANDĚLÉ
i člověk
++++++++
8.
PSEUDOANDĚLÉ – ANDĚLÉ TMY
i člověk
+++++++++
9.
DUCHOVÉ – a) negativní duchové b) zlí duchové
i člověk
++++++++++

 

 

 

Poznámka: Lidský tvor z planety Nula - Země se dostává v případě své vlastní volby v pozemském životě po smrti těla do max. posledních 3 úrovní negativního stavu (jak je znázorněno). Jsou to ti lidé, kteří se velmi aktivně podílí na nepravostech v pozemské civilizace (často řídící pracovníci s kariérním způsobem myšlení, kteří intenzivně spolupracují s negativním stavem a jsou odpovědní za množství zla v lidské společnosti. V jejich subjektivním pohledu žádné zlo nepáchají). Většina lidských tvorů, vstupujících do pekel ze své vlastní volby, stává se buď negativními, nebo zlými duchy.

 

 

Obr. 5

 

TŘI ODDĚLENÁ VĚDOMÍ LIDSKÉ BYTOSTI zfabrikovaná pseudotvůrci – každé oddělené vědomí má ještě 3 úrovně (jen 5 % komunikace je se Stvořitelem a s bytostmi Světla, 95 % informace je ovládána – zprzněna Temnotou, řízena stejně jako řídí manažeři firmu). Takto je ovládáno 50 % (3 miliardy) lidí, 30 % je částečně ovládaných, 20 % lidí není téměř vůbec:

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout tomuto oklamání, je přímé jednání s těmi typy démonů na každé úrovni pseudomysli a obrátit se na ně nejdříve. Řekněte jim, že víte, že jsou tam; že víte, v čem je jejich role a funkce a připomeňte jim – než postoupíte dále – že mají vrozenou schopnost volit a měnit se. Odešlete je od sebe do té speciální oblasti, jež byla založena Pánem Ježíšem Kristem za tímto speciálním účelem mezi pekly a intermediálním světem. V té oblasti jsou prošetřeni a dává se jim možnost výběru, aby buď konvertovali do pozitivního stavu, nebo byli uzamčeni v nějakém žaláři ve svých příslušných peklech, kde mají nést všechny důsledky svých činů i bláznivých výběrů.

 

Po té, co se v první řadě budete zabývat těmi démony, tehdy a jenom tehdy, můžete pokročit k dalším specifickým démonům – máte přistoupit k osvobození a obrácení strážců způsobem, popsaným v páté kapitole této knihy.

 

Toť vše, co je vám třeba znát o této otázce v této době.

 

Má-li kdo uši k slyšení, ať slyší, co Pán Ježíš Kristus zjevuje o této záležitosti.“

 

 

1142.  Rozhovor s Asket o Sympoziu o lásce.     (Přijala Helena K.)                          28.7.2000.       

                                                                                               Místo: Česká Lípa. 

„Helenko, jsem tady, můžeme pokračovat, Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

Milá Asket, pořádáte také na vaší planetě sympozium ??

 

„Milá Helenko, ano, pořádáme sympozia, protože nás to velmi duchovně povzbuzuje a učíme se nové duchovní pravdy a také si předáváme svědectví a zkušenosti, jako vy v Církvi. Naše Sympozia jsou jiná a jinak řízena. My nemáme čas, žijeme v přítomnosti. Dostaneme telepaticky impuls a jdeme na Sympozium. Žádný program předem nemáme, my nic předem neplánujeme. Źít v přítomnosti tady a teď je mnohem snadnější a rychlejší, když to srovnávám s vámi na planetě Zemi. Někteří bratři a sestry na planetě Zemi takto žít v přítomnosti umí. Vaše Sympozium bude trochu podobné našemu, cítíte to také tak, a proto jste byli vedeni Stvořitelem naším milovaným uskutečnit v krátké době toto sympozium. Poprvé na vaší planetě Zemi bude uskutečněno v této krátké době tak velké Sympozium, a proto to bude skvělé.

 

Mnozí lidé tomu ani nemohou uvěřit, že tak rychle stihnete vše zajistit, ale přesto jsou zvědaví, jak to proběhne. Všichni, kdo se do tohoto díla zapojili, se přesvědčili o tom, že s láskou se dají dělat přímo zázraky. Helenko, Sympozium o lásce na planetě Zemi ještě nikdo nepořádal, my se všichni těšíme.

 

Helenko, přeji ti dobrou noc, za všechny vesmírné přátele, s láskou Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

Děkuji ti moc Asketko, a já posílám všem i tobě proudy lásky, Helena z planety Země. Ahoj.

 

 

1143.     Rozhovor s Firkonem o Sympoziu o lásce.   (Přijala Helena K.)       13.8.2000.     23:00-23:45 hodin.

                                                                                               Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, rád ti odpovím na tvou otázku, Firkon, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Milý Firkone, prosím tě, jak reagují lidé, kteří dostávají pozvánky na Sympozium ?

 

„Helenko, většina z těch, co jste poslali, reagují pozitivně a mají z toho velkou a upřímnou radost a snaží se vám pomáhat tím, že to předávají a rozesílají ostatním. Je to pro nás vesmírné krásný zážitek vás pozorovat, jak společně takto pracujete a pomáháte pozitivním myšlením a meditací tuto důležitou akci podporovat. Pan prezident Václav Havel přijde také, rád se této akce zúčastní, i paní Havlová.“

 

M. si myslí, že bychom neměli uvádět na pozvánkách jméno pana prezidenta.

 

„Helenko, nic neměňte na pozvánkách, a ty to cítíš správně a Ivo také. Neposlouchej řeči lidí, poslouchej Ducha svatého, ten tě vede správně, to je tvůj kompas, který tě nikdy nezklame, pokud ho budeš následovat a poslouchat. Nezapomeň, že máš také zkoušky, neboli testy. Sympozium je velký test pro všechny lidi z planety Země, bude záležet na tom, k čemu se přikloní a na kterou stranu se přidají. Není to v této době lehké se rozhodnout, ale každý má možnost sám sebe otestovat a zařadit se.

 

Helenko, postupuj tak, jak jste se dohodli na setkání v Beskydech. Všechno negativní rozpouštěj LÁSKOU, to je nejlepší, co v této době můžete dělat, to je perfektní a funguje to, už sis to vyzkoušela. Nám vesmírným se líbí, že se nebojíš ničeho, to je důležité při organizování tak důležité akce. Stále takto postupuj a budeš překvapená, jak to skvěle funguje.

 

Máme tě všichni vesmírní rádi a jsme stále s tebou, všechno dopadne dobře, je to tvorba Stvořitele.“

 

Děkuji ti Firkone za povzbuzení a krásná slova, zdravím vás všechny vesmírné přátele Sil světla a posílám proudy lásky, mám vás moc ráda a děkuji za pomoc, sestra Helena z planety Země.

 

„My také děkujeme a zdravíme tebe a Iva, posílám vám lásku a pozitivní energie. Ivovi děkujeme za přepisování tak důležitých informací pro lidi, Ivo, to bude, vlastně je, SÍLA, a přejeme dobrou noc za všechny vesmírné přátele, Firkon, Velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

1144.  Kdo jsi a proč jsi zde ?  Kapitola 1.                     (Autor Petr D. F.)               Vyšlo 1984.  

Místo: Hanalei Bay, Kauai, Havaj, USA.

 

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 6 – 25, 1. kapitola.

 

Kapitola první:

 

Je historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá ?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste ?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho ?

 

 

„Jakmile uspějeme ve své snaze dostat se do styku se svým nejniternějším Já, svou Niternou myslí a Nejvyšším ve své Niterné mysli, je první věcí, kterou se máte naučit, následující:

 

Vše, co jste kdy o sobě, o svém životě a životě obecně, o původu člověčenstva a všem ostatním poznali, je buď VELKÝM ZKRESLENÍM toho, jak to vše skutečně začalo, jak se to odehrálo, a v tom, jak se to nyní předkládá, nebo je to ZCELA NESPRÁVNÉ. Máte to VŠE VZHŮRU NOHAMA. Žijete ve světě POSTAVENÉM NA HLAVU a potřebujete se všemu učit či opětovně naučit znovu.

 

Takže první krok, který potřebujete podniknout, je pečlivé a důkladné osvobození se ode všech názorů, pohledů, postojů a systémů víry, které jste ve svém životě ohledně těchto záležitostí doposud měli. V získávání pravého poznání sebe sama a svého života nemůžete mít úspěch, pokud se snažíte otevřít dveře k sobě samým z pozice, kterou jste zaujímali doposud. Použijete-li k těmto dveřím starý klíč, představovaný těmito systémy víry, které jste odvozovali z celého svého života, uboze selžete. Fakticky se můžete stát daleko nevědomějšími a zmatenějšími, než kdykoli před tím.

 

Druhou důležitou věcí, kterou poznáte ve svém pravém já, nacházejícím se uvnitř vaší pravé Niterné mysli, je to, že abyste objevili pravdu o sobě, o tom, kým jste a proč jste zde, a ohledně všech záležitostí majících vztah k těmto věcem, potřebujete mít ochotu vzdát se všeho, čemu nyní věříte, že je pravdou. To zahrnuje všechny v současnosti vámi zastávané náboženské, vědecké, filosofické, psychologické či jiné pověry.

 

Jak jste si povšimli, důraz se klade na vaši ochotu vzdát se starých systémů víry. Tím se neříká, že se jich musíte vzdát plně, ale raději máte ukázat ochotu se jich vzdát, abyste mohli získat poznatky o pravé skutečnosti sebe sama a svého života. Ochota je novým klíčem, který odmyká dveře k ohromnému pokladu pravého poznání a moudrosti, které odhalují to, kým jste a proč jste zde. Nejste-li to ochotni učinit, tyto dveře se nikdy neotevřou.

 

Proč je nutné vzdát se toho, čemu jste věřili, že je pravdou ?  Prostým důvodem je to, že když k sobě přistupujete s falešnými ideami o sobě samých, či přinejmenším s možností, že vaše chápání těchto záležitostí by mohlo být falešné, nebudete s to objektivně vidět sebe samé takové, jací skutečně jste. Namísto toho budete zaujati a budete na sebe pohlížet očima vašeho ZVLÁŠTNÍHO systému víry. To pak povede k tomu, že budete přijímat pouze to o vás samotných a o druhých, co je v souhlasu s vaším VLASTNÍM systémem. To je přístup předpojatý a zároveň přístup, který je předpovědí, která samu sebe naplní. Tento přístup nalézá pouze to, co váš systém víry očekává či dovoluje, ale to nepochází z vašeho pravého já. Toto u lidí způsobují neměnné systémy víry. Proto je důležité, abyste udržovali svou mysl a své srdce OTEVŘENY a byli ochotni přijmout to, že poznatky, které máte o všech záležitostech života, o sobě a o druhých, mohou být zkreslené či úplně nesprávné.

 

Ohledně původu Vesmíru a života na této planetě včetně vašeho vlastního vzniku existují DVA SYSTÉMY VÍRY.  VĚDECKÝ A NÁBOŽENSKÝ.

 

1.  VĚDECKÝ PŘÍSTUP

 

Vědecký přístup nás poučuje, že život nastal POUHOU NÁHODOU. Tvrdí, že život je kombinací jistého druhu chemických uskupení, jako jsou například uhlíko – kyslíko - bílkovinové řetězce. Život se pravděpodobně evolučně vyvinul sám sebou, v sobě a ze sebe, bez jakéhokoli tvůrčího zdroje či původce života. Prostě řečeno: O životě se předpokládá, že na této planetě započal čirou náhodou, aniž by jeho proces byl předem jakkoli naplánován či zamýšlen. Předpokládá se tedy, že život začal od jednoduché neinteligentní proteinové buňky améby. Procesem evoluce se během milionů či miliard roků tyto primitivní buňky pravděpodobně rozvinuly do inteligentních forem života, které nakonec vyvrcholily v lidských bytostech, jak je nyní známe.

 

Tento takzvaný vědecký přístup selhává při náležitém vysvětlení toho, jak se něco může vyvinout z ničeho. Řekněme tedy: Jak je možné, že z něčeho mrtvého, neživého, jako je například neoživená hmota, se může vyvinout něco tak vysoce rozvinutého, živého a složitého a sebeuvědomujícího se, jako je lidská bytost ?  Jak může život vzniknout z ne-života ? (Vědci na planetě Zemi experimentálně nevytvořili živé organismy z neživé látky – pozn. zpracovatele).

 

Proto musíme považovat vědecká vysvětlení vzniku života a vašeho vlastního já za zavádějící. Problémem u vědeckého vysvětlování je to, že uznává pouze VNĚJŠÍ, FYZICKOU a TĚLESNOU formu života. Toto pojetí předpokládá, že tělo samo v sobě a sebou dává vznik životu v těle. Dobrým příkladem tohoto zavádějícího přístupu by bylo přirovnat ho snaze vysvětlit fungování vašeho těla ze šatů. Které nosíte. A ještě lepším příkladem tohoto zavádějícího přístupu je to, že byste měli tvrdit, že se vaše tělo vyvinulo ze součástí vnějšího oděvu. Toto je velmi dobrý příklad toho, co je to pozice vzhůru nohama (ve které my všichni žijeme). Naneštěstí má moderní věda sklon takto vysvětlovat původ života. Zavádějící povaha vědeckého vysvětlení, jak vidno z výše uvedených příkladů, je již bez dalšího zřejmá.

 

2.  NÁBOŽENSKÝ PŘÍSTUP

 

Druhý přístup, který lidé mohou v tomto ohledu přijmout, je takzvaný biblický, čili náboženský přístup. Religiózní přístup tvrdí, že život byl stvořen z jednoho Absolutního zdroje života – Boha, který je nestvořený, a který je životem v Sobě a ze Sebe. Tento názor tvrdí, že Bůh stvořil veškeré Stvoření a lidské bytosti buď z ničeho, či „slovy Svých úst“. Proces takto předpokládaného stvoření je popsán v první kapitole Geneze – první to knize Bible svaté. Předpokládá se, že stvoření nastalo před několika tisíci lety a Bůh je doslovně provedl v šesti pozemských dnech – měřeno fyzikálními jednotkami času na planetě Zemi. Prostě takto. Žádný vývoj, rozvoj, nic jiného.

 

 Toto vysvětlení obsahuje nějaká zrnka pravdy, která odrážejí tvrzení, že Bůh je Absolutním zdrojem života, že On/Ona, Kdož je nestvořen/nestvořena a Kdož je životem Sám/Sama a ze Sebe Samého/Samé. Problémem u tohoto vysvětlení je však to, že selhává u toho, proč by Stvořitel stvořil tak nedokonalé tvory, jakými jsou lidští tvorové, nemající nic jiného než problémy a potíže, a proč by Bůh, kdož jest Nejvyšším, chtěl stvořit všechny ošklivé, nebezpečné, škodlivé, usmrcující a jedovaté tvory, se kterými se dennodenně setkáváme na této planetě ?

 

Tento přístup také selhává při vysvětlení zřejmých rozporů, které existují mezi vlastním chápáním doslovného, biblického popisu procesu stvoření v šesti dnech před několika tisíci lety a přesvědčivým vědeckým důkazem, že lidský život na této Zemi existuje již několik milionů roků.

 

Proto se tento přístup musí odmítnout jako zavádějící, bez ohledu na skutečnost, že je v souhlase s naším tvrzením, že ne-život nemůže dát vznik žádnému životu, a že tento život musí vzniknout z nějakého druhu nestvořeného života. Tento nestvořený Zdroj života je vždy bez počátku a konce. Ze své vlastní vůle a touhy tvoří z různých důvodů všechny ostatní formy života.

 

Proč však tento přístup selhává při řádném vysvětlení toho, proč se tento Zdroj (který lidé nazývají Bohem, a který my budeme nazývat Nejvyšším) rozhodl vytvořit jiné formy života ?  Co je pravým účelem této produkce ?

 

Tento přístup také vnucuje princip, že Bůh může stvořit věci a bytosti buď vůbec z ničeho, či „slovy Svých úst“. Ještě jednou: Z ničeho může vzniknout jen nic. A co se týče stvoření „slovy Jeho úst“, nikdo pořádně nerozumí tomu, co slovo Boží znamená a obsahuje.

 

Z předcházejících poznámek lze vidět, že vysvětlení původu života a vašeho původu rozvíjené tradičními náboženstvími jsou rovněž neuspokojivá a zavádějící, jako ta vědecká.

 

Napadlo vás někdy, že by mohlo existovat třetí vysvětlení, zcela odlišné a oddělené od ostatních dvou ?  Mohlo by to být tak, že jak vědecké, tak i náboženské přístupy jsou zcela nesprávné, a že se věci dějí zcela odlišným způsobem, než bychom řekli ?  Ano, tu je. Nazývejme tento přístup či vysvětlení DUCHOVNÍ METODOU.

 

3.  DUCHOVNÍ PŘÍSTUP

 

Duchovní přístup byl objeven „uvnitř“ Niterných myslí lidí. Když jsem profesně pracoval s lidmi a sám se sebou, vyvinul jsem postup pro ustanovení kontaktu s vlastní Niternou myslí. Poté, co byl ustanoven pevný kontakt, počal jsem dostávat důležitá zjevení o těchto věcech. Výsledky mě pak přivedly k rozvoji nové teorie a pracovní metody, kterou jsem popsal ve svých dalších, odborněji zaměřených knihách (Principy duchovní hypnózy, Základy lidské duchovnosti, Poselství z nitra, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Intenzivní duchovní hypnoterapie a Reality, mýty a iluze). Ti z vás, kdo se zajímají o hlubší filosofické chápání těchto záležitostí, je naleznou v těchto knihách.

 

Tento přístup a vysvětlení, zjevené mi Nejvyšším v mé Niterné mysli a v Niterných myslích jiných lidí, tvrdí, že jak vědecký, tak i tradiční náboženský přístup je nesprávný, by´t obsahují některá zrnka pravdy. Tato zrnka pravdy jsou ale zavalena ohromnými horami deformací, které úplně blokují jakýkoli přístup k pravému poznání toho, co se skutečně a vpravdě stalo a jak to vše začalo. Avšak nyní dozrál čas pro každého, kdo má zájem skutečně poznat pravdu.

 

Shrneme nyní pro vás toto zjevení. Je na vás se rozhodnout, zdali je přijmete, či nikoli. V kapitole čtvrté vám bude dána příležitost dostat se do styku se svou vlastní Niternou myslí a zeptat se Nejvyššího ve své Niterné mysli, zdali se věci udály tak, jak se shora popisuje.

 

PRAVDIVÁ HISTORIE VAŠEHO VZNIKU JAKO LIDSKÉ BYTOSTI

 

Bůh především netvoří věci a bytosti z ničeho. To by bylo porušením Jeho vlastního řádu a principu. Stvoření věcí a bytostí slovem Svých úst, za druhé, neznamená, že Bůh vyřkne slovo a toto slovo se stává skutkem. Toto je popis doslovného smyslu Bible. Co to skutečně znamená, je to, že každé Jeho slovo je čistá pravda a moudrost, a to, že Božská ústa označují Jeho lásku a dobro.

 

Takže Nejvyšší stvořil/stvořila Své Stvoření v jeho původní formě ze Své lásky a dobra (ústy) prostřednictvím Své moudrosti a pravdy (slovem). Protože je Nejvyšší v Sobě ryzí Láskou i Dobrem a čistou Moudrostí i Pravdou, stvořil vše ze Sebe a Sebou, ne z ničeho či nesmyslnými, prázdně znějícími slovy. Jak tento proces stvoření nastal, bylo popsáno v „Základech lidské duchovnosti“ a ve „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“, kam se odkazují všichni zájemci. Popis tohoto procesu stvoření by byl příliš složitý a mimo rozsah této knihy. Zde postačí říci, že stvoření se neodehrálo a neodehrává v čase a prostoru, jak by vás k této víře vedl vědecký a biblický doslovný přístup. Veškeré stvoření se odehrává vně či bez času a prostoru. Proto hovořit o čase a místě (prostoru) v procesu stvoření je úplným bláznovstvím. Čas a místo se uvedly v procesu stvoření relativně k pozici nejrůznějších nebeských těles a ke vztahům jejich obyvatel mezi sebou navzájem.

 

Pro nás, kdo máme co činit jen s časem, místem a jednotkami a ničím jiným, je obtížné pochopit, co to skutečně znamená stvoření bez času a prostoru. Jak je to možné ?  Nemáme žádnou konkrétní představu či srovnatelnou ideu této situace. To nejlepší, co můžeme v tomto ohledu udělat, je srovnání času, prostoru a jednotek s našimi vlastními zkušenostmi různých stavů a kondic. Jsme-li účastni příjemných, krásných, klidných a šťastných událostí, čas se pro nás stává bezvýznamným, a později jsme ohromně překvapení, když se dovíme, kolik času uběhlo.

 

Opak je také pravdou: Když je někdo unuděn takříkajíc k smrti, každá minuta se vleče jako hodina. Když někdo řídí vůz a má něco důležitého na mysli, spontánně vchází do hlubokého transu. Přitom se zdá, jako by vůbec neexistovala vzdálenost mezi bodem jeho výjezdu a místem určení. Náhle je tu, aniž by si pamatoval, jak tato cesta probíhala. Jsme-li však na straně druhé znuděni, celý výlet se nám zdá velmi dlouhý a obtížný.

 

Tyto příklady poskytují přibližnou představu toho, jaké je to něco dělat bez přítomnosti času a prostoru či místa. Stačí si uvědomit, že Nejvyšší není omezen/omezena žádným časem a prostorem, a tudíž tvoří bez času a prostoru. (Tvar On/Ona požívám proto, že Nejvyšší v Sobě obsahuje rovný podíl všech principů maskulinity a femininity. Žádný princip nemá přednost před druhým, jak je tomu zde u lidí na Zemi.)

 

My ale v lidské řeči nemáme slov, která mohou vyjádřit tento stav bezčasové, bezprostorové kondice, z níž Nejvyšší tvoří. Naneštěstí je náš jazyk z jistých důležitých duchovních důvodů vybudován z prvků času a prostoru a používá slova svázaná s časem a prostorem. Proto ať se snažíme popsat a pochopit cokoli, popisujeme a chápeme to v pojmech času a prostoru. Je to v současnosti jediná nám dostupná řeč. Jak uvidíte později, nebyla tato situace vždycky taková.

 

Takže jak věda, tak i Bible je ve svých popisech událostí značně omezena typem tohoto jazyka a jeho schopností se náležitě vyjadřovat. Nic jiného nemáme nyní k dispozici a, abychom byli přesní, nebylo k dispozici několik posledních milionů roků.

 

Biblický výčet stvoření není popisem fyzického stvoření planety Země v čase a prostoru, je to vůbec něco zcela jiného. Zdá se být rozumným, že Bible jako duchovní kniha, psaná pro duchovní výchovu lidí, by se měla zabývat takovými neduchovními předměty, jako je fyzické stvoření planety Země a jejích obyvatel ?  Je více pravděpodobné, že příběh stvoření popisuje nějaké duchovní události či procesy, ale je spjat s našimi lidskými pojmy času, místa a hmotné existence.

 

Je-li to pravda, co nám tedy Bible Svatá říká ?

 

Jak bylo před více jak dvěma sty léty zjeveno Nejvyšším prostřednictvím velkého švédského vědce, filozofa, mystika a teologa Emanuela Swedenborga, je Svatá bible psána v SOUVZTAŽNOSTECH, čili v ZÁSTUPNÝCH VÝZNAMECH. Každé slovo Bible svaté obsahuje něco čistě duchovního, což je reprezentováno svým doslovným smyslem. Takže to, co v Bibli čtete v doslovném smyslu, je jen zdánlivá pravda obsahující skutečnou PRAVDU DUCHOVNÍ. Uvažme například, že používáme současný jazyk, když říkáme, že „Slunce vychází“ a „Slunce Zapadá“. Každý ví, že to není pravda. Je to jen zdání pravdy. Skutečnou pravdou je to, že se Země otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce. Tato situace vytváří iluzi jakoby se pohybujícího Slunce, zatímco se ve skutečnosti pohybuje Země kolem Slunce. Toto je dobrý příklad toho, co je skutečná pravda a její zdání. Často není to, co se zdá být pravdou, nutně pravda sama.

 

Aby se pro řádné pochopení tato situace ilustrovala, krátce si vyložme prvních pět veršů kapitoly první Geneze v Biblí svaté. To nám dá představu toho, jak by se biblická líčení měla řádně vykládat.

 

Verš 1 Geneze: „Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“ „Na počátku“ znamená „dny věčnosti“ a první krok, kdy lidská bytost započala proces změny od bytí negativní, zlou, nevědomou a protivnou, žijící v pozici vzhůru nohama k tomu, aby se stala pozitivní, dobrou, progresivní a umísťující vše do správně nastavené pozice. „Bůh“ v této konotaci označuje Pána Ježíše Krista, Vykupitele, Toho, Kdo utváří od početí, Tvůrce a Stvořitele. „Nebesa“ znamenají niterného člověka a Niternou mysl každého. (Nebeské království je uvnitř.). Slovo „a“ označuje vnitřní mysl každé lidské bytosti, jež spojuje nebe a zemi: Nebe – Niterná mysl, „a“ – vnitřní mysl, čili spojení se zemí. „Země“ zde znamená vnějšího člověka či vnější vědomou, dennodenní mysl, z níž lidští tvorové na planetě Zemi odvozují vše ve svém žití. Více o těchto myslích viz další kapitolu.

 

Verš 2: „Země neměla formu a byla prázdná; a temnota byla na tváři propasti. A duch Boží se vznášel nad tváří vod.“

 

„Země neměla formu“ znamená, že lidská bytost neměla před proměnou nic z pravdy. Ve své vnější mysli neměla žádné vhodné poznání či chápání. „Pustá“ znamená, že v její vnější mysli nebylo nic dobrého nebo pozitivního. Výsledkem této situace, jež je nedostatkem jakékoli pravdy a dobra, je „temnota“. Ta znamenala bláhovost, hloupost a nevědomost lidí o všech věcech, které se jich týkají, o jejich pravé esenci a substanci, ohledně Boha, stvoření a víry v Boha. Takže se týká všeho duchovního a nebeského a v nejzazším smyslu všeho, co se vztahuje k otázce, „kým skutečně jste a proč jste zde“ a k dalším závažným otázkám.

 

„Tvář propasti“ znamená všechny vnější, zevní, neužitečné činnosti negativních lidí z pozice vědomé vnější mysli před jejich proměnou. Pouze tyto vnější, zevní a neužitečné činnosti jsou lidmi považovány za život. Z tohoto pojímání vznikají všechny druhy nesprávných závěrů a systému pověr o tom, kým vskutku jste, proč jste zde, co je to život a stvoření, co je to Bůh, a o všech dalších důležitých otázkách.

 

„Duchem Božím“ se míní milosrdenství Pána Ježíše Krista, které se „vznáší“ či pohybuje nad takovými věcmi, jež jsou uschovány, skryty či uloženy u každého v jeho Niterné mysli. Tato část mysli u každého se v Bibli Svaté nazývá „zbytky“ či „pozůstakty“. Zachovávají náležité poznání toho, co se skutečně stalo s lidským životem na planetě Zemi, jak život vznikl, jak stvoření nastalo, proběhlo a stalo se. Tato znalost je skryta a nemůže vyjít na světlo, pokud se ve všem spoléháme na vnější vědomou mysl a vše odvozujeme z ní a z jejích mýtů, iluzí a zvráceností vycházejících z takzvané pozice vzhůru nohama. Prvním krokem při objevování vchodu do naší Niterné mysli je náhrada těchto mýtů, iluzí, perverzí – a pozice vzhůru nohama – náležitou a vhodnou znalostí toho, co je skutečně dobré, skutečně pravdivé, a tudíž skutečně reálné. Toto pravé poznání je uloženo v našich Niterných myslích a nazývá se „tváří vod“.

 

Verš 3: „I řekl Bůh“ znamená, že Pán Ježíš Kristus nás ve Svém milosrdenství vede z nitra, z naší Niterné mysli, kde je Pán vždy přítomen. Božským řízením jsme přivedeni k poznání, uvědomění a uznání faktu, že mnohé věci, které považujeme za pravdivé, skutečné a dobré, ve skutečnosti pravdivé, dobré a skutečné nejsou. Počínáme chápat, že jsou falešné, zlé a neskutečné. Tento význam je zjeven slovy: „Budiž světlo“. Ve chvíli, kdy je „světlo“, si uvědomíme, že jedině Pán Ježíš Kristus je skutečným světlem, pravou realitou, a že je Sám a ze Sebe dobrem a pravdou. Také to znamená, že si poprvé uvědomujeme, že mnohé věci našeho života, které považujeme za dobré, fakticky dobré nejsou. Namísto toho se odvozují či vyvěrají z naší sebelásky či sobectví a z naší lásky k zevním, vnějším, chvilkovým a pomíjivým věcem tohoto světa, což je nakonec sebezničujícím a ničivým vzhledem k ostatním. Nemohou být proto nijak dobrými a prospěšnými. Takže vidíme, že mnohé věci, které považujeme za pravé, nejsou fakticky pravé, protože podporují, ospravedlňují, omlouvají a zdůvodňují naše nesprávné lásky, náš egoismus a naše nesprávné systémy víry. Také nás vedou k tomu, abychom lpěli a byli závislí na vnějších, přechodných, dočasných, nereálných, iluzorních a neužitečných věcech, které vládnou našimi pozemskými životy. Jakmile máme toto vědomí, „je v nás světlo“. Toto světlo umožní, aby dozrál druhý krok.

 

Verš 4: „A Bůh viděl, že světlo bylo dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.“

 

„A Bůh viděl, že světlo bylo dobré“ se vztahuje k našemu uvědomění a uznání faktu, že v naší zevní, vnější vědomé mysli se nenachází žádné dobro a žádná pravda. Ukazuje se, že veškeré dobro a pravda je „uvnitř“, přichází z naší Niterné mysli, od Pána v naší Niterné mysli, obzvláště a pouze od Pána v naší Niterné mysli. Toto uvědomění je dobré, a tudíž odráží fakt, že poprvé jasně vidíme (máme takříkajíc „světlo“), odkud přichází pravé dobro a skutečná pravda. „Toto jasné vidění“ je především „dobrem“, které přijímáme od Nejvyššího, Kdož sídlí v naší pravé Niterné mysli. Toto „jasné vidění“ nyní umožňuje jasné rozlišování mezi tím, co je dobré a pravdivé, to jest od Nejvyššího, a tím, co je zlé a nepravdivé, to jest z naší zevní, vnější vědomé mysli, čili z našeho vlastního sobeckého ega. To je pravý význam slov: „A Bůh oddělil světlo od tmy.“

 

Verš 5: „Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. Takže večer a ráno bylo prvním dnem.“

 

Tato slova označují, že cokoli přichází od Boha, Pána Ježíše Krista a naší pravé Niterné mysli, lze srovnávat se dnem a denním světlem. A co přichází z našeho vlastního sobeckého já a jeho vnější, zevní vědomé mysli, lze přirovnat k noci a tmě.

 

„Večerem“ se zde míní vše, co bylo před tím, než jsme si uvědomili všechny tyto předešle popsané záležitosti, neboť to je stav žádného náležitého poznání, chápání, víry či pravdy. V takovém stavu jsou věci temné a matoucí. Jsou zastíněny jako v noci.

 

„Ránem“ se v tomto případě myslí vše, co následuje poté, co si uvědomíme skutečných stav věcí. Takže „ráno“ znamená být ve světle, to jest znát pravdu a mít správné, pravdivé a náležité poznání toho, jaké věci skutečně jsou. To je to, co je pravou vírou. „Večer“ v obecném smyslu označuje všechny věci, které jsou naše vlastní, které jsou v našem vědomí a v naší nejnižší nevědomé mysli a v našem zevním životě. „Ráno“ znamená všechny věci, které jsou Pána Ježíše Krista a z Pána Ježíše Krista, Kdož je Nejvyšším, Jedním Nedělitelným Bohem, a z naší Niterné mysli. Toto uvědomění a uznání je tím, co je označeno „prvním dnem stvoření“. Je to první krok našeho opětovného duchovního probuzení, poznání, naší duchovní restrukturalizace a závěrečné transformace z bytí negativní, zlou a nevědomou lidskou bytostí (ovládanou vnějším zevním typem života plného deformací, falešností a zel i sobectví) do pravých lidských bytostí. Můžeme se pak stát vysoce vyvinutými duchovními bytostmi, které vše odvozují ze stavu nepodmíněné lásky a moudrosti, což znamená z Nejvyššího, Nejvyšším, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším.

 

Jak z tohoto ilustrativního příkladu můžete vidět, tyto věci popsané v první kapitole Svaté bible se nijak zvlášť nezabývají fyzickým stvořením planety Země a lidstva v čase a prostoru, ve dnech a v nocích. Namísto toho tato kapitola obsahuje sedm progresivních kroků a stavů proměn:

 

1.      reformaci

2.      regeneraci

3.      osvícení

4.      opětovné probuzení

5.      opětovné poznání

6.      restrukturalizaci

7.      transformaci -

 

- lidské bytosti. Tato lidská bytost je postupně transformována Nejvyšším z „prázdnoty, nicoty a temnoty“ vnější vědomé mysli (která je vybudována z mýtů, iluzí a pseudopoznání) se všemi jejími falešnými, zkreslenými, zlými a negativními ideami do vysoce vyvinuté duchovní bytosti (čili do toho, co Swedenborg nazýval nebeským člověkem).

 

Takto přicházíme ke správnému „obrazu a podobě“ Boha, čili pravému nebi v lidské formě. Tento stav nebes v nás je stavem lásky, moudrosti, dobroty, pravdy a míru. Nazývá se proto sedmým dnem, ve který Bůh spočinul od všeho, co učinil/učinila. „Spočinout“ v tomto spoluoznačení doslovně neznamená fyzicky nic nedělat, jak by doslovný smysl naznačoval. Spíše se to má vykládat jako stav neustálého důkladného, hluboce niterného klidu a uspokojení, který vyvěrá z nepodmíněné lásky a moudrosti.

 

Jestliže by Bůh skutečně fyzicky odpočíval a nedělal nic, veškeré Stvoření by zahynulo. Funkce stvoření je řádně udržována neustálým, nepřerušovaným tvořivým úsilím Nejvyššího. Sedmý den, čili sabat, je stavem osvobozeným od konfliktů a problémů. Dodržovat sabat znamená držet se stranou konfliktů, problémů, stresů, napětí a veškeré ostatní negativity. Doslovně to neznamená, že v jednom zvláštním dni nemusíte nic dělat.

 

Existuje však důležitý duchovní PRINCIP VYVAŽOVÁNÍ našeho dennodenního žití. Tento princip požaduje, abychom věnovali stejnou pozornost odpočinku, humoru, zábavě, hře a relaxaci. To se dělá za účelem udržení dobrého duchovního, duševního a fyzického zdraví. Takto můžeme být v dobré pohodě, abychom splnili naše důležité poslání a poskytli lepší užitek ku všeobecnému prospěchu, společnému blahu a sdílení se všemi.

 

Nyní můžete vidět, jak se celá Svatá Bible má pojímat, vykládat a chápat. (Existuje přesně třicet pět knih Starého a Nového zákona obsahujících tento vnitřní smysl, které se mají takto pojímat. Zbytek neobsahuje tento vnitřní smysl. Aby se poznalo daleko více o této záležitosti v Bibli Svaté, odkazuje se na kapitolu osmnáctou v knize „Realita, mýty a iluze“. Také je o tom možno seznat v Swedenborgových spisech, obzvláště v jeho „Čtyřech doktrínách“ – Doktríně druhé, týkající se Svatého písma.)

 

Je omylem si myslet, že Nejvyšší stvořil nejprve fyzický Vesmír a jeho obyvatele. Naopak, ve své původní formě byl fyzický Vesmír se svými obyvateli stvořen poslední. (Nejvyšší však tvoření nových věcí nikdy nezastaví, stvoření je tudíž neustálým věčným procesem.)

 

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI

 

Nyní se vraťme ke skutečné historii událostí, které se odehrály na planetě Zemi.

 

 

1.  ANDROGYNNÍ FÁZE - ADAM

 

Původní první lidské bytosti se na planetě Zemi objevily přibližně před 140 miliony roků. Před objevením se lidských bytostí nastal vývoj rostlinných a zvířecích životních forem, aby se umožnil rozvoj fyzických životních forem pro život nejvíce vhodných za podmínek, které byly tehdy pro planetu Zemi specifické. To znamená, že ani duchovně, duševně, emočně, intelektuálně, sexuálně či fyzicky lidské bytosti nevznikly z nižších životních forem a nevyvinuly se do forem vyšších jako výsledek evolučního řetězce. Z tohoto hlediska jsou teorie Darwinova a jeho následovníků úplně nesprávné. Tito padli do léčky, vychytrale NASTRAŽENÉ negativním stavem (jeden z mnoha ovládacích programů sil temna – pozn. zpracovatele).

 

O této pasti budeme za chvíli hovořit. Avšak i tradiční výklady doslovně verze Svaté bible týkající se příběhu Adama a Evy, jsou také zcela nesprávné. To platí obzvláště tehdy, když se lidé vedou k víře, že na počátku stvořil Bůh jednu samotnou lidskou bytost, kterou nazval Adamem, a později, jelikož byl ubohý Adam samotou unuděn k smrti, se Bůh rozhodl dát mu pomocníka, ženu – druhou samotnou lidskou bytost. Takže tu máme dvě jednotlivé osoby, z nichž dle předpokladu povstalo veškeré lidstvo. Co tyto záležitosti skutečně znamenají, krátce probereme v další kapitole.

 

První pravé lidské bytosti byly PŘÍMÝM NADĚLENÍM ŽIVOTA od NEJVYŠŠÍHO a Nejvyšším do fyzické formy Jím/Jí za tímto účelem stvořené. Tato forma byla uzpůsobena dle prototypu, který se tehdy na Zemi ustanovil. Byla to nejvíce vhodná a životaschopná forma za podmínek tehdy existujících. Tato fyzická forma byla do jisté míry vzdáleně podobná tehdy existujícímu opici podobnému tvoru (ale ne opici, jak ji známe dnes). Tato podobnost pak vědce mylně vedla k víře, že lidští tvorové se vyvinuli z opic, ve skutečnosti se ale první lidé na planetě Zemi ani fyzicky nijak nevyvinuli do své současné fyzické podoby ze žádné zvířecí formy.

 

První lidské bytosti, které  se na této planetě objevily, se neobjevily v dimenzi, kterou známe, či které jsme si vědomi. Byla to odlišná Země, existující ve zcela odlišné a nám zcela neznámé dimenzi. Tato dimenze měla – a po všechny časy má – PŘÍMÉ SPOJENÍ s veškerým Stvořením, které sestává z pravého duchovního světa, pravého intermediálního světa a pravého fyzického světa.

 

První původní lidské bytosti byly jen velmi málo podobné tomu, jak nyní vypadáme a fungujeme. Neměly vůbec hlasivky. Komunikace mezi prvotními jedinci byla přímá, na úrovni jejich Niterné mysli, bez potřeby mluvit slyšitelná slova. Místo toho komunikovali ideami, čistým myšlením, pojmy a obrazy. Zevně vzato, žili v tichém světě. Také rostlinný a zvířecí život té doby se nijak nepodobal dnes známému rostlinnému a zvířecímu životu. Na Zemi tehdy existovaly jen pozitivní, krásné a mírumilovné formy života.

 

Fyzický vzhled prvních lidí byl zcela odlišný od našeho. Byli to obři ohromných rozměrů. Ze svých těl nevyměšovali moč a výkaly či jakékoli odpady, jak to činíme my. Cokoli zkonzumovali ve formě potravy a nápojů, bylo stoprocentně využito – proměněno v čistou fyzickou energii, aniž to zanechalo jakoukoli stopu po dopadu. Jestliže došlo k nadužívání něčeho ve formě potravy či nápoje, v žaludku a jiných oblastech těla se to transformovalo do zásobní energie. Tato energie vyzařovala obvykle z osoby jako jasné světlo nejrůznějších barev, které bylo obvykle doprovázeno krásnou sršící vůní.

 

Od samého počátku byli první lidé stvořeni Nejvyšším do plně vyvinutých forem, jako plně znalí dospělí lidé. Tehdy se nerodily nevědomé děti. Noví lidé se objevovali, jak bylo třeba, když a kde bylo potřeba, z přímého nadělení a tvůrčího úsilí nejvyššího. Neexistovalo žádné fyzické rození dětí.

 

Sexuální styk se nevyžadoval kvůli rozmnožování, ale udržoval se výhradně kvůli potěšení, vzájemnému sdílení a výměně všeho, co každý s opačnými sexuálními rysy měl a pociťoval. V každém případě byl sexuální styk obzvláště využíván jako prostředek k získání většího poznání nejvyššího, jiných a sebe sama s jediným účelem na mysli: Pro vzájemný prospěch, všeobecné blaho, sdílení a užitek pro všechny. Tehdy neexistovaly žádné negativní, nízké, sobecké, vlastnické, žárlivé, zlé či jiné protivné myšlenky, pocity či touhy. Tehdy pro ně nebyla znalost ani praxe negativního stavu ani zahájitelná, ani myslitelná. První lidé byli stvořeni Nejvyšším v plnosti duchovního, duševního a fyzického i vědeckého poznání, které jim bylo doposud k dispozici z celého Stvoření. Tito prvotní lidé vlastnili veškeré znalosti a všechnu moudrost všech vesmírů a veškerého člověčenstva ve Stvoření Nejvyššího. Neexistovala žádná neznalost či žádné nevědomé procesy, stavy a kondice nebo nevědomá mysl. Vše v lidské mysli bylo VĚDOMÉ, ZŘEJMÉ A JASNÉ. Žádné nemoci, potíže, infekce či jakékoli jiné nepříjemné, negativní a smrtelné stavy či podmínky tehdy neexistovaly. Délka pozemského života prvních lidí byla přibližně 5 000 let. Když někdo splnil účel svého bytí na této planetě, prostě zanechal své fyzické tělo a odešel do duchovního světa, aby pokračoval ve svém věčném životě duchovního růstu a pokroku. Neexistovala žádná smrt, jak ji známe ze současnosti.

 

Na planetě Zemi bylo původně asi 4 miliony lidí současně naděleno životem. O těchto prvních čtyřech milionech lidí se souhrnně zmiňuje Svatá bible jako o „Adamovi“. Jejich stav a podmínky jsou popsány v biblických symbolických pojmech jako Adamův život v zahradě Eden, dříve než byla stvořena Eva z jeho žebra.

 

Toto původní a ryzí rozpoložení člověčenstva trvalo asi 20 000 let.

 

 

2.  FÁZE LIDÍ – ADAM A EVA

 

Po tomto období začala druhá fáze historie lidstva na planetě Zemi, období, které trvalo asi 100 milionů let. Tak dlouho to trvalo druhé řadě lidí, než došli do bodu, kdy započal takzvaný „PÁD ČLOVĚKA“. Trvalo to asi 30 milionů roků pozemského času, než se samotný pád plně uskutečnil. Nebylo to tedy záležitostí jednoho dne či noci, jak by se to jevilo z doslovného smyslu Svaté bible, i když mnozí lidé věří, že to trvalo jen jeden den a noc.

 

Po té, co první lidé opustili planetu Zemi a usadila se zde druhá generace, tito lidé původně pokračovali ve stejném životním stylu prožívaném prvními lidmi. Vědci té doby ovládali vnější uspořádání tohoto světa. Byli zaneprázdněni studiem zákonů a souvztažnosti fyzického světa z hlediska smyslových, fyzických a tělesných orgánů. Přírodní pozice, jež jim byla přidělena ke studiu hmotného světa a fyzického těla, byla pozicí vnější, pozicí pozorování. Vědci tyto funkce popsali za účelem sjednocení a harmonizace přírodních zákonů se zákony a ustanoveními duchovními, niternými. Vědci té dávné společnosti ovládali udržování neustálé jednoty všeho materiálního a fyzického s duchem, duší, myslí a s duchovním světem, i jeho zákony a ustanoveními a odvozování všeho z materiálního a fyzického světa z nich. Tito dřívější vědci zajistili, aby neexistoval žádný výskyt nesouladu, disharmonie či oddělenosti stavů a procesů hmotného světa a lidského fyzického těla vzhledem k duchovnímu světu, duchovní Niterné mysli a Bohu.

 

Při povaze své práce museli tito vědci pozorovat a popisovat vše z vnějšku, to jest ze stanoviska hmotného světa a fungování fyzického těla. Byli tedy ve své práci omezeni nástroji, které totiž měli: Lidskými smyslovými orgány. To je známo jako bezpečná metoda pozorování, pokud se má na mysli fakt, že smyslové orgány jsou omezené, a že navíc vznikají z duchovních idejí za účelem přizpůsobení živoucího ducha ve fyzickém těle a ve fyzickém Vesmíru. TRAGEDIE začíná jen tehdy, když někdo rozhodne, že fyzické orgány jsou NEZÁVISLÉ na jakýchkoli duchovních zákonech, a že MAJÍ SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT, NESPOJENÝ či NEZÁVISLÝ vzhledem ke komukoli nebo čemukoli jinému.

 

Vědecká zvídavost lidské mysli je příslovečná. Uvažme, že druhá řada lidí na Zemi měla NEPŘEDSTAVITELNÉ ZNALOSTI a VĚDU (O JAKÉ ANI NESNÍME). Jejich vědci měli NESROVNATELNĚ VĚTŠÍ TOUHU zkoumat a experimentovat. Jejich ZVÍDAVOST byla O MNOHO VĚTŠÍ A ŠIRŠÍ, než je u našich vědců současných. Dnešní vědci si NEMOHOU ANI V NEJBUJNĚJŠÍCH SNECH A PŘEDSTAVÁCH UVĚDOMIT, co měli tito vědci a stav jejich vědy tehdy k dispozici.

 

Proto u nich v jednom časovém bodě jejich historie vyvstala při pozorování a studiu zákonů hmoty a smyslových orgánů následující životně závažná, kritická a důležitá otázka:

 

 

CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT

 

TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY,

 

ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY,

 

DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL  ?

 

JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,

 

NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY

 

NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI  ?

 

 

(Položit přírodu na první místo, pojímat ji jako původce všeho a považovat duchovnost za konečný produkt nezávislého vývoje přírody znamená obrátit vše vzhůru nohama a mít plně zdeformovanou duchovnost.) Jak se dá s takovouto vědecky důmyslnou a důležitou otázkou experimentovat ? Jak víte, je samozřejmé, že jakmile se tato důležitá a závažná otázka položí, musí se zodpovědět. Taková je povaha Stvoření. Ať je na jakékoli úrovni stvoření – bez ohledu na to, jak nízká či vnější tato úroveň je – učiněn jakýkoli dotaz, MUSÍ být zodpovězen prostředky a způsoby, které jsou pro tuto úroveň specifické. A jelikož tato otázka byla položena z vnějšího stupně fyzického světa, kterýžto stupeň byl tehdy přidělen planetě Zemi, musela být zodpovězena v rámci tohoto světa, to jest na planetě Zemi, nástroji, způsoby a prostředky, které pro tuto planetu byly specifické. Těmito nástroji, prostředky a způsoby byly konkrétní, viditelné, zkušenostní, smyslové, pocitové, demonstrativní a ilustrativní příklady. Na této úrovni nemohly být jiné způsoby odpovědi na tuto otázku, aby mohla být srozumitelná a přijatelná. (Při svých obrovských vědeckých a schopnostních možnostech tito druzí lidé stejně nedokázali odpovědět na tuto závažnou otázku, neboť pokud by znali odpověď, URČITĚ BY SE NEPOUŠTĚLI DO TAK PŘÍŠERNÉHO EXPERIMENTUTAM LEŽELA JEJICH OMEZENÍ - pozn. zpracovatele.)

 

NejvyššíStvořitel ve svém rozpoložení mimo čas a prostor PŘEDVÍDAL, že se taková otázka položí. Proto vymyslel Velký plán odpovědi na tuto otázku, která by ji zodpověděla nejvíce možným přijatelným, účinným, dostatečným a poučným způsobem. Planetu Zemi proto Nejvyšší stvořil s tímto zvláštním účelem v mysli. Planeta Země se měla stát půdou, na níž se měla tato otázka nejen položit, ale MĚLA NA NÍ BÝT EXPLICITNĚ A ZKUŠENOSTNĚ ZODPOVĚZENA K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI VEŠKERÉHO STVOŘENÍ. Nejvyšší také PŘEDVÍDAL, že jistí lidé budou ochotni se DOBROVOLNĚ podílet na tomto POKUSU. Tito lidé budou nejen dobrovolníky, ale budou také OCHOTNI VYMAZAT SVOU PAMĚŤ, aby si tak dokonce ani nepamatovali, že se stali za tímto účelem dobrovolníky. Tito lidé tedy také SOUHLASILI s tím, že si NEBUDOU TOTO VŠE PAMATOVAT, pokud BUDOU na planetě Zemi, či pokud NEBUDE lidstvu dáno toto NOVÉ ZJEVENÍ. (Takže ti čtenáři, kteří čtou tyto řádky, v podstatě končí s tímto pokusem – pozn. zpracovatele.)

 

Jakmile vědci této společnosti položili tuto OTÁZKU, postoupili k EXPERIMENTOVÁNÍ, aby obdrželi vhodné odpovědi. (Jak si vzpomínáte, otázkou bylo: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY, ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY  NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI ? )

 

Prvním krokem, který se při odpovědi na tuto otázku měl podniknout, byl začátek přivádění lidí na tento svět prostředky ne duchovními, ale VĚDECKÝMI a takzvaně PŘÍRODNÍMI. Jak si pamatujete, do této doby lidé přicházeli do tohoto světa PŘÍMÝM NADĚLENÍM Nejvyššího a od Nejvyššího. Nejvyšší zformoval vhodné fyzické tělo složené z elementů planety Země. Do tohoto těla uložil ducha, který pocházel z Jeho/Jejího Absolutního ducha. Po vstupu do tohoto svého fyzického těla duch toto tělo oživí, aby se tak mohlo stát živým. Tělo může být na živu jen z přítomnosti ducha v něm, jako je duch naživu kvůli faktu, že pochází z Absolutně živoucího ducha Nejvyššího. Takto byli stvořeni všichni lidé po celém Stvoření Nejvyššího. Toto je jediný náležitý, správný, normální, přirozený a zdravý způsob a postup pro stvoření a zrození jakéhokoli druhu lidí. Nazývá se způsobem DUCHOVNÍM. Jakákoli jiná cesta je porušením tohoto VĚČNÉHO postupu. Neustále se stává pozicí VZHŮRU NOHAMA, která nevede k ničemu jinému, než k POTÍŽÍM a k BÍDĚ, jak živě ukazují dějiny současně existujícího lidstva na planetě Zemi.

 

Kdyby lidé po příchodu na tuto Zemi byli s to pokračovat náležitou duchovní cestou, nebyla by ŽÁDNÁ MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST zodpovědět tuto důležitou, kritickou a životně závažnou otázku zformulovanou výše. Je tomu tak proto, že cokoli je odvozeno z duchovních prostředků, je vždy duchovní bez ohledu na zevní formu, kterou přijme. Takže aby se tato otázka náležitě zodpověděla, bylo nutné nutně PŘERUŠIT příchod lidí na tento svět duchovními prostředky.

 

Jak ale provést tento složitý úkol ?  Musíte si pamatovat, že tito vědci měli k dispozici OHROMNÉ poznatky GENETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, znalosti ZÁKONŮ SOUVZTAŽNOSTI a poznání VŠECH DUCHOVNÍCH, MYSTICKÝCH, FYZICKÝCH A JAKÝCHKOLI JINÝCH UZPŮSOBENÍ, která obsahovala TAJEMSTVÍ TVORBY ŽIVOTA. Vědouce, že lidský duch (který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího) je přítomen v každé jednotlivé živé buňce a ve všech genech lidského těla (z kteréžto pozice tento duch oživuje své tělo, udržujíce je naživu), rozhodli se tehdejší vědci experimentovat s lidskými mužskými a ženskými buňkami. Speciálním procesem dvojklonování zkombinovali jednu mužskou a jednu ženskou buňku. Tímto procesem a jinými tajemnými postupy, které nyní nemůžete znát, utvořili živou lidskou bytost, která POPRVÉ NEBYLA přímým nadělením Nejvyššího a od Nejvyššího, ale jen nadělením NEPŘÍMÝM. Toto nepřímé nadělení vychází z faktu, že každá živá buňka lidského těla obsahuje „svého ducha“, který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího a v němž je tedy Nejvyšší věčně přítomen, aby dával život Svému stvoření.

 

Takže lidská bytost byla utvořena čistě fyzickými, vědeckými prostředky namísto prostředků duchovních. V procesu tohoto experimentování vědci užili pouze čistě duchovní materiál, který byl původně stvořen Nejvyšším. Toto je velmi důležité si uvědomit, protože jinak bychom došli ke zkreslenému a nesprávnému závěru, že lidé mohou utvořit věci sami ze sebe a sebou. Lidé nemohou nic utvořit sami ze sebe a sebou. Jediným způsobem, jak mohou něco vůbec stvořit, je z materiálu stvořeného původně Nejvyšším. Nejvyšší dovoluje, aby se tak stalo kvůli DŮLEŽITÉMU ÚČELU POZNÁNÍ ODPOVĚDI na tuto výše položenou KRITICKOU, ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU A DŮLEŽITOU OTÁZKU. Jelikož je Nejvyšší přítomen v KAŽDÉ BUŇCE (v DUCHU této buňky), zaručuje to, že je u každého zachována SVOBODA VOLBY. Proto každý, kdo se účastní tohoto experimentu, a každý, kdo je při něm vytvořen, se ho zúčastní a byl v něm vytvořen z VLASTNÍ SVOBODNÉ VOLBY. Taková je přirozenost Nejvyššího, Jediného, kdož tvoří pouze „ve“ svobodě a nezávislosti a „kvůli“ svobodě a nezávislosti. Téma svobody volby budeme probírat v následujících kapitolách.

 

Zaznamenaný rozdíl mezi lidmi, kteří byli stvořeni přímým nadělením Nejvyššího a Nejvyšším, a těmi, kdo vstoupili do bytí v tomto světě prostředky fyzického a genetického procesu biklonování, je ten, že lidé, kteří přišli prostřednictvím biklonování, POSTRÁDALI DŮLEŽITOU DUCHOVNÍ ZKUŠENOST PŘÍMÉHO NADĚLENÍ NEJVYŠŠÍM. Tu tedy máme POČÁTEK „PÁDU“, ČILI DUCHOVNÍHO ÚPADKU. Pravý význam pádu, čili duchovního úpadku spočívá ve faktu, že TÍMTO PROCESEM ZAHÁJILO LIDSTVO NA ZEMI NEBEZPEČNÝ TREND, KTERÝ VŠE OBRÁTIL VZHŮRU NOHAMA. Tento proces je symbolicky popsán v Bibli svaté, v knize Geneze, kapitole druhé, verších osmnáct až dvacet pět. Bůh tvořící Adamovi ženu z jeho žebra znamená vytvoření člověka smyslovými, fyzickými a přírodními prostředky, protože lidské nejspodnější žebro souvztaží s VNĚJŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM a VĚDECKOU METODOLOGIÍ a REPREZENTUJE JE. To, že to byl Bůh, kdo uspal Adama a provedl tento chirurgický zákrok, znamená, že Bůh dovolil, aby se tak stalo kvůli POUČENÍ a kvůli tomu, že byl za tím účelem použit Jeho materiál.

 

Tento akt také znamená, že Bůh je vždy přítomen v jakékoli živé buňce lidského těla a bezpochyby v lidském duchu a udržování ho naživu. Je to místo, kde lidský duch přebývá za účelem oživování tohoto těla a udržování ho naživu. Cokoli je naživu, musí v sobě obsahovat jistý stupeň přítomnosti Nejvyššího, protože jedině Nejvyšší je skutečně věčně naživu, jsa/jsouc naživu v Sobě a Sebou. Vše ostatní je naživu jedině z Něho/Ní.

 

Toto je jedním důvodem, proč se v Bibli říká, že Bůh stvořil Evu z Adamova žebra. Znamená to Boží dovolení lidem, aby tak činili. Vyjmutí Adamova žebra také znamená, že lidé budou od NYNĚJŠKA tvořeni na této planetě NE přímým nadělením Nejvyššího, ale raději fyzickými prostředky. To, že Adam byl uvržen do hlubokého spánku, znamená, že vědci té doby ZTRATILI svou DUCHOVNÍ PERSPEKTIVU. Scházelo jim UVĚDOMĚNÍ OHROMNÉHO NEBEZPEČÍ, do kterého uvrhli VEŠKEROU BUDOUCNOST LIDSTVA na planetě Zemi.

 

 

3.  FÁZE LIDÍ – PRVNÍ KROK AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

V jednom okamžiku historie tohoto lidstva opustili všichni lidé stvoření původně přímým nadělením Nejvyššího planetu Zemi. Do bytí vstoupila nová generace lidí. Tito lidé byli uvedeni do tohoto světa cele prostřednictvím speciálního typu biklonování. V procesu rozvoje této nové generace se stávali její členové MÉNĚ a MÉNĚ duchovními; to byl NEVYHNUTELNÝ následek, neboť postrádali závažnou zkušenost přímého nadělení Nejvyšším. Namísto toho se tito lidé stávali stále více smyslovými, tělesnými a materialistickými, postupně se obracejícími stále více zevně k přírodě, pryč od své Niterné mysli a od Nejvyššího ve své Niterné mysli. Nedostatek zkušenosti přímého nadělení života od Nejvyššího postupně zahájil PROCES NEZNALOSTI A NEVĚDOMÝCH PROCESŮ, což nakonec vedlo k ustanovení NEGATIVNÍHO STAVU. Nemáte-li takovou zkušenost, pak ji ani neznáte, ani si ji vědomě neuvědomujete. Takto dosáhly neznalost a nevědomé procesy své plodnosti. Takto bylo UMOŽNĚNO negativnímu stavu, aby se AKTIVOVAL a ZÍSKAL VLÁDU, jak je to nyní viditelné na planetě Zemi.

 

Nebezpečí této situace bylo v tom, že tito lidé postupně ZTRÁCELI ZÁJEM o Boha, o duchovnost a duchovní hodnoty. Zároveň stále vlastnili OHROMNÉ POZNATKY, dokonce VÍCE jich, protože v průběhu milionů let od prvního objevení se lidí na této planetě byly nashromážděny další poznatky. Naneštěstí je ZAČALI VYUŽÍVAT ZA NEDUCHOVNÍMI ÚČELY.

 

 

4.  FÁZE LIDÍ – AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

Jak v tomto zvláštním procesu biklonování generace následovala za generací, do jsoucna a bytí vstoupila generace nová, která VYVINULA NENÁVIST KE VŠEMU DUCHOVNÍMI A KE VŠEMU, CO PŘICHÁZÍ OD NEJVYŠŠÍHO. Tato nenávist byla zkombinována se závistí a divokou chtivou touhou zničit vše duchovní, vyhnat Boha – nejvyššího ze Stvoření a ovládnout Stvoření se záměrem učinit ze sebe bohy a bezkonkurenční vládce všeho, co existuje.

 

Aby to udělali, potřebovali DŮKAZ, že nikdo nepotřebuje Nejvyššího k ničemu, a že Nejvyšší není Stvořitelem, ale že ŽIVOT SPÍŠE VZNIKL Z PŘÍRODY A HMOTY bez jakékoli Božské přítomnosti či snahy, neboť prvotní hmota vždy věčně existovala bez konce a začátku.

 

Jak byste postupovali při důkazu, že lidské bytosti nejsou stvořeny duchovními prostředky od Nejvyššího, ale jsou jen přirozeným procesem evoluce od mrtvých elementů hmoty k jednoduchým buňkám améb a později se stávají nižšími živočichy, postupně se vyvíjejícími do lidských tvorů ?  Jinými slovy: Jak byste dokázali, že z ničeho pochází něco ?  Čili, že život vzniká z neživé hmoty. Dokázat to znamená dokázat, že není žádný Bůh – Stvořitel nebo duchovní princip. Znamená to, že lidé ve své představivosti stvořili Boha ke své podobě a svému obrazu, a že tito lidé vytvářejí všechny druhy duchovních zákonů, aby dosáhli svého. Tím, že toto prokážete, můžete nyní skutečně NASTOLIT POZICI VZHŮRU NOHAMA, kterou prohlásíte za pozici správnou.

 

Uvedená generace, která se snažila dosáhnout této věci, experimentovala s mnohými možnostmi, než vynalezla velkolepý plán. Její vědci pak VYNALEZLI UMNÝ A VYCHYTRALÝ VĚDECKÝ PODVOD, kterým zajistili veškeré důkazy mimo jakýkoli stín pochybností, takže budoucí vědci NEBUDOU mít na vybranou než uvěřit, že to, co vidí svým vědeckým pohledem, je vědeckým faktem.

 

Tato generace i to, co vykonala, a co se dělo pak, to vše je popsáno v Bibli Svaté v kapitole třetí knihy Geneze pádem Adama a Evy.

 

Když vědci této generace pozorovali zvířecí život, povšimli si způsobu, jakým se odehrávalo rozmnožování vysoce vyvinutých savců. Rozmnožování se dělo otěhotněním samice samcem prostřednictvím kopulace a proniknutím penisu do samičí vagíny a uložením samčího semene do ní. Zvířecí plod se vyvinul v mateřském lůně a po svém narození byl ve svém přežití bezmocně závislý na rodičích.

 

Takže první ideou, která vědce napadla, bylo, že by je proto, aby učinili lidi závislými na zevnějšnostech, čili na zevních přírodních zákonech, museli přebudovat tak, aby se chovali přesně jako zvířata. Tento postup by pak vědcům dovolil fabrikovat typ lidí, kteří by měli sklon pohlížet vně, zevně, do přírody a na přírodní zákony, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli, na Nejvyššího a na Jeho/Její duchovní zákony. Vědci navíc neměli rádi proces biklonování, protože stále obsahoval příliš mnoho duchovnosti. (Tímto postupem se duchovnost příliš nesnižuje, ale zachovává – poznámka zpracovatele.) Dvojklonování nemohlo produkovat požadovaný rozsah neznalosti a nevědomých procesů. S nevědomostí a nevědomými procesy chtěli vědci nastolit vládu a panování negativního stavu. Negativní stav je stavem pohlížení vně, zevně k přírodě, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli a k Nejvyššímu. V okamžiku, kdy tato dřívější generace vymyslela tento plán a rozhodla se pokračovat v jeho realizaci, nastalo ohromné zpustošení. To vytvořilo vír v duchovním, intermediálním a fyzickém vesmíru a osnově času a prostoru. Tato katastrofická událost je vyvrhla z dimenze pravého Stvoření, ve které doposud byli. V biblických pojmech byli VYHNÁNI ze zahrady Eden, což znamená z pravého Stvoření.

 

Když byla tato dřívější generace vyhozena, spadla ze skutečné planety Země do takzvané zóny vymístění, do dimenze, která existovala souběžně s pravým Stvořením. Opakuje se, že tato dřívější generace vypadla ze skutečné planety Země do její zóny vymístění, neboli do antivesmíru, kde jim bylo umožněno pokračovat ve svých experimentech. Naneštěstí byli s to vzít se sebou všechny znalosti, které měli. K tomu si také přinesli vzorky všech existujících živočichů a rostlin z jejich původní planety Země. (Na podrobnosti o zóně vymístění bych vás rád odkázal na „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a také na kapitolu čtrnáct knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Do tohoto bodu byla zóna vymístění NEOBYDLENA. Takže majíc všechny poznatky, prostředky a souvztažnosti zachované a k dispozici, mohla dřívější generace svobodně pokročit vpřed ve svých plánech. Jak se právě uvedlo výše, přinesli si všechny zvířecí buňky, vzorky a geny ze skutečné planety Země. Pak se tedy rozhodli využít tyto geny, aby zfabrikovali pseudočlověka, který by byl od nich zcela odlišný a nepodobná všemu doposud stvořenému přímým nadělením od Nejvyššího a Nejvyšším. Tu se vědci rozhodli využít zvířecí geny při produkci nových tvorů, které nazvali „člověkem“. Potřebovali ZVÍŘECÍ NEZNALOST a NEDOSTATEK VĚDOMÉHO SEBEUVĚDOMĚNÍ. To by jim dovolilo tohoto člověka – tvora ÚPLNĚ ŘÍDIT. OVLÁDÁNÍ by bylo nastoleno prostřednictvím vnějších prostředků a prostřednictvím závislosti tohoto pseudočlověka na zevních činitelích, na přírodních zákonech a na vnější mysli spíše, než na faktorech niterných, na duchovních zákonech, na Niterné mysli a na Nejvyšším, jak je tomu u člověka duchovního. Přesto tito vědci také potřebovali zachovat jistý stupeň podobnosti původním lidem, aby tito nově zfabrikovaní lidé byli s to se naučit tomu, čemu je tito vědci chtěli naučit. Proto po několika milionech roků experimentování vědci USPĚLI při FABRIKACI PSEUDOČLOVĚKA, který obsahoval 95 % genů a výbavy ZVÍŘECÍHO života. Následkem toho ZŮSTALO jen 5 % genů a výbavy z PRAVÝCH LIDÍ. Těchto 5 %  však bylo dostatečných k tomu, aby se v těchto nově zfabrikovaných lidech udržela schopnost vytvořit si POJEM SEBE SAMÉHO, ROZUMOVOST A VYŠŠÍ FORMY POZNÁVÁNÍ.

 

V procesu manipulace prostřednictvím genetické výbavy při fabrikaci pseudočlověka tehdy žijící vědci potlačili nebo geneticky odstranili veškeré poznání čehokoli duchovního; jakékoli potřeby vcházet do nitra; jakékoli poznání Niterné mysli a duchovnosti a Nejvyššího. Kromě toho byly potlačeny mnohé další věci, kterým se těšili původní lidé. Učinili pseudolidi zcela závislými na vnějších, zevních přírodních zákonech a jejich vědomé mysli. Tento čin zablokoval jakýkoli vědomý přístup k 5 % pravých lidských a Božských kvalit, které vědci potřebovali zachovat, aby dosáhli svého cíle.

 

Protože všechny tyto jevy zfabrikovali vědátoři té doby, jsou tudíž zváni „PSEUDOTVŮRCI“.

 

Aby dále prokázali, že se tito nově zfabrikovaní lidští tvorové vyvinuli ze zvířat, a ne z přímého nadělení Nejvyšším a Nejvyššího, zfabrikovali pseudotvůrci taktéž karikaturu tohoto nově vytvořeného člověka, kterou nazvali OPICÍ. Tuto opici umístili do blízkosti nově zfabrikovaných lidí, aby tak budoucí vědci měli jen málo na výběr než usoudit, že LIDSKÉ BYTOSTI SE VYVINULY Z OPIC. Tento druh závěru je snadné učinit kvůli faktu, že fyzická těla nově zfabrikovaných lidí, opic a jiných tvorů – savců byla funkčně téměř totožná, aniž by mezi nimi byly nějaké přílišné rozdíly. Nejvíce manipulací bylo provedeno na lidských ženách, umožňujících ženě počít dítě ve své děloze a porodit mládě přesně stejným způsobem, jako to dělají zvířata – savci. Takže fyzické narození lidského dítěte je zvířecí proces, zfabrikovaný pseudotvůrci, aby se z lidského života odstranilo cokoli duchovního a Božského. Současní vědci samozřejmě plně naletěli tomuto ohromnému vědeckému podvodu zfabrikovanému pseudotvůrci (nezapomeňte, že v současnosti probíhá ovládání i vědců, jak individuálně, tak zavedenými ovládacími programy – pozn. zpracovatele). Tento podvod přivádí moderní vědce k závěru, že život vznikl z přírody a hmoty, a ne z Nejvyššího a duchovních principů (jedním z těchto ovládacích programů je i kniha p. Pacnera „Hledáme kosmické civilizace“ ze 70. Let, kde prezentuje aktivity některých vědců i v oblasti vzniku života – z hmoty, po přečtení knihy mi mnoho věcí vnitřně nesedělo – pozn. zpracovatele).

 

Napadlo vás někdy, proč by BůhStvořitel nařizoval dítkám izraelským dodržovat jisté rituály ohledně sexuálního styku a rození dětí včetně tohoto druhu zvířecích prostředků ?  Přečtěte si kapitolu dvanáct Knihy Leviticus (třetí knihy Mojžíšovy) v Bibli Svaté. Po narození dítěte po způsobu zvířat či po každém menstruačním období bylo ženě nařízeno přistoupit před kněze, aby posvětil zápalnou oběť a oběť za hřích kvůli jejímu usmíření. Následkem toho jí byly její hříchy zrození dítěte a menstruace odpuštěny. Žena se musela očišťovat třicet dnů po narození mužského potomka. Narodilo-li se jí dívčí pokolení, musela se matka očišťovat šedesát dní.

 

Proč tomu tak bylo ?  Jestliže Bůh byl pravým a přímým původcem současně existujících lidí na této planetě a způsobu, jakým se rodí děti, proč by se něco tak Božského, jako je narození dítěte, považovalo za hřích ? Nebo proč by muž, který měl výron svého semene – je-li to tak přirozený, normální a řádný proces – musel umýt celé své tělo a byl nečistý až do večera ? (Levicitus, kapitola patnáctá, verš šestnáct a na jiných místech v Bibli.)

 

Pravý důvod, proč jsou tyto rituály Nejvyšším nařízeny, byl ten, aby se do naší pozornosti dostal fakt, že současné lidské tvory na planetě Zemi a způsob, jakým se rodí děti na tento svět a jakým se muž a žena milují navzájem, původně nevytvořil/nevytvořila Nejvyšší. Namísto toho jsou lidé dnešních dnů konečným produktem a výsledkem genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemných manipulací pseudotvůrců. Toto jim bylo dovoleno učinit, aby se na živých příkladech ilustrovala odpověď na předtím uvedenou, životně závažnou, kritickou a důležitou otázku. Navíc důvod, proč se žena musela očišťovat dvojnásobně, když se jí narodil dívčí potomek, byl ten, že nejvíce změn, pozměnění a genetických manipulací bylo učiněno na ženách. Dále pak proto, že sexuální styk nebyl původně zamýšlen kvůli rozmnožování; v procesu tohoto sexuálního styku nedocházelo k žádnému výronu semene, a tudíž v procesu milování nebyly přítomny žádné vnější fyzické způsoby a prostředky. Toto je jedním z důvodů, proč při tomto novém uspořádání (zfabrikovaném pseudotvůrci) souvztaží výron semene s těmito hříšnými vnějšími způsoby a prostředky života, který lidem nepřináší nic jiného, než potíže.

 

Jak tedy z této současné situace můžete vidět, současně existující lidští tvorové na planetě Zemi nejsou pravými, původními a ryzími lidmi, stvořenými Nejvyšším. Jsme výsledkem vychytralého a umně vytvořeného plánu a genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemných typů manipulací pseudotvůrců. Jak se uvedlo výše, tito tak učinili za účelem zničení všeho duchovního a Božského v nás. Taktéž to učinili za účelem aktivace a panování negativního stavu – v protikladu a v odlišnosti od čehokoli pozitivního a dobrého, co přichází od Nejvyššího.

 

 

5.  FÁZE LIDÍ – PLNÁ AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

Jakmile tohoto pseudotvůrci dosáhli, vstoupil negativní stav do plného života. Následně byl uveden do plné dominance po celé zóně vymístění a v přírodní formě této planety Země (v této zvláštní dimenzi, ve které žijeme).

 

Dalším důležitým krokem, na který se pseudotvůrci nutně podjali, byla likvidace jakýchkoli stop jejich existence v přírodním stupni planety Země a její zóny vymístění. Byla provedena tak, aby se k nim a k jejich vědeckému podvodu nemohla vést žádná spojnice či spojení. Jejich ohromná znalost univerzálních zákonů a jejich duchovních souvztažností jim umožnila CESTOVAT ZPĚT V ČASE dokonce před období, než fyzická Země vstoupila do jsoucna a bytí. Pseudotvůrci se takto usadili v zóně vymístění duchovního světa. Nastolili a vyvinuli zde zcela odlišný styl a způsob života. Tento životní styl byl opakem všeho pozitivního, Božského a dobrého. Byl a je ovládán zcela všemi typy zla, nepravd, deformací a zkažeností původních stavů a procesů Stvoření. Tato zla a tyto nepravdy atd. jsou jimi NEUSTÁLE NOVĚ VYTVÁŘENY. Stav a rozpoložení, které ustanovili na této rovině, souběžné s duchovním světem, místem či stavem, se nazývá PEKLEM (PEKLY). S ním souběžný svět dobra a pravdy či pozitivního stavu se nazývá NEBEM (NEBESY). Takže negativní stav je svou povahou PRAVÝM PEKLEM, zatímco pozitivní stav je ve své povaze PRAVÝM NEBEM.

 

Jakmile se pseudotvůrci pevně usadili ve svých peklech, zfabrikovali zde všechny druhy tvorů, démonů, satanů, ďáblů a podobných monstrózních kreatur. Zahájili taktéž lítou duchovní válku proti veškerému Stvoření Nejvyššího za účelem převzetí a ustanovení své BEZKONKURENČNÍ VLÁDY A PANSTVÍ nad veškerým Stvořením.

 

ZALOŽENÍM PEKEL pseudotvůrci SKONČILY PŮVODNÍ DĚJINY PRAVÉHO LIDSTVA na planetě Zemi. Od té chvíle začala NOVÁ ÉRA PSEUDOLIDSTVA (s pseudolidmi) s dějinami neustálých krveprolití, neustálé nenávisti a všech druhů negativity.

 

procesu cestování pseudotvůrců zpět v čase, tím procesem samotným, smazali jakékoli stopy toho, že kdy BYLI na Zemi. (Kamufláž je nejpropracovanější oblastí Sil temna – pozn. zpracovatele.) Udělat to bylo pro ně nutné, aby zabránili budoucím vědcům objevit jakýkoli možný NÁZNAK toho, co se SKUTEČNĚ stalo. Jestliže by takový náznak či důkaz byl někdy nalezen, lidé by si pak mohli uvědomit skutečný stav věcí a ZAJISTÉ BY NĚCO PROTI NĚMU UDĚLALI. To bylo to poslední, co by si pseudotvůrci kdy přáli, aby se stalo (tady si může čtenář udělat vlastní test toho, jak dalece je ovladatelný Silami temna, jakmile bude ŠÍŘIT TYTO KLÍČOVÉ INFORMACE, co se týče mne, situace je jasná – to je odpověď těm pseudokontaktérům, kteří mě dosud pomlouvali, a upozornění na jejich vlastní polohu za účelem pomoci jim. Tyto texty můžete opět považovat za vhodné „lakmusové papírky“ pro určení momentálního vibračního stavu (stavu ovladatelnosti) jakékoli lidské bytosti – pozn. zpracovatele).

 

Máte-li zájem poznat více o těchto událostech, radí se vám obeznámit se s knihami tohoto autora: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a „Realita, mýty a iluze“. Všechny se zabývají těmito záležitostmi daleko hlouběji a do větších podrobností.

 

Pseudostvoření současně existujících lidí na této planetě se událo před 4 miliony let. Začátek takzvaného „pádu“ nastal přibližně před 30 miliony roků. V procesu cestování zpět v čase pseudotvůrci způsobili ohromná kataklyzmata a katastrofy a zmatky v osnově fyzického Vesmíru. Ty mají v současnosti stále dozvuky. Následkem těchto pozdvižení se původně jeden pozemský kontinent rozštěpil na několik kontinentů. Též se odehrály i mnohé jiné věci této katastrofické povahy, popsané v Bibli jako „potopa“.

 

Vědci považují tyto a podobné události za přírodní katastrofy. Jak ale můžete vidět, byly pečlivě naplánovány pseudotvůrci, kteří měli plné znalosti toho, jak vytvořit tyto zničující události. Učinili je za tím účelem, aby měli ÚPLNĚ pod kontrolou všechny BUDOUCÍ UDÁLOSTI, které by nastaly na planetě Zemi. Takto získali vládu nad lidmi, které umístili pohromadě s opicemi a jinými zvířaty.

 

Jako souvztažnosti a reprezentace těchto negativních, zlých a odporných myšlenek, pocitů a vjemů, vykazovaných pseudotvůrci, zfabrikovali v peklech rozmanité souvztažnosti, které byly uvědoměle promítnuty do dimenze naší planety. Tyto protivné afekce se zde obvykle jeví v konkrétní formě všech druhů negativních, jedovatých a nebezpečných rostlin a zvířat, ryb, ptáků, hmyzu, bakterií, virů, lidských nemocí, nepořádků, válek, strádání, nehod, incidentů, perverzí až donekonečna . . .  Takže, jak se výše stručně uvádí, všechny protivné, zlé, negativní a špatné a ošklivé věci, které na této planetě a ve svém životě jako lidští tvorové zažíváme, jsou NÁSLEDKEM DÍLA PSEUDOTVŮRCŮ. Z toho můžete vidět, že všechny negativní věci a negativní stav nemají nikdy původ z Nejvyššího a nebyly Jím/Jí nikdy stvořeny, jak tomu mnozí lidé věří.

 

Musíte si ovšem uvědomit, že pseudotvůrci vytvořili mnoho jiných věcí, událostí a dění. Ty nakonec vedly k aktivaci negativního stavu, fabrikaci pseudolidí a obydlení zóny vymístění. Sloužily taktéž ustavení pekel v duchovním světě a jejich spojení se vším negativním, co neustále probíhá v našem pozemském životě. Ne všechny tyto věci jsou naší vědomé mysli či našemu řádnému chápání dostupné. To, co bylo o této situaci doposud zjeveno Nejvyšším, je prozatím DOSTATEČNÉ k tomu, abychom si UVĚDOMILI SKUTEČNÝ STAV VĚCÍ. Toto uvědomění vás může vést, pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle, k revoluční změně pozitivního charakteru ve vašem životě, myšlení, cítění a chování. To vám umožní se osvobodit z pasti, kterou nám tak dovedně a vychytrale nastražili aktivátoři negativního stavu.

 

Vaší otázkou může ovšem dosti dobře být: „Jak jsem se do toho zmatku dostal ?  A proč já ?“  Vaše důležitá otázka si zasluhuje důležitou odpověď. Tato odpověď vám bude dána v následujících kapitolách.

 

Pro lepší pochopení toho, co bylo doposud řečeno, shrňme to do následujících bodů:

 

 

I.  DĚJINY LIDSTVA A VAŠEHO PŮVODU NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU.

 

Odpověď na otázku položenou na začátku této kapitoly tvrdí, že dějiny člověčenstva, a tedy vašeho vlastního původu, jak je popisují různé vědecké, historické a náboženské knihy, jsou NESPRÁVNÉ. Věda a historie nemají žádné ponětí o tom, že cokoli, co se zde před tím popsalo, se kdy stalo. Jak můžete vidět, bylo pseudotvůrci pečlivě zajištěno, že nebude nikdy možno nalézt žádný vědecký důkaz toho, co se zde popisuje.

 

Božská prozřetelnost Nejvyššího však zařídila, aby všechny tyto události tak, jak se skutečně odehrály, byly zaznamenány v knihách Svaté bible, byť v maskované podobě (jazykem parabol, reprezentací a souvztažností). Slovo souvztažnost znamená, že každé slovo zevního lidského jazyka, slovo, které používáme pro své vyjadřování a komunikování, obsahuje mnohonásobné významy. Jeden význam je doslovný, znamenající přesně jen to, co pod ním rozumíme. Za doslovným významem ale existují další hluboké významy, které odrážejí jiné stavy záležitostí. Tyto nejsou snadno zjevené v doslovném smyslu. Bylo mi Nejvyšším řečeno, že každé slovo v bibli má přinejmenším deset odlišných významů či úrovní významů. O těchto máme malou, či vůbec žádnou představu. (Text je zakódován v 10 významech proto, aby se ve vhodných časových úsecích mohl odhalovat DUCHOVNÍ OBSAH podle vůle Stvořitele, a nikoli pseudotvůrců. Kódování zabezpečuje to, že pseudotvůrci tento text nemohou účelově zprznit, překroutit, a doslovný výklad je prázdný – pozn. zpracovatele)

 

Dobrým příkladem tohoto zákona či slova „souvztažnost“ je souvztažnost sama. Co pod tímto slovem rozumíte ?  Například to, že píšete někomu o něčem dopis. Dá se tedy říci, že s touto osobou korespondujete. Tato korespondence vás jaksi spojuje s touto osobou. Toto slovo ale také znamená, že se nacházíte v jisté blízkosti s touto osobou, a že tato osoba je někde jinde, a že pro vás něco znamená.

 

Slovo „souvztažnost“ také znamená mít vztah z jedné pozice ke druhé. Takový vztah spojuje tyto dvě odlišné pozice tak, že jsou si vědomy jedna druhé. Jiným významem slova „souvztažnost“ je, Aby se něco symbolizovalo, či něco reprezentovalo. Uvažujme pro příklad slovo „SVĚTLO“. doslovný význam „světla“ je denní světlo, které můžete jasně vidět svýma fyzickýma očima. To také ale znamená být osvícen, to jest znát pravdu. Takže můžeme říci, že světlo souvztaží s pravdou a pravda souvztaží s moudrostí, protože moudrost sestává z řádného poznání pravdy. To vám dává světlo a jasné vidění, či pochopení toho, co se má dělat a jak to dělat správně, náležitě a úspěšně. Toto jsou tedy souvztažnosti. Takto Nejvyšší skrývá v Bibli Svaté všechny události popsané v této kapitole.

 

Tradiční náboženství – s výjimkou následovníků Swedenborga – ovšem o takovém významu Bible nevědí, ani ho nepřijímají, a jestliže o něm vědí, pak tyto souvztažnosti nebo jejich užitečnost odmítají. Tímto odmítáním ztrácejí přístup k pravdě a reálnému poznání toho, co se skutečně stalo, jak se to stalo a proč se to skutečně stalo tak, jak se to stalo.

 

Důvodem, proč Nejvyšší nadiktoval Svatou Bibli prostřednictvím vybraných lidí, bylo to, aby se udržel jistý stupeň vnějšího spojení každého v zóně vymístění, to jest v negativním stavu, s každým ve stavu pozitivním. Tento akt zajistil prostředky pro konečný návrat každého do původního stavu věcí, to jest zpět k Nejvyššímu. Jiným důvodem, proč byla Bible Svatá napsána v těchto souvztažnostech, bylo to, aby se její význam přizpůsobil všem okruhům a dimenzím Stvoření, které jsou na odlišných úrovních a stupních chápání pravdy  a jejího dobra a dobra a jeho pravdy. Bylo taktéž učiněno za účelem, aby se lidem na Zemi zabránilo znesvěcení svatosti svatého pravého poznání, obsaženého v Bibli svaté. Toto znesvěcení by způsobilo věčné zničení lidstva bez jakékoli možnosti spásy (příchodu zpět domů). Jedině když je čas zralý, budou tato fakta nejvyšším zjevena. Současná doba je zjevně zralá, a tudíž tajemství o tom, co se skutečně událo, je nyní zjeveno tomu, kdo je ochoten naslouchat a podle tohoto zjevení v pozitivním smyslu jednat.

 

 

II.  NEJSTE  TÍM, KÝM SI VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ MYSLÍ, ŽE JSTE.

 

Při pohledu na tato fakta je zřejmé, že nejste tím, co vám jak věda, tak i náboženství říkají, že jste.

 

Nejste ani tím, co se evolučně vyvinulo ze zvířecího života a hmoty, jak by vědci rádi věřili. Nejste ani přímým stvořením Stvořitele, Nejvyššího, jak by ráda věřila tradiční náboženství. Ve své současné formě a kondici jste produktem miliony roků trvajících genetických a některých dalších tajemných manipulací pseudotvůrců, kteří se podjali dokázat, že lidský život nemusí pocházet z nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Materiál, který byl pseudotvůrci použit k zfabrikování takzvaného moderního člověka, a tedy vaší současné formy, byl však stvořen Nejvyšším. Tento materiál byl pseudotvůrci následně nesprávně použit a zneužit pro zlý účel a záměr. Pseudotvůrci byli osmým lidstvem v pořadí lidí, kteří se na planetě Zemi objevili procesem biklonování. Nastalo to přibližně před 80 miliony roků podle pozemského relativního času.

 

 

III.  JSTE ZDE DOBROVOLNĚ KVŮLI POKUSU, ABY SE ZODPOVĚDĚLY DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ OTÁZKY.

 

Aby se toto vše stalo, bylo dovoleno Nejvyšším za účelem odpovědi na otázku, která vyvstala u vědců. Tito byli druhým původním lidstvem, které se objevilo na planetě Zemi přibližně před méně něž 100 miliony roků. Otázka byla následující: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLOVAT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE DO TOHO JAKKOLI ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY BYLO MOŽNÉ ODVODIT DUCHOVNÍ PRINCIPY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO NAZÍRÁNÍ NA HMOTU A PŘÍRODU, JAKO NA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ A PRINCIPŮ ?

 

Aby se tyto otázky zodpověděly jazykem konkrétního zobrazení a projevení ve prospěch všech po celém Stvoření Nejvyššího, Ten/Ta dovolil/dovolila experiment, který by vedl k podmínkám, ve kterých by se výsledky, následky a důsledky tohoto experimentu plně aktualizovaly a realizovaly. Takto má být odpověď na tuto otázku dána živým příkladem. Tento ŽIVÝ PŘÍKLAD ODRÁŽEJÍ DĚJINY MODERNÍHO LIDSTVA NA TÉTO PLANETĚ.

 

K tomuto účelu byla určena planeta. Byli vyhledáni dobrovolníci, nejenom takoví, kteří by byli ochotni tento pokus provádět a účastnit se ho, ale i takoví, kteří by byli ochotni souhlasit s nutností odstranění veškeré paměti ze svého vědomého uvědomění, že se kdy dobrovolně rozhodli pro tento experiment. Jinak by tento pokus neměl jakoukoli hodnotu a užitečnost a nezískala by se správná odpověď na otázku, která by mohla být dána. Tak by nemohlo dojít k žádnému správnému a náležitému poučení.

 

Touto planetou byla planeta Země a KAŽDÝ, kdo na této planetě kdy byl, v současnosti je či kdy bude, je zde výhradně jen DOBROVOLNĚ (čili nikoli za trest, jak se mi někteří pseudokontaktéři snažili namluvit – pozn. zpracovatele). Jste tedy na této planetě ze své svobodné vůle a volby za jistým účelem. My všichni zde jsme kvůli velmi důležitému DUCHOVNÍMU DŮVODU, což obsahuje i volbu nepamatovat si nic o této volbě.

 

 

IV.  PRAVÝ PŮVOD NEGATIVNÍHO STAVU.

 

Při procesu tohoto experimentování vstoupil do jsoucna a bytí negativní stav a vše zlé, špatné, nesprávné, zdeformované a zkažené. Negativní stav tedy nepochází z Nejvyššího. Spíše byl výsledkem popření toho, že život a lidské bytosti stvořil Nejvyšší ze Sebe a ze svých duchovních principů. Následky a důsledky tohoto popírání jsou živě ZOBRAZENY DĚJINAMI LIDSTVA na planetě Zemi během posledních asi tak 4 milionů let.

 

 

V.  VŠE VE VÁS A V TOMTO SVĚTĚ JE VZHŮRU NOHAMA.

 

Výsledkem tohoto experimentování v negativním stavu bylo nastolení nevědomosti a nevědomých procesů. Toto vedlo lidi k závislosti na druhých a na fyzikálních zákonech. Takto ztratili počáteční a původní schopnost, kterou dříve měli, ovládat myslí všechny přírodní a fyzické zákony. To lidi odvracelo od obrácení se k sobě do nitra ke své Niterné mysli, kde je uloženo veškeré pravé a ryzí poznání těchto výše popsaných skutečností, jakož i všeho týkajícího se života a Stvoření. Toto poznání je k dispozici KAŽDÉMU, kdo NALEZNE SPRÁVNÝ KLÍČ, aby otevřel vchod ke své Niterné mysli.

 

Nejste tedy ve svém poznání omezeni jen o všem a o sobě, ale z vnějšího světa jste krmeni falešnými a zkreslenými poznatky, informacemi, které většina z vás považuje za pravdivé poznání. Přijetím této situace se v tomto světě a ve vás (ve vaší vědomé mysli) ustavuje pevné rozpoložení, ve kterém je vše vzhůru nohama. O této pozici si my všichni nesprávně myslíme, že je správně postavená a vhodná.

 

 

VI.  TO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALE NE-ŽIVOT.

 

Při shora popsaném experimentování byla vytvořena NESPRÁVNÁ idea, která byla přijata většinou z nás, že lidský život na planetě Zemi ve své současné formě je pravým životem a cokoli se zde stane, je normálním, zdravým a přirozeným stavem událostí. Jsme také vedeni k víře, že tak tomu má být, a že se s touto situací NEMÁ NIC DĚLAT.

 

Pravou realitou ohledně tohoto všeho je však to, že co považujeme za pravý život, je životem FALEŠNÝM, PSEUDOŽIVOTEM, ŽIVOTEM MRTVÝM. Je to NE-ŽIVOT a všivá, ubohá IMITACE, PADĚLANÝ ŽIVOT, který v sobě a ze sebe nemá nic dobrého ani pravdivého. Není v něm ničeho z pravého života.

 

 

VII.  VŠE SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU A VÁM SE DOTÁVÁ VELMI DŮLEŽITÉHO DUCHOVNÍHO POUČENÍ.

 

Plný rozsah užitečnosti tohoto experimentování v negativním stavu a jeho padělaného života, čili ne-života, může být znám jen Nejvyššímu. KAŽDÝ ve Stvoření, včetně nás všech, kdo jsme přímými účastníky tohoto pseudoživota negativního stavu, se ze všeho, co se odehrává ve všech oblastech, kde negativní stav panuje, NEUSTÁLE POUČUJE. To zahrnuje planetu Zemi (dimenzi Země, ve které žijeme). Vše této povahy SLOUŽÍ VELMI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU ÚČELU, který je pro nás velmi obtížně pochopitelný. Důvod pro toto nepochopení spočívá ve faktu, že jsme dobrovolně souhlasili s tím, že tomuto účelu nebudeme PLNĚ ROZUMĚT. Tato situace bude trvat, až to bude pro každého z nás jednotlivě DOST, čili do jisté doby určené Nejvyšším, kdy se užitečnost jsoucna a bytí tohoto negativního stavu VYČERPÁ a není ho již potřeba za žádným účelem.

 

 

VIII.  TO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚ LIDSKÉ.

 

Je důležité si uvědomit, že 95 % toho, co jsme, či z čeho sestáváme, je VNUCENÝ, UMĚLE VYVOLANÝ STAV. Jsme výsledkem genetické manipulace, mocných popudů animálních sklonů obsažených v těchto genech, které byly pseudotvůrci vzaty z tehdy existujících zvířat, a užity pro jejich experimenty. To bylo provedeno za účelem toho, aby se lidé učinili jakoby zvířecími tvory, pseudolidmi, kteří by byli ovládáni zvířecími pocity, surovými emocemi, obavami, agresivitou, násilím, závislostí, vnějškovostí, a kteří by byli v totální nevědomosti ohledně všech záležitostí života a duchovnosti.

 

Z tohoto faktu plyne zřejmý závěr, že to, co považujeme za lidské, NENÍ dokonce ani ZDALEKA lidské. Takže z našeho vědomého prožívání NEMÁME žádné pravé poznání toho, jaké je to být PRAVÝM člověkem. Pravá lidská část v nás (zbývajících 5 %) byla pečlivě uzavřena, abychom k ní NEMĚLI ŽÁDNÝ VĚDOMÝ PŘÍSTUP. To bylo uděláno za zřejmým účelem zabránit nám v objevení skutečné pravdy o nás samotných, našem životě a o životě obecně; ale obzvláště nejvíce o pravé přirozenosti Nejvyššího včetně povahy negativního stavu.

 

Z vůle Nejvyššího se však tato situace NOVÝM ZJEVENÍM o těchto záležitostech MĚNÍ. Je vám tudíž dána PŘÍLEŽITOST a NÁSTROJE, abyste se dostali do styku s těmito 5 % uvnitř vás, které jsou ve vás SKUTEČNĚ LIDSKÉ, a postupně eliminovali ve svém životě vše, co není skutečně vaše. Tato kniha slouží TOMUTO DŮLEŽITÉMU ÚČELU.“

 

 

1145.  Kdo jsi a proč jsi zde ?  Kapitola 2.                     (Autor Petr D. F.)               Vyšlo 1984.  

Místo: Hanalei Bay, Kauai, Havaj, USA.

 

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 26 – 46, 2. kapitola.

 

Kapitola druhá:

 

Z čeho skutečně sestáváte ?  Kolik je ve vás úrovní a aspektů ?  Jaké je vaše místo a pozice v tomto Vesmíru a ve vztahu k ostatním ?  Žijete skutečně v původním a pravém světě ?  Jaký je účel vašeho života ?  Započali jste svůj život skutečně na planetě Zemi ?

 

 

„Aby se náležitě odpovědělo na otázku, která je titulem této knihy: „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, je pro vás nutné, abyste pochopili to, JAK jste utvořeni. Také je důležité, abyste věděli, KOLIK úrovní a aspektů ve vás existuje. Umíte si představit, že byste mohli vědět, kým jste a proč jste zde, bez náležitého vědomí či chápání STRUKTURY a FUNKCE vaší VLASTNÍ MYSLI, vašeho VLASTNÍHO JÁ ?

 

Životně důležitou, závažnou a významnou částí správné znalosti sebe sama je znalost struktury a funkce vlastní mysli. Především vy sami jste svou vlastní myslí. Co je ale mysl ?  Odpovědět na tuto otázku znamená odpovědět v obecném smyslu na to, kdo jste. Jakmile v tomto obecném smyslu víte, kým jste, můžete začít objevovat, kým jste ve smyslu zvláštním, ve svém vlastním osobním, jedinečném, neopakovatelném způsobu, stavu a rozpoložení. To vám pak pomůže si uvědomit, proč jste zde, protože abyste v tomto našem pseudosvětě přežili a náležitě fungovali, potřebujete být vybaveni jistými aspekty, znaky, charakteristikami a rysy, které vám pomohouumění přežít.

 

Málo lidí si uvědomuje, z čeho vskutku sestávají a jaké nástroje mají k dispozici ke svému vlastnímu užitku. Naše uvědomění je povětšinou omezeno vědomou myslí a našimi běžnými fyzickými smysly zraku, sluchu, čichu, chuti, dotyku atd. Na těchto elementech je ustanovena či je z nich postavena naše vědomá, každodenní mysl. Realita našeho vlastního světa přesahuje jen vzácně tuto dennodenní vědomou funkci.

 

Někteří lidé zajisté mají nějaké uvědomění, byť zcela temné, že zde vzhledem k nám existuje daleko více, než je pouze vědomí, které si uvědomujeme. Některé osoby jdou o krok vpřed a uznávají, že za běžným, každodenním typem vědomé mysli je toho v nás daleko více. Tito lidé dokonce věří, že nás to řídí, ačkoli si to zřídka vědomě uvědomujeme. Tak daleko dosahují ve většině případů naše znalosti sebe samých. Přesto není struktura vlastní mysli omezena tímto uvědoměním. Co si fakticky myslíme, že naše mysl je, či čemu věříme, že je jejím složením, není obvykle pravda. Ve většině případů se jedná o nesprávná pojetí.

 

Jak jste si povšimli na konci první kapitoly, obecně se v osmi bodech tvrdilo, že současní existující lidští tvorové na této planetě (samozřejmě včetně všech těch, kdo čtou  tuto knihu) se skládají z 95 % umělých a násilně z vnějšku vložených živočišných rysů a součástí. Jen zbylých 5 % v nás je pravých lidských. Těchto 5 % bylo původně stvořeno přímým nadělením Nejvyššího. Takže 95 % toho, o čem si myslíme, že jsme my, NENÍ NÁMI, ale NĚČÍM JINÝM.

 

Na straně druhé je 5 % z nás pravých, protože cokoli je pravé, může přicházet jen z Nejvyššího, kdož je Pánem Ježíšem Kristem a jediným pravým životem. Ve většině případů si ale dokonce neuvědomujeme těchto 5 % v nás. Ta jsou pravou lidskou kvalitou stvořenou Nejvyšším. Důvodem, že si  neuvědomujeme tento důležitý fakt (jak se uvedlo v předcházející kapitole), je ten, že náš PŘÍSTUP k těmto 5 % a STYK s nimi byl PEČLIVĚ SKRYT. Byly uzavřeny právě za tímto účelem – ABYCHOM SI NEUVĚDOMOVALI JEJICH EXISTENCI.

 

Měli jste  kdy příležitost pečlivě si přečíst Žalm 139 v Bibli Svaté dle Nové verze krále Jakuba ? (Poznámka: Všechny biblické citace v této knize jsou dle této verze.) Jestliže ne, vyzývám vás, abyste si ho přečetli právě teď. Ve verši třináctém tohoto žalmu se říká:  „NEBOŤ TYS UTVOŘIL MÉ NITERNOSTI.“ Co tato slova znamenají ?  Znamenají to, že Nejvyšší ze Sebe stvořil tyto vnitřní části nás, které utvářejí těch předešle uvedených 5 %. Jak to, že vím, že je tomu tak ?

 

Především jsem to zkoumal s Nejvyšším ve své vlastní niterné mysli a potvrdilo se, že je to tak. Můžete to udělat také, jakmile se naučíte, jak komunikovat s vaší Niternou myslí a s tou částí vaší veškeré mysli, která je od Nejvyššího, a ve které je Nejvyšší VŽDY přítomen. Za druhé, čtením verše patnáctého v Žalmu 139, kde se říká: „MÁ STAVBA TI NEBYLA SKRYTA, KDYŽ JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ.“ Co tento verš znamená ?

 

Zde se neříká, že Nejvyšší taktéž vytvořil mou stavbu. Stavba zde znamená ty z 95 % násilně vložené živočišné rysy, vyšlé z genů ukradených ze zvířat. Zajisté však říká, že tento čin nebyl před Nejvyšším skryt a byl vykonán s dovolením Nejvyššího, i když „JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN“. Je zajímavé si povšimnout, že slovo „STAVBA“ je naroveň s tvrzením: „BYL JSEM V TAJNOSTI STVOŘEN“. To znamená, že „já“ se nyní považuje za produkt této konstituce, která reprezentuje 95 % všeho toho, co máme k dispozici. Nenaznačuje to, že „já“ bylo učiněno z vnitřních částí, které byly stvořeny přímo Nejvyšším. A pak se říká: „A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ“. Takže kde a jak byl utvořen moderní člověk ?  „NEJNIŽŠÍ PARTIE ZEMĚ“ souvztaží se zónou vymístění, OBZVLÁŠTĚ S PEKLY. Je zde zcela jasné, že současně existující lidé na Zemi byli takříkajíc „UHNĚTENI“, velmi dovedně a tajně zfabrikováni v peklech někým jiným, než Nejvyšším. Provedli to pseudotvůrci způsobem, který byl popsán v předešlé kapitole. To bylo také vylíčeno v dalších knihách, jako: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a „Realita, mýty a iluze“.

 

Jelikož pseudotvůrci použili jediný materiál, který jim byl dostupný, museli také vzít nejméně 5 % toho, co bylo přímo stvořeno a naděleno Nejvyšším. Přesto zbývajících 95 % vyjmutých ze zvířat, bylo původně také stvořeno Nejvyšším. Jedinou věcí, kterou pseudotvůrci mohli učinit, byla KOMBINACE TAKOVÉHO STVOŘENÉHO MATERIÁLU, KTERÝ JIM BYL K DISPOZICI, aby dosáhli svého cíle. Z toho plyne, že by NEMOHLI přijít s něčím novým, namísto toho produkovali ubohé IMITACE toho, co ukradli z pravého Stvoření Nejvyššího. Pseudotvůrci kombinovali tento ukradený materiál zvráceným a nezákonným způsobem, aby ve skrytých a tajných místech pekel (nejnižší partie Země) zfabrikovali pseudolidi, jakými nyní stále jsme. Bez Nejvyššího je nemožné stvořit něco skutečného a pravého. Avšak to, co je stvořeno Nejvyšším, z Nejvyššího, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším, nemůže být skryté či tajné, neboť je to stvořeno pro společný prospěch a všeobecné blaho všech ve Stvoření Nejvyššího. Proto pseudotvůrci potřebují skrývat a provádět tajně svou práci, aby tak nikdo nevěděl, čeho byli s to. To je také důvodem, proč pseudotvůrci cestovali dokonce mnoho eónů zpět v čase, dokonce před dobu, kdy se objevili na planetě Zemi, aby se usadili ve svém vlastním pseudosvětě pekel. Tato pekla umístili na protilehlé místo ke zbylému Stvoření Nejvyššího.

 

V těchto peklech pseudotvůrci vytvořili své početné fabrikace, včetně takzvaných lidských tvorů, o nichž se domnívali, že s NIMI ovládnou veškeré Stvoření. Když někdo chce vládnout veškerému Stvoření ze sebe sama, koná věci JEN KVŮLI SOBĚ, a ne kvůli všeobecnému prospěchu a společnému blahu, jak to činí Bůh. Taková je povaha negativního stavu. Je to rozpoložení, ve kterém se vše dělá potajmu, vychytralým a skrytým způsobem za jediným účelem, BAY SE SKRYL JEHO DESTRUKTIVNÍ ZÁMĚR.

 

Takže nyní, jak doufám, víte bez jakéhokoli stínu pochybností, že se skládáte z 95 % živočišných rysů nebo sklonů, které byly umně „uhněteny“ pseudotvůrci v peklech, když ponechali 5 % vnitřních částí, které byly utvořeny Nejvyšším. Proto musíme dojít k nepříjemnému závěru, že sestáváme z 95 % z pekel (nejnižší partie Země) a z 5 % z nebes (Nejvyššího). Z těchto 5 % pravých lidí v nás může zbývajících 95 % tohoto ne-lidského v nás být naživu a neustále se udržuje podpůrný životní systém. Toto malé procento nám dává zdání, že jsme praví lidé, a že žijeme sami od sebe.

 

Co ale v nás vytváří  těchto 5 % pravého člověka a z čeho se skládá těch 95 % ne-lidského ?

 

Toto je dalším důležitým krokem k poznání, kým a proč jste zde. Abyste to poznali, potřebujete pochopit strukturu a funkci těchto 5 respektive 95 % ve vás.

 

Jak bylo právě řečeno, 5 % v nás je skutečně lidských. Toto pravé lidství v nás se skládá ze 3 úrovní či oblastí. Aby se to snadněji chápalo, chápeme je jako 3 odlišné mysli.

 

 

I.  DUCHOVNÍ,  NITERNÁ MYSL

 

První oblastí či myslí je CENTRUM VEŠKERÉ LIDSKÉ MYSLI. Budeme ji nazývat DUCHOVNÍ neboli NITERNOU MYSLÍ. Niterná mysl pozůstává ze 3 svých vlastních stupňů:

 

1.      NADJÁ

 

2.      UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

 

3.      UVĚDOMĚNÍ NADJÁ

 

Obecnou funkcí této Niterné mysli je produkce, vytváření a udržování všeho, co je pravým životem, shromažďování všech od věčnosti do věčnosti existujících znalostí, jakož i vědomí těchto znalostí. Takže tu máme 3 obecné funkce Nejniternější mysli:

 

1.  NADJÁ

 

Vytváření, produkci a udržování pravého života. Toto je funkcí NADJÁ ve vaší Niterné mysli. Protože se vztahuje k samému vašemu životu, má Nadjá ve vás stálé sídlo a je neustálým sídlem Nejvyššího ve vás. Zde je Nejvyšší ve vás neustále přítomen a tu se můžete dostat do přímého styku či dotyku s Nejvyšším. Toto je místo či stav, kam musíte jít, abyste poznali vše o sobě.

 

Z přítomnosti Nejvyššího v Nejvyšším já Niterné mysli žijete, fungujete, jednáte, chováte se, pohybujete a jste s to vše udělat. Jestliže by tato přítomnost kdy byla z vašeho Nejvyššího já v Niterné mysli odňata, přestali byste okamžitě existovat. Je to proto, že můžete žít a dýchat jedině z Absolutního zdroje života ve vás – z Nejvyššího. Je to tak bez ohledu na to, zdali jste si uvědoměle vědomi tohoto faktu, či nikoliv, či zda věříte, nebo nechcete věřit, že je to pravda.

 

2.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

 

Niterná mysl uschovává všechny od věčnosti do věčnosti existující poznatky a zkušenosti. Toto je funkcí jejího druhého stupně, který se nazývá UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ. Zde je uloženo a střeženo veškeré dobro a jeho pravda a veškerá pravda a její dobro. Důvodem, proč potřebujeme mít tuto oblast v nás je to, abychom mohli mít plný přístup k nekonečnému počtu možností voleb, z nichž si můžeme svobodně vybrat. To nám umožňuje být takovými, jakými chceme, a dělat to, co chceme. Bez přítomnosti všech existujících možností voleb a alternativ, bychom byli omezeni ve svém právu na svobodný výběr. Taková situace by byla porušením naší svobody a nezávislosti. Navíc by bránila naší schopnosti zaujmout pevnou pozici či definitivní postoj vzhledem k Nejvyššímu a duchovnosti, k jiným i sobě samým.

 

3.  UVĚDOMĚNÍ NADJÁ

 

Nejniternější mysl si neustále – takříkajíc po 24 hodin – uvědomuje přítomnost Nejvyššího a všechny poznatky a možnosti volby, které jsou v Niterné mysli uloženy. Toto uvědomění zajišťuje otevřený a vědomý přístup k Nejvyššímu a ke všem dostupným, v počtu nekonečným možnostem volby a alternativám. Aby se zopakovalo: Toto je funkcí třetího stupně nejniternější mysli, který se nazývá UVĚDOMĚNÍ NADJÁ. Je zřejmé, že aniž by si Niterná mysl vědomě uvědomovala to, co obsahuje a co má k dispozici, nemohlo by se nic vykonat ano zvolit. Znamenalo by to konec našich životů.

 

 

II.  VNITŘNÍ MYSL

 

Druhá oblast pěti procent lidského v nás pozůstává z druhé mysli zvané VNITŘNÍ MYSL. Obecnou funkcí této vnitřní mysli je především SPOJOVAT Niternou mysl s další myslí v pořadí. To se provádí procesem transformace všeho, co je k dispozici v Niterné mysli, aby se to mohlo využít v něčím individuálním životě. Za druhé nám pak tato vnitřní mysl poskytuje to, co psychologové nazývají procesem duševní činnosti.

 

Co znamená akt duševní činnosti ?  Znamená vaši schopnost (jedinečným způsobem vzhledem k vám) myslet, pociťovat, chtít, vnímat, poznávat, chápat, jednat, mít vztahy a chovat se. Na úrovni této vnitřní mysli je tato duševnost vytvářena ze všeho materiálu, který je v nitru k dispozici v Niterné mysli.

 

Niterná mysl posílá vše, co má či obsahuje, do vnitřní mysli. Vnitřní mysl to přebírá, takříkajíc si to rozebírá a obrací to do své schopnosti mentace, jak bylo popsáno výše. Taková je sám proces transformace do duševnosti.

 

Také vnitřní mysl má 3 své vlastní stupně.

 

1.  JÁ

 

Nejniternější stupeň se nazývá . Jeho funkcí je PŘIJÍMAT, TRANSFORMOVAT A PŘENÁŠET obecný tok života přicházející z Nadjá v Niterné mysli všemi způsoby DOLŮ k vědomému uvědomění v daleko individuálnější, osobní a soukromé formě.

 

2.  NADOSOBNÍ ZKUŠENOST

 

Druhý stupeň vnitřní mysli se nazývá NADOSOBNÍ ZKUŠENOST. Toto je ZÁSOBÁRNA všech zkušeností životních forem počínaje objevením se života na planetě Zemi až po současnost. Tyto zkušenosti s povděkem PŘIJÍMAJÍ POZNATKY UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ Niterné mysli, zužujíce je na daleko specifičtější zážitky všeho lidstva na jedné planetě, v tomto případě na planetě Zemi.

 

3.  FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST

 

Třetí stupeň vnitřní mysli se nazývá FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST. Tento stupeň obsahuje všechny zkušenosti a události, které se vytvořily a odehrály na speciální linii ve vás, kterou jako zvláštní jedinci následujete. To znamená, že to, co zažili a vytvořili vaši předchůdci či váš fyzický rod, je zaznamenáno fenomenální duševností, která je specifická (fenomenální) pouze vzhledem k vaší rodinné linii (genetické informace vašeho těla – genealogie – pozn. zpracovatele).

 

 

III. VNĚJŠÍ MYSL

 

Třetí oblast 5 % lidského v nás se nazývá VNĚJŠÍ MYSL. Její obecnou funkcí je přizpůsobovat vše, co přichází z Niterné a vnitřní mysli do zevního života, čili do fyzické úrovně našeho uvědomění. Dodatečně k tomu se vztahuje k životu v takzvaném přírodním světě. Toto je úroveň stávání se, konkrétního prožívání, jednání a všeobecného chování. Můžete to pojímat jako: Já něco znám – Niterná mysl; já vnímám ten či onen poznatek a chápu ho – vnitřní mysl; já jednám v souladu s tímto poznáním a s tím, jak ho chápu – vnější mysl. Takto jsou tyto 3 mysli v nás navzájem propojeny.

 

1.  JÁSTVÍ

 

Vnější mysl má také své 3 stupně. První, čili nejniternější stupeň vnější mysli se nazývá JÁSTVÍ. Jeho funkcí je vám poskytnout velmi konkrétní uvědomění si „já jsem, kým jsem“ svým vlastním já a prostřednictvím Nadjá od Nejvyššího, Kdož je Absolutním „JÁ JSEM, KDO JSEM“.

 

2.  INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ

 

Druhý stupeň se nazývá INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je poskytovat neustálé uvědomění si všeho, co se ve vás a s vámi děje. Individuální vědomí vás spojuje s nadosobní zkušeností a skrze ni s univerzálním vědomím, což vás činí jedním se vším Stvořením.

 

3.  OSOBNÍ VĚDOMÍ

 

Třetí stupeň vnější mysli se nazývá OSOBNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je, abyste si uvědomovali vše, co se odehrává ve vašem fyzickém a vnějším prostředí. Osobní vědomí vám pomáhá se orientovat v tomto vnějším, fyzickém, čili přírodním světě. Spojuje vás s osobní duševností a skrze ni s uvědoměním Nadjá.

 

 

To je tedy náležitá struktura a funkce vaší pravé mysli. To je 5 % ve vás obsažených, které zbyly z původních pravých lidí, původně stvořených přímo Nejvyšším a z Nejvyššího.

 

POZICE těchto tří lidských myslí byla a je taková, že Niterná mysl vždy sídlí v DUCHOVNÍM SVĚTĚ. Vnitřní mysl vždy sídlí v INTERMEDIÁLNÍM SVĚTĚ a vnější mysl vždy ve SVĚTĚ PŘÍRODNÍM, neboli FYZICKÉM. Prostřednictvím takového umístění těchto myslí všechny zmíněné světy byly a jsou mezi sebou PROPOJENY a byly a jsou v NEUSTÁLÉ VZÁJEMNÉ INTERAKCI A KOMUNIKACI. Prostřednictvím TOHOTO UMÍSTĚNÍ se NAVZÁJEM UVĚDOMUJÍ NA VĚDOMÉ ÚROVNI.

 

Jak víte z kapitoly první, ta část počátečního lidstva, která byla původně plně vědomě uvědomělá, byla izolována a uzavřena genetickými a tajemnými typy manipulací, které provedli pseudotvůrci. Naneštěstí toto UZAVŘENÍ také ODŘÍZLO JAKÉKOLI VĚDOMÉ UVĚDOMĚNÍ EXISTENCE PRAVÉHO DUCHOVNÍHO, INTERMEDIÁLNÍHO A FYZICKÉHO neboli PŘÍRODNÍHO SVĚTA. Protože lidé věří pouze tomu, co si vědomě uvědomují nebo co vědomě prožívají, mají nevyhnutelný sklon se domnívat, že duchovní, zprostředkující či jakýkoli jiný svět neexistuje. Spoléhají se POUZE na to, co v každé chvíli vědomě zažívají a vidí.

 

Takže si vědomě neuvědomujeme nic, čím bychom sami sobě dokázali, že vše toto je naší integrální součástí. Přesto bychom nemohli žít ani zlomek vteřiny, aniž bychom v sobě neměli tuto pravou lidskou část.

 

V tomto ohledu byla u pravých lidí původní situace taková, že pozůstávali z 95 % shora popsané pravé mysli. Současně obsahovali 5 % něčeho, co jim dávalo vědomou uvědomělost faktu, že mají svobodnou vůli a volbu k tomu, aby kdykoliv zavrhli Nejvyššího, aby se od Nejvyššího oddělili; aby prohlásili, že nebyli stvořeni Nejvyšším a z Nejvyššího a z Jeho duchovních principů, ale že stvořili sami sebe, či vznikli z hmoty, ze které je vybudován přírodní, čili fyzický Vesmír.

 

Takže u pravých lidí byla situace právě opačná k tomu, co nyní máme my. 5 % jejich uvědomění svobody k popření Nejvyššího a Jeho duchovních principů bylo originálně využito pseudotvůrci, aby aktivovali negativní stav a vypadli ven z pravého Stvoření do zóny vymístění. Zde odstranili původních 95 % pravé lidské struktury a nahradili je 95 % živočišných rysů. Jediná věc, která byla z pravých lidských 5 % ponechána, byla, jak se již řeklo, naše svoboda volby přijmout či odmítnout Nejvyššího a Jeho/Její duchovní principy.

 

Důvod, proč bylo nutné podržet tuto schopnost svobody volby ve fabrikaci pseudotvůrců, byl zřejmý: BEZ SCHOPNOSTI VOLBY by se NEMOHL udržet žádný pravý inteligentní život. Na této schopnosti je vše postaveno a s ní inteligentní život stojí a padá. To byl SLABÝ, ale nevyhnutelný bod v plánu pseudotvůrců. Tato schopnost svobodně volit JE VYUŽITA Nejvyšším – Pánem Ježíšem Kristem za účelem OSVOBOZENÍ LIDÍ z tenat a pastí negativního stavu, který zaktivovali pseudotvůrci.

 

Co ale vytváří těch 95 % živočišných genů v nás ?

 

Pseudotvůrci použili vše, co bylo k dispozici v uspořádání zvířecích genů, aby zfabrikovali PADĚLANOU lidskou mysl. Nazýváme tuto padělanou mysl PSEUDOMYSLÍ. Tuto pseudomysl pseudotvůrci utvořili PŘESNĚ stejným způsobem, jakým je uspořádána dříve popsaná pravá lidská mysl. Takže  zfabrikovali pseudiniternou mysl s jejími třemi padělanými stupni a pseudovnitřní mysl i pseudovnější mysl s jejich třemi padělanými stupni.

 

Jak si pamatujete ze shora popsaného, pravá lidská mysl neobsahuje nic negativního, protivného, zlého, falešného či špatného. Animální typ života však VE SVÝCH GENECH OBSAHOVAL VŠECHNY DRUHY ZKUŠENOSTÍ EVOLUČNÍHO ROZVOJE této životní formy, která postoupila z JEDNODUCHÉ BUŇKY k složitému typu zvířat – SAVCŮ. Tento vývoj by DOVOLEN Nejvyšším, aby se vyvinul a ustanovil na planetě Zemi VHODNÝ organismus. Ten by se nejlépe přizpůsobil specifickým podmínkám, které tehdy na této planetě existovaly. To byl NUTNÝ krok při získávání nejlepší možné fyzické formy pro projekci ducha života do ní. Podle tohoto evoluční zvířecí vývoj je, anebo byl lekcí v přežití, přizpůsobení a uzpůsobení.

 

Na druhé straně byl tento proces zcela závislý na vrtoších přírody, jelikož účelem zde bylo přizpůsobit fyzickou formu přírodním podmínkám. Toto je NEDUCHOVNÍ  proces. Duchovní stav se NEPOTŘEBUJE přizpůsobovat vnějším zákonům přírody. Naopak dělá právě opak toho, co dělají zvířata. Duch si přizpůsobuje přírodu dle svých potřeb a podmínek.

 

Tím, že vzali zvířecí geny, které se musí neustále přizpůsobovat proměnám přírody, pseudotvůrci zařídili první a velmi důležitý krok. Učinili budoucí lidi ZCELA ZÁVISLÝMI NA VRTOŠÍCH PŘÍRODY, VNUCUJÍCE JIM TO, ABY SE PRVOŘADĚ ADAPTOVALI A PŘIZPŮSOBOVALI VNĚJŠÍM PŘÍRODNÍM ZÁKONŮM. Takže POPRVÉ byla v lidech nastolena NEDUCHOVNÍ kondice. Následně se stala základnou, z níž se POČALY a VYTVOŘILY všechny další NEDUCHOVNÍ FAKTORY.

 

Když je někdo neustále NUCEN se zabývat VNĚJŠÍMI zákony přírody a přemýšlením o tom, jak přežít, má postupně sklon ZAPOMENOUT na SVŮJ VLASTNÍ VNITŘNÍ SVĚT. Jeho pozornost je pak především soustředěna na svět zevní a na přežití v něm. Jelikož v tomto zevním světě nejsou žádné zjevné či zřejmé náznaky čehokoliv duchovního (vždyť je to přírodní svět), dostává se do žádoucí pozice, aby počal zapomínat na vše duchovní až do bodu, kdy bude mít sklon popírat, že cokoli duchovního kdy existovalo. Z takového odmítnutí logicky plyne popření Nejvyššího.

 

Zvířecí základ vložený pseudotvůrci do nově zfabrikovaných tvorů (námi zvaných pseudolidé) byl jimi užit k tomu, aby se do těchto tvorů přenesla jejich zášť vůči všemu skutečně duchovnímu. Pseudotvůrci to učinili zvláštními manipulacemi genů a duchovních souvztažností (je pro nás obtížné to pochopit). To jim taktéž umožnilo ustanovit stav, ve kterém by tito nově zfabrikovaní lidé měli „přirozený“ sklon oponovat všemu duchovnímu a mít v oblibě a přijímat vše neduchovní či takzvané PŘÍRODNÍ.

 

Takže s tímto krokem byla vytvořena velmi důležitá struktura pseudomysli. PSEUDOMYSL chce, žádá si a koná vše, co je v PROTIKLADU S POŽADAVKY, CHTĚNÍM A VŮLÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO. Tímto činem byl ustanoven úplný protiklad k čemukoli skutečně pozitivnímu a dobrému, k pravé víře a moudrosti. Takže byl vytvořen zvrácený a obrácený řád lidského života, který vyprodukoval všechny námi známé negativní mizérie, které jsou tak živě ZOBRAZENY v DĚJINÁCH LIDSTVA na planetě Zemi.

 

Jelikož však toto uspořádání bylo zfabrikováno takzvanými přírodními prostředky obsaženými ve zvířecí struktuře života, lidé je „přirozeně“ považují za normální „přirozený“ stav. Takto byli lidé mylně přivedeni k víře, že jejich pozice (pozice opačná, obrácená a zvrácená byla vždy správným, náležitým, řádným a jedině možným způsobem života, zatímco cokoli jiného není dle řádu, je nenormální, šílené a nesprávné. Ztotožnění se s takzvaným „přirozeným“ stavem v tomto světě napevno vytváří pozici vzhůru nohama. Tak se zajistilo, že lidé počali milovat vše zlé a nepravdivé, považujíce to za dobré a pravdivé a opovrhujíce vším skutečně dobrým a pravdivým, považujíce to za zlo a nepravdu.

 

Taková je pravá struktura negativního stavu. Takto byl negativní stav aktivován.

 

Byla tu přesto ještě jiná důležitá kondice animálního typu života, která byla přenesena do lidských tvorů. V procesu přežití během tvrdých podmínek pozemského vývoje (před tím, než se objevili na planetě Zemi jacíkoliv lidé) se zvířata učila obávat nebezpečí, útěku a své obraně před takovým nebezpečím. Toto vyhýbání se drsným a nebezpečným oblastem, aby se na Zemi přežilo, vytvořilo v těchto tvorech „přirozený“ strach a obavy, kdykoli vstoupili do oblastí tohoto typu. Tyto takzvané „přirozené“ strachy a obavy pomáhaly zvířatům tehdejší doby, aby přežila v těchto obávaných oblastech či se jim vyhnula. V procesu evolučního rozvoje animálních životních forem se tyto strachy a obavy, vyhýbání se nebo závislosti staly PŘIROZENOU součástí jejich genů.

 

Co se nyní stane, když použijete tento typ genů obsahující veškeré tyto strachy, obavy, sklony utíkat i vyhýbat se a bránit se něčemu a vložíte ho do lidských tvorů, kteří před tím neměli o takových emocích ani potuchy ?  Logickým následkem takového vložení  - obzvláště jedná-li se o devadesáti pěti procentní implantaci všeho, co máte – je strach, vyhýbání se, obavy, sklon k útěku, zlost, násilí, podezíravost a sklon k ničení i obraně a mnoho dalších podobných protivných emocí by se stalo ve vašem životě tak přirozenými, jako je dýchání.

 

U zvířecích druhů, které nevlastní žádné pojetí sebe sama, představu sebe sama, sebeuvědomění či vědomé pojetí „já jsem“ (kterážto situace jim nedovoluje být duchovními a na základě tohoto duchovního stavu jim nedovoluje řídit své vlastní prostředí duchovními zákony, které jsou nadřazeny všem zákonům přírodním), jsou všechny tyto druhy emocí velmi nutné a potřebné pro jejich přežití. U těchto zvířat to byla skutečně přirozená kondice, obzvláště ve dnech, kdy Země byla právě přenesena, před tím, než se objevili první lidé.

 

Situace u lidských tvorů, kteří si s 5 % přímého nadělení od Nejvyššího zachovali pojetí a představu sebe sama, uvědomění sebe sama a pojetí „já jsem“, byla však vždy odlišná. Tento typ protivných emocí se pro lidi stal pastí. Byl základnou, na níž se logicky vyvinuly všechny druhy ostatních ničivých stavů, podmínek, myšlenek, pocitů, emocí atd. Tyto protivné myšlenky a pocity si samozřejmě ospravedlnili vírou, že potřebují být takovými či onakými kvůli svému vlastnímu přežití. Takový závěr ovšem vedl k ustanovení dalšího rysu negativního stavu – klamání sebe sama a druhých.

 

Takže z tohoto druhu protivného materiálu zbudovali pseudotvůrci pseudolidskou mysl s jejími třemi oblastmi a devíti stupni. V pseudoniterné mysli umístili tito pseudotvůrci všechny tyto zkušenosti a poznatky získané rostlinným a živočišným životem v procesu jeho vlastního vývoje na planetě Zemi. Do této pseudoniterné mysli taktéž umístili svou vlastní touhu ovládnout a převzít veškeré Stvoření od Nejvyššího, jakož i zvířecí nevědomost čehokoli pozitivního, dobrého a duchovního.

 

S touto pseudoniternou myslí obklopili a uzavřeli pravou Niternou mysl. Bylo toho dosaženo tak, že cokoli pozitivního, pravdivého a dobrého přišlo z Niterné mysli, bylo zachyceno touto pseudoniternou myslí. Zde to bylo zkaženo, zaneřáděno, zamořeno a otráveno všemi protivnými, falešnými zkušenostmi a poznatky. V této formě to bylo nevyhnutelně přeneseno do pseudovnitřní mysli. (Nyní se, prosím, zapamatujte, že všechny tyto zkušenosti a poznatky pseudoniterné mysli jsou vždy falešné, protože nejsou obsaženy u pravých lidí, natož aby je tito lidé kdy prožili.

 

Pseudovnitřní mysl využívá tyto pseudozkušenosti a pseudopoznatky, aby obklopila a uzavřela pravou vnitřní mysl a její pravou duševnost. Dělá se to za účelem zkažení, zamoření, zašpinění, zfalšování a otrávení všeho, co bylo přineseno pravou vnitřní myslí. V pseudovnitřní mysli se tedy vytváří zdeformovaná, zvrácená a falešná duševnost a je přenášena do zevní mysli.

 

Zevní mysl je použita k obklopení a uzavření vnější mysli lidských tvorů. Také deformuje, zkresluje a mrzačí správné a náležité lidské chování, což zahrnuje činnosti, postoje, vztahy a životní styly neustále vycházející z pravé vnější mysli. Takže přicházíme s falešným chováním a jednáním, klamáním, nepoctivostí a zvráceným životním stylem i se vším ostatním, co známe ze svých zkušeností a ze zkušeností lidstva na této planetě.

 

Tím, že pravá lidská mysl se všemi svými pravými oblastmi a stupni je zcela obklopena, dostávají se současně existující lidé do pozice úplné nevědomosti toho, že taková pravá struktura lidské mysli kdy existovala či existuje. Tato nevědomost je ovšem základnou, z níž vycházejí a jsou živeny všechny nevědomé procesy.

 

Jinou důležitou věcí, která se podařila tímto činem, bylo to, že když nemáme žádnou znalost a žádnou přímou zkušenost pravé lidské mysli, budeme nejenom popírat existenci této pravé mysli, ale nevyhnutelně budeme považovat padělanou pseudomysl za jedinou pravou skutečnost a počneme odvozovat vše z této falešné pseudomysli.

 

Z této pozice můžeme vidět, že současně existující lidé na této planetě se na tento svět rodí bez jakékoliv znalosti toho, co je skutečně pravé, a toho, co je skutečně dobré. Proto jsou veškeré jejich závěry o sobě, o jejich životě, o duchovnosti, o Bohu a o všem jiném buď zcela nesprávné a neskutečné, nebo jsou v tom či onom ohledu zvrácením, deformací či zmrzačením skutečného stavu věcí.

 

Doufám, že z toho všeho, co bylo v této knize doposud řečeno, máte nyní jistý stupeň poznání a pochopení toho, z čeho vskutku sestáváte a kolik je ve vás úrovní a aspektů.

 

Poznání a pochopení těchto věcí je nutnou podmínkou lepšího porozumění a poznání sebe sama i toho, co bude následovat po této kapitole.

 

Z toho všeho, co vám bylo doposud zjeveno, vyvstávají důležité otázky: 1. Jaké je vaše místo a umístění v tomto Vesmíru a 2. ve vztahu k ostatním ?  3. Žijete skutečně v pravém a původním světě ?

 

Začneme nejprve s odpovědí na třetí otázku: Žijete skutečně v původním pravém světě ?  Od teď musíte zajisté souhlasit s tím, že odpovědí na tuto otázku je velké NE !  Nežijeme ve skutečném a původním světě a Vesmíru. Se shora popsanou výbavou, kterou máme (95 % falešné mysli ponechávající jen 5 % mysli skutečné), bychom se nehodili do skutečného světa, ani bychom v něm nepřežili. Žijeme-li v iluzích a klamech o skutečnosti, jsme neschopni vnímat a prožívat pravou realitu. Jestliže tedy věříme, že naše iluze jsou pravdivé a původní, automaticky popíráme existenci čehokoli pravého a původního.

 

Tento postoj a přijetí tohoto postoje nás vyhání z pravého a ryzího světa a Stvoření do takzvané zóny iluzí a klamů, zóny zel a nepravd. Jsme také vypuzeni do zóny lásky k zevnějšnostem a do zóny lásky ke své vlastní pseudomysli.

 

V této konotaci znamená sebeláska to, že milujete svou pseudomysl a souhlasíte s ní, považujete ji za jedinou skutečnost. A láska k tomuto světu (v této konotaci) znamená, že se spoléháte pouze na své zevnějšnosti, čili na vaši vědomou zevní mysl a na věci, které poskytují potěšení a rozkoš vašim fyzickým smyslům a věcem podpbným. S pseudoláskami tohoto druhu nemůžete v pravém světě a vesmíru přežít ani na chvíli, neboť zde je vše ovládáno skutečnou láskou ke druhým, skutečnou láskou k Bohu a skutečnou láskou ke svému vlastnímu já. Takový druh lásky ustanovuje svou pravdu a moudrost.

 

V tomto pravém světě nemůžete přežít prostě proto, že váš pseudosvět a tento svět jsou v neustálé vzájemné OPOZICI. Být zde by pro vás bylo, jako když vezmete rybu z oceánu a položíte ji na pláž. Ryba nemůže dýchat týž vzduch, jako vy. Ve své současné kondici nemůžete dýchat čistý vzduch, jaký dýchají praví lidé v pravém vesmíru. Je to prostě tak.

 

Jak si pamatujete z první kapitoly, když pseudotvůrci aktivovali negativní stav, nastal v procesu této aktivace OHROMNÝ VÍR v uspořádání Stvoření. Tento vír je se vším, co jim patřilo, pohltil a vytrhl ven do prázdné zóny vymístění. Tato zóna byla vždy udržována souběžně s pravým Stvořením. Je udržována ideami pravých lidí, které ukazují, že lidé mají svobodu volby odmítnout a popírat duchovní zákony nejvyššího i samotného Nejvyššího a počít odvozovat vše ze sebe samých. Pravé lidské bytosti by nikdy nesouhlasily s uskutečněním takové ideje. Proto pravé lidské bytosti vehementně zapuzují jakoukoli potřebu takto činit, čímž udržují svoji pravou mysl ryzí a čistou bez jakýchkoliv tužeb, které popírají tyto důležité duchovní zákony a Nejvyššího, potřeba se svou ideou vypadne ven z pravého Stvoření. Na základě toho druhu odpadu se objevuje prázdná zóna vymístění.

 

Byla to tato zóna vymístění, do níž pseodutvůrci spadli poté, co aktivovali negativní stav. To se stalo poté, co přijali ideu ze svobodné vůle odmítnout Boha a Jeho/Její duchovní principy a zákony.

 

A ta je tím, v čem v současné době všichni jsme a existujeme. Tato zóna vymístění doprovází všechny světy, vesmíry, dimenze a stavy, kdekoli a kdykoli žijí praví lidé. Všichni praví lidé neustále zavrhují potřebu aktualizovat uvědomění idejí, které by mohly zvolit odmítnutí Boha a duchovní principy. Proto zóna vymístění existuje paralelně s duchovním světem, kde se nazývá „pekla“, s intermediálním světem, kde se nazývá „intermediální pekla“, a s přírodním světem, kde se nazývá „vnější, neboli přírodní pekla“.

 

Proto v současné době, kdy čtete tato slova, žijete v zóně vymístění přírodního světa, přesněji však v zóně vymístění skutečné planety Země, kterážto zóna se nazývá PŘÍRODNÍM PEKLEM. Takže nežijete na skutečné Zemi, ve skutečném vesmíru, jak jste doposud věřili a mysleli jste si, že je tomu tak. Žijete v pseudosvětě negativity, zla a nepravdy, to jest v přírodních peklech. V tomto světě je vše v neustálé opozici k tomu, co existuje v reálném světě. Jelikož TOTO je pseudosvět, je vše v něm padělané, iluzorní a klamné. Je to SVĚT ŠÍLENSTVÍ, NEMOCÍ, VÁLEK, KRVEPROLÉVÁNÍ, NÁSILÍ A VŠECH OSTATNÍCH DRUHŮ OHAVNOSTÍ A HRŮZ. Z nějakého, či jiného důvodu, ze SVÉ VLASTNÍ VŮLE jste si ZVOLILI VSTOUPIT DO VŠECH TĚCHTO JEHO UDÁLOSTÍ A BÝT V NICH ÚČASTNI.

 

Za současně existující pozice, v níž se tak nepohodlně nalézáte, je po přečtení těchto slov zřejmé, že EXISTUJE VÁŽNÝ DŮVOD K TOMU, ŽE JSTE ZDE. Existuje také jistý důvod vaší zvláštní pozice, místa a zkušeností, které máte v tomto pseudovesmíru v tomto přírodním pekle a ve vztahu k ostatním.

 

Jste zde s velmi zvláštním a jedinečným posláním a pověřením. To určuje místo a pozici, které zde v přítomné době zaujímáte, a typ lidí a situací, ke kterým jste si zvolili se přidružit, a které jste si zvolili prožívat. Existují pádné důvody pro to, co se s vámi stalo a stane v průběhu vašeho pobytu v zóně vymístění. (Opakuji, že pro lepší pochopení uspořádání zóny vymístění bych rád odkázal na knihu „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a na kapitolu 14 knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Jak nyní určit a nalézt to, co je vaším místem, pozicí, posláním, pověřením a účelem v životě této zóny, vám bude ukázáno v kapitole čtvrté této knihy.

 

Ze všeho toho, co jste doposud poznali, vyvstává zajímavá otázka: Započali jste vskutku svůj současný život na planetě Zemi nebo v zóně vymístění ?  Je za současně existujících podmínek na této Zemi a za současně existujícího uspořádání vaší mysli a těla zfabrikovaného pseudotvůrci vůbec možné, aby někdo přímo přišel na tuto Zemi ?

 

Již jste pravděpodobně zjistili, že odpověď na tuto důležitou otázku je velké NE !

 

Ale jak pak tedy lidé vůbec přicházejí do této zóny a situace ?  A navíc, jak a kde počíná jejich individuální život ?

 

 

7  ZPŮSOBŮ, JAKÝMI SOUČASNĚ PŘÍTOMNI LIDÉ NA ZEMI VZNIKAJÍ

 

Existuje 7 způsobů, jakými současně přítomní lidé na Zemi vznikají:

 

 

1.  ZVLÁŠTNÍ IDEA STVOŘITELE

 

První způsob je ZVLÁŠTNÍ IDEOU, která nastává v Absolutní mysli Nejvyššího. Nejvyšší počne ideu ohledně situace na planetě Zemi. (Kdykoli hovořím v této knize o planetě Zemi, vždy to znamená zónu vymístění planety Země, kde žijeme, a ne pravou planetu Zemi.)

 

Idea potřebuje být promítnuta a umístěna na tuto planetu, aby pro Nejvyššího VYKONALA ZVLÁŠTNÍ PRÁCI. Když je tato idea v Nejvyšším iniciována, Nejvyšší se této ideje zeptá, zdali je ochotna dobrovolně vstoupit do tohoto jsoucna a bytí na planetu Zemi za zvláštním účelem ve vztahu k této důležité práci. Je tato idea ochotna se objevit jako zfabrikovaná pseudotvůrci v peklech ?  To na ni ovšem klade ohromná omezení, ohraničení a bloky, které by si nikdo nikdy ani nedokázal představit. Chtěla by se tato idea omezit a ohraničit na 5 % pravého duchovního a lidského, akceptuje 95 % toho, co bylo zfabrikováno pseudotvůrci ze živočišného života ?

 

Toto vše se žádá s tím, aby se to chápalo jako pouze DOČASNÁ situace. Jinými slovy, idea stráví na Zemi krátký čas (ne déle než přibližně mezi jedním dnem a sto roky pozemského času). Na závěr tohoto období bude idea věčně pokračovat v životě jako jedinečná, vědomá a sebeuvědomělá bytost v pozitivním stavu, pokud si tak zvolila. Otázka je také položena s důležitým upozorněním na to, že tato idea, počatá jako lidská bytost na Zemi, si na jisté časové období nebude pamatovat nic o této volbě a souhlasu ohledně svého poslání či pověření. Toto poslání a pověření je velmi často naplněno typem osoby, kterou se zde stane, typem života, který zde povede, typem zkušeností, které zde bude mít, a problémy, které zde tato idea projeví.

 

Když se všechny tyto otázky položí, je ideji jasně ukázán účel a potřeba tohoto života, takových zkušeností a takových problémů. Když tato specifická idea a navrženým zvláštním účelem a potřebou souhlasí, pak tehdy a jedině je nadělena duchem života od Nejvyššího a Nejvyšším. Jakmile je nadělena duchem života, idea se stává individuální, jedinečnou, živoucí, sebeuvědomělou a sebepociťující bytostí. Pak entita na nějaký čas pobývá v duchovním světě připravujíc se na zrození do tohoto světa negativními prostředky, čili zvířecím fyzickým zrozením v lůně matky.

 

Tento druh přípravy se obvykle skládá ze zkušeností a poznávání všeho pozitivního a dobrého, co existuje v duchovním světě. Je to také období strávené získáváním speciálních schopností, nástrojů a poznatků, které se vztahují k uspořádání lidské mysli, jak ji odráží předešle popsaných 5 %.

 

Musíte si pamatovat, že tato struktura byla tomuto duchu k dispozici z 95 % jejího celku. Duch se pak učí, JAK PŘEŽÍT POUZE S 5 % jejího celku, to jest, JAK NÁLEŽITĚ VYUŽÍT 5 %, aby ZŮSTAL duchovní bytostí. Toto provést NENÍ VŮBEC SNADNÉ.

 

Když je tento nutný proces završen, duch je pak Nejvyšším umístěn do specificky vytvořeného, velmi zvláštního intermediálního světa. Tento svět se nachází mezi světem duchovním a všemi oblastmi zóny vymístění. Zde se v tréninku a v přípravě na vstup do krutého a nebezpečného přírodního světa zóny vymístění podejme na druhý krok. V tomto speciálním zprostředkujícím světě, který se skládá z mnoha vesmírů, galaxií, solárních systémů a planet, je duch poprvé vystaven negativnímu stavu. Zde jsou speciální instruktoři a učitelé – ti, kdo ze svých vlastních zkušeností velmi dobře znají pravou povahu všech pekel (všech oblastí zóny vymístění). Ti mají také přímý přístup jak k nebesům (pravému duchovnímu světu a ostatním pravým intermediálním a přírodním světům), tak i ke všem peklům (všem obydleným zónám vymístění) včetně planety Země. Tito instruktoři a učitelé postupně vystavují zmíněného ducha všem aspektům negativního stavu, všem jeho zlům, nepravdám a problémům. Zde se duch dostane do všech situací a podmínek, v nichž může prožívat dopad negativního stavu takříkajíc na své vlastní kůži. Tyto zkušenosti s negativním stavem tento duch získává při plné znalosti jejich účelu a potřeb. Jsou získávány při plné schopnosti je srovnávat se zkušenostmi nabytými v pozitivním stavu.

 

Jak zde vidíme, v prvním kroku přípravy ducha na vstup do tohoto světa se duch učí a zakouší pouze věci pozitivní a dobré, reflektované povahou pozitivního stavu. V druhém kroku příprav na vstup do tohoto světa je duch vystaven všem aspektům negativního stavu a prožívá je vědomě, srovnávaje je se všemi aspekty stavu pozitivního.

 

Kdybyste chtěli stanovit v pozemských časových jednotkách, kolik to takovému duchu zabere času, aby prošel touto přípravou, mohli byste říci, že minimální období potřebné za tímto účelem je 7 roků. Maximální doba nikdy nepřesahuje 400 let. K tomu lze dodat, že přesná doba přípravy se mění od ducha k duchu a závisí na povaze jeho poslání, pověření a na délce času, který bude potřebovat na pobyt v tomto světě.

 

V procesu této přípravy duch pečlivě dopředu určí, jaká druh situace, styl života, typ genů a dědičnosti, druh rodičů, typ ekonomických, společenských, rasových a politických podmínek, událostí a problémů si bude chtít vybrat, aby úspěšně završil své poslání v tomto světě.

 

Poté, co je tento důležitý výběr učiněn, duch prochází zkušenostmi týkajících se specifických problémů, které si určil, že bude mít na planetě Zemi. To se vykoná prostřednictvím toho, že je entita umístěna na rozličné planety intermediálního světa zóny vymístění, kde jsou mu všechny tyto zkušenosti k dispozici. A opět jsou tyto negativní zážitky získávány při plném vědomí jejich účelu, potřeby a cíle a vždy při srovnání s pozitivním stavem.

 

Poté, co jsou všechny zkušenosti získány a trénink je konečně završen, je duchu na okamžik do všech detailů ukázáno, jakým životem se chystá na planetě Zemi žít. To také zahrnuje jakékoli jiné oblasti zóny vymístění, do nichž se se svým souhlasem inkarnuje nebo je vyslán Nejvyšším.

 

Jakmile si duch plně a vědomě uvědomuje všechna tato fakta, je starostlivě požádán, aby znovu uvážil svůj výběr. V tomto bodě je duchu dovoleno, aby změnil svůj názor. Avšak poté, co duch vstoupí do tohoto světa, není žádná změna názoru možná, pokud ovšem tato změna není dohodnuta před příchodem na tento svět. Jestliže se duch rozhodne, že nechce podstoupit toto pověření, jsou mu předloženy bez jakýchkoli předurčení nejrůznější jiné možnosti volby jeho neustálého duchovního pokroku, který si vybere, a ke kterému směřuje.

 

Avšak, jestliže si duch zvolí postupovat dále (což obvykle učiní), je připraven na inkarnaci na planetu Zemi. V tom čase je duchu opět řečeno, že nebude mít k dispozici žádnou vědomou paměť těchto voleb či zkušeností. Tak tomu bude tak dlouho, dokud bude pobývat na planetě Zemi. To bude trvat buď  po celou délku života na této planetě, nebo pokud nebude připraven, aby se to bez nebezpečí odvolalo, to jest, pokud se tak zvolilo, a jestliže účel jeho poslání vyžaduje takové odvolání.

 

Poté, jak se vše toto vykoná, duch vyhledá současně dva lidi na Zemi (na což se tito lidé také dobrovolně podjali), aby se dosáhlo těhotenství za účelem přípravy fyzického těla, jak bylo pro takového ducha původně zfabrikováno pseudotvůrci. To se vykonalo v přípravě na jeho vstup do tohoto světa. V procesu početí a zvířecího fyzického narození je SAMÝM TÍMTO PROCESEM z vědomého uvědomování VYMAZÁNA VEŠKERÁ PAMĚŤ těchto zkušeností, poznatků, událostí a pravé lidské mysli i všeho ostatního (cokoli máte). Jsou umístěny do úschovy, aby byly střeženy jako pozůstatky 5 % pravé lidské mysli. Tyto pozůstatky jsou nyní zcela zapancéřovány, obklopeny schránkou a uzavřeny.

 

Takže se na tento svět rodíte v ÚPLNÉ NEVĚDOMOSTI o tomto všem a všem ostatním, jakož i do ÚPLNÉ BEZMOCNOSTI A ZÁVISLOSTI NA DRUHÝCH, bez jakéhokoli uvědomění či poznání čehokoli duchovního či čehokoliv jiného takového.

 

Poznámka zpracovatele: Vniknutí ducha pozitivního stavu do zfabrikovaného lidského těla můžete přirovnat k vniknutí do ponorky a ponoření do moře do kilometrové hloubky. Při tomto duch pociťuje svoji přítomnost jakoby mezi studenými těžkými kameny (fyzické lidské tělo) a je prakticky zcela bez spojení s pravým Stvořením. V průběhu měsíců a roků je důležité, zda je schopen přijímat jakékoli signály z pozitivního stavu (např. od vesmírných přátel), které jej tzv. navigují a pomáhají v některých životních situacích překonávat některé nástrahy negativního stavu. Někdy se stane, že pokud duch není schopen přijímat tyto signály, může zcela podlehnout negativnímu stavu. Toto platí pro období nevědomosti, kdy se také používají ku pomoci různé IMPULSY, kterými je lidské bytosti ukazován směr a původ svého bytí na této planetě (jedná se např. o zjevení, kontakty se světelnými bytostmi, kontakty s loděmi vesmírných lidí Sil světla, ale také navádění na pozorování hvězdné oblohy již v dětství, kde se dítěti říká, že tam je jeho domov, odtud přišel, tam má své pravé přátele, a tam se zase vrátí). V určitém časovém úseku života (dle plánu) některý duch má někdy nabýt plného vědomí kým je a s kým spolupracuje, a tak se navazuje spojení se Stvořitelem a s Vesmírnými lidmi Sil světla, kteří jej vedou již bezpečněji v jeho poslání – viz Duchovní cesta, sdělení 819 – 847 knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“. Poslání na 98 % si zde v těchto těžkých podmínkách splní jen 2 % všech duchů z pozitivního stavu. Ostatní jej plní na menší procenta, a někteří jej nesplní vůbec (buď se vůbec neprobudí ve stanovený čas, anebo jsou svedeni negativním stavem).

 

Od okamžiku vašeho zrození je aktivována vaše pseudomysl a dostává se do popředí, kde počíná panovat vašemu pozemskému životu. Obvykle nemáte žádné ponětí o tom, že existuje něco jiného, než pseudomysl. Nyní a poté získáváte jakési pochopení toho všeho ve svých snech a v transu duchovní hypnózy (o duchovní hypnóze více později), při hluboké meditaci a podobných stavech. Přesto ve většině případů věříte, že jsou to pouze smyšlenky vaší obrazotvornosti. Budete mít sklon tyto zkušenosti přehlížet jako něco vám neužitečné. Lidé kolem vás se všeobecně těmto zážitkům vysmívají. Velmi často je považují za znaky bláznovství. Takže abyste nebyli považováni za blázny, máte sklon se jim buď též vysmívat, či je vytlačovat ze své vědomé paměti. Tak jste neustále lapeni v pasti negativním stavem.

 

(Část - odstavec nesouvisejícího textu -  vynechána – pozn. zpracovatele.)

 

 

2.  POZITIVNÍ IDEA V NEBESÍCH

 

Druhý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je následující: Dva stejní jedinci (jeden muž a jedna žena) v nebesích (pozitivního stavu) následkem procesu jejich sexuálního styku dají v okamžiku jejich vzájemného duchovního orgasmu zrod nové a jedinečné ideji.

 

Tato nová a jedinečná idea se velmi často týká způsobů a prostředků pomoci při eliminaci negativního stavu. Nebo se vztahuje k něčemu, co se týká situace na planetě Zemi anebo jiných oblastí zóny vymístění a jejich ubohých duchovních potřeb a jejich vyvažování. Jakmile je tato nová a jedinečná idea zrozena, je nejprve otázána Nejvyšším, zdali chce ze své vlastní svobodné vůle a volby být a existovat. Pokud idea nechce (vzdálená možnost), je transformována do univerzální duchovní energie, aniž by se jakkoli stala individuální formou života. Jestliže souhlasí, což je obvyklé, je pak vybavena Nejvyšším a od Nejvyššího tím jedinečným a zvláštním duchem života. Pak se stane jedinečnou, žijící, sebeuvědomělou a sbeobsahující individuální bytostí.

 

Poté, jestliže se nová a jedinečná idea zrodila za účelem inkarnace na planetě Zemi, prochází přesně stejnými přípravnými kroky a postupy, jak byly popsány předtím.

 

 

3.  POZITIVNÍ IDEA - CESTA DOBROVOLNOSTI

 

Třetí cestou, jako lidé přicházejí na tento svět, je cesta dobrovolnosti. Někdo v pozitivním stavu nebes či v pozitivním stavu jakéhokoli jiného světa našeho pravého vesmíru, kdo byl již dávno předtím stvořen, a kdo v jednom z těchto světů přebývá jako plně zralá dospělá osoba, se dobrovolně rozhodne inkarnovat se na tuto planetu. Tento druh dobrovolnosti je na základě buď vlastní myšlenky nebo žádosti, či na požádání od Pána Ježíše Krista, aby se podjala na zvláštní poslání a pověření v negativním stavu, nebo se stala zvláštním zástupcem Nejvyššího v negativním stavu.

 

Jakmile se toto dobrovolné rozhodnutí odehraje nebo je Nejvyšším dán souhlas s tímto požadavkem stát se dobrovolníkem, tato entita takříkajíc spadne do tohoto zvláštního intermediálního světa, kde prochází přesně týmiž kroky a postupy příprav, jak byly předtím popsány.

 

 

4.  POZITIVNÍ IDEA ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ

 

Čtvrtý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je podobný způsobu druhému s výjimkou toho, že tato idea přichází od dvou zcela cizích životních forem, které nemají nic společného s tímto vesmírem a lidskými bytostmi. Obvykle sídlí ve zcela odlišném vesmíru, v dimenzi, o které nemáme ani vzdálenou představu ve smyslu jevové formy a fungování. Tyto cizí bytosti dají zrod nové ideji. Tato idea se nějak vztahuje k touze pomoci nám v procesu eliminace negativního stavu, či v boji během lítých duchovních válek probíhajících mezi pozitivním a negativním stavem.

 

Jakmile idea souhlasí se svým účelem, je vybavena duchem života od Nejvyššího. Po jisté době strávené ve svém vlastním vesmíru, kde získá plnou znalost struktury svého vlastního vesmíru a specifické kvality pozitivního stavu ve svém vlastním vesmíru, je pak entita promítnuta speciálními duchovními způsoby a prostředky do pozitivního stavu nebes tohoto vesmíru, speciálně do Nové nebeské společnosti. (O Nové nebeské společnosti viz „Poselství z nitra“ a „Realita, mýty a iluze“.) entita zde přebývá, dokud se nenaučí vše o zvláštní kvalitě pozitivního stavu tohoto Vesmíru ve srovnáním se svým vlastním vesmírem. Poté je tato bytost vhozena do tohoto zvláštního intermediálního světa, kde podstupuje trénink přesně stejným způsobem dle kroků a postupů, jaké se již popsaly.

 

 

5.  POZITIVNÍ IDEA - CESTA DOBROVOLNOSTI ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ

 

Pátý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je podobný způsobu třetímu. Při tomto postupu chtějí některé cizí bytosti z nějakých jiných vesmírů, galaxií a planet, které byly stvořeny již dávno předtím, dobrovolně přijít na tento svět, aby vypomáhaly se svými ideami. Jakmile je jejich dobrovolné rozhodnutí přijato Nejvyšším, jsou speciálními duchovními prostředky a způsoby přepraveny do Nové nebeské společnosti tohoto Vesmíru v nebesích. Zanedlouho získávají zkušenosti a poznatky specifické kvality pozitivního stavu tohoto Vesmíru při srovnání se specifickými kvalitami jejich vlastního vesmíru. Když se tento krok završí, jsou tyto bytosti uvrženy do toho zvláštního intermediálního světa. Tam v procesu svého tréninku podstoupí přesně stejné kroky a procedury, jak se popisují výše.

 

 

6.  NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU

 

Šestý způsob inkarnace lidí na tomto světě je následující: Dva negativní duchovné (pseudomuž a pseudožena) buď v duchovním světě (peklech), nebo v zóně vymístění planety Země, nebo v jiné oblasti zóny vymístění, dají v procesu jejich zlého, negativního sexuálního styku zrod nové a jedinečné ideji. Tato idea se týká pokračování, podpory a trvání negativního stavu v zóně vymístění.

 

Víte, že duchové v negativním stavu netouží po ničem více, než udržovat na věky jsoucno a bytí negativního stavu. Proto fabrikují všechny druhy idejí této povahy.

 

Jakmile je tato nová jedinečná idea zrozena, je předložena s možností volby být, či nebýt, existovat, či nikoliv za tímto negativním účelem. Naneštěstí tato idea obvykle souhlasí. Jakmile souhlasí, vědci v peklech ji speciálními způsoby a prostředky ukradenými od Nejvyššího a na základě znalostí souvztažnosti (obsahujících tajemství tvorby života) pak vkládají magickými a jinými prostředky do této ideje pseudoducha života. Následně je idea oživena a stává se sebeobsahujícím, živým, sebeuvědomělým a jedinečným negativním duchem.

 

Jak si pamatujete, když se pseudotvůrci usadili v duchovním světě, čili máme-li to specifikovat, v zóně vymístění duchovního světa zvané pekla, přinesli si se sebou všechny znalosti souvztažností, cestování v čase a veškeré struktury původní pravé lidské mysli. Tyto znalosti jim byly odebrány Ježíšem Kristem, Nejvyšším. Po svém „ukřižování“ vstoupil Ježíš Kristus do pekel. Zde shromáždil všechny pseudotvůrce ze všech končin a uzavřel je na jednom místě. Tím je IZOLOVAL od zbytku Stvoření a od zbytku zóny vymístění. To bylo vykonáno proto, aby tak již nikdy nemohli opět v celém Stvoření a v zóně vymístění cokoli ovlivňovat.

 

době inkarnace Ježíše Krista na tuto planetu byli pseudotvůrci tak silní a početní, že se svými vychytralými magickými schopnostmi a nesmírnými znalostmi, které měli k dispozici (shromažďované po miliony roků), rozšiřovali po všech končinách Stvoření Nejvyššího, dokoce i do nejvyšších nebes duchovního světa. Tato situace ohrožovala veškeré Stvoření tak, že je nikdo nemohl jakkoli zastavit. Byli úspěšní ve svém plánu převzetí veškerého Stvoření Nejvyššího, aby se v něm ustanovili jako jeho bohové a bezkonkurenční vládci.

 

Aby se tato expanze pseudotvůrců zastavila, bylo nutné, aby Nejvyšší osobně podnikl kroky a přistoupil ke druhé fázi svého Velkého plánu. Nejvyšší byl pouze tím jediným se schopnostmi a znalostmi k tomu, aby je zastavil. Jestliže by se Nejvyšší ve Svém Absolutním stavu a Rozpoložení byť jen přiblížil k pseudotvůrcům či negativnímu stavu, svou přítomností a slávou by je navždy zničil. Nikdo by nemohl zůstat na živu. Taková situace by byla v rozporu s Absolutní esencí a Substancí Nejvyššího, kterou je čistá Láska a Moudrost.Takže aby Nejvyšší mohl zastavit toto rozšiřování negativního stavu a jeho převládání nad stavem pozitivním, což existovalo v době inkarnace Ježíše Krista na této planetě, bylo pro Nejvyššího nutné, aby přišel s negativním stavem do styku, aniž by zničil či zlikvidoval kohokoli, kdo se s negativním stavem ztotožňoval.

 

Proto se Nejvyšší Sám/Sama rozhodl/rozhodla dobrovolně se inkarnovat na této planetě prostřednictvím přesně stejných prostředků, jakými se inkarnovali jiní lidé. Nejvyšší určil na této planetě dva lidi, aby posloužili jako rodiče, jejichž prostřednictvím vytvořil velmi zvláštní lidské tělo. To byla konstituce či forma původně zfabrikovaná pseudotvůrci.

 

Nejvyšší pak do tohoto těla vstoupil jistými aspekty Svého Ducha a narodil se jako Ježíš Kristus v čase a prostoru způsobem fyzického zrození živočichů, jak bylo původně zfabrikováno pseudotvůrci.  V tomto těle byl Nejvyšší prostřednictvím 95 % zvířecích rysů a na základě povšechnosti všech negativních zkušeností veškerého lidstva (obsažených ve všech genech tohoto těla) s to zažít veškerou povahu negativního stahu v jeho povšechnosti. Jak si vzpomínáte, je v pseudomysli obsaženo vše, co kdy bylo v negativním smyslu prožito všemi rostlinami, zvířaty a lidmi, zfabrikovanými před tím pseudotvůrci během těchto mnoha milionů let. Toto tělo bylo také s to zmírnit do značné míry přítomnost nejvyššího v něm, aby se tak nikdo v negativním stavu kvůli přítomnosti Nejvyššího nemohl být zničen. Nejvyšší se na tuto planetu inkarnoval pod jménem Ježíše Krista.

 

Po „ukřižování“ vstoupil Ježíš Kristus do zóny vymístění ostatních světů, obzvláště do pekel, opanoval je a podřídil si je. Nakonec je dal do pořádku, odstraniv znalosti cestování v čase a jiné znalosti přírody, které vlastnili pseudotvůrci. Pak omezil využití těchto znalostí pouze na schopnost využít 5 % pravé lidské mysli, která jim byla dostupná z původního nadělení od Nejvyššího. Takové využití by jim dovolilo oživovat jejich negativní, nově zrozené ideje a dávat jim život. Toto dovolení bylo nutné, aby negativní stav mohl splnit svůj účel a své poslání, kvůli němuž mu bylo dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí. Především mu bylo dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí, aby se zodpověděla ta původní, důležitá, životně závažná a kritická otázka, formulovaná v první kapitole: „CO BY SE STALO, KDYBY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE BRALY V ÚVAHU JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT, JESTLIŽE BY NEBYLO JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI, NEBO JESTLIŽE BY SE DUCHOVNÍ PRINCIPY ODVOZOVALY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO TOHO, ABY SE HMOTA A PŘÍRODA POVAŽOVALA ZA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ, PRINCIPŮ ?

 

Takže takto jsou pekelní duchové schopni produkovat životní formy nejrůznějších druhů. Jsou též schopni vkládat ducha života do svých negativních idejí, které se stávají duchy a následně lidskými bytostmi. Rovněž nám to ukazuje, jak fabrikovali a neustále fabrikují všechny druhy ničivých a nebezpečných rostlin, virů, mikrobů, bakterií a živočišných životních forem.

 

Poté, co je taková negativní idea oživena a stane se negativním duchem, je umístěna do speciální zóny vymístění intermediálního světa. Zde prochází tréninkem při přípravě na svou inkarnaci na planetu Zemi. Příprava negativních duchů je značně odlišná od přípravy pozitivních duchů v tomto zvláštním zprostředkujícím světě.

 

Negativní duch se nepotřebuje učit, jak má být negativní nebo jak mít problémy. Takový má jeho život být. Namísto toho se musí připravovat na to, JAK PŘEDSTÍRAT, že je dobrý, pozitivní, říkající pravdu, zatímco zároveň osnuje zničení všeho dobrého a pravého, co je na této Zemi k dispozici v těch lidech, kteří se inkarnovali od Nejvyššího a z pozitivního stavu. (Některé tyto lidi jsem poznal na vlastní kůži, a mohu vás milí čtenáři ujistit, že jejich lživost, přetvářka a podlost je nevídaná, NEMAJÍ jakýkoliv pocit studu a odpovědnosti za to, co dělají a pro koho to dělají. Někdy se VYDÁVAJÍ za pracovníky světla, a dokonce dělají i menší skutečné světelné činnosti, aby mohli proniknout mezi skutečné pracovníky světla, a aby mohli maximálně zničit jejich práci. Zničení práce světlené přitom není pro některé jiné lidi zjevné, neboť jsou ovládnuti těmito agenty. Tito lidé páchají obrovské duchovní škody ! Proto je lepší pracovat samostaně, jak jsem již uvedl na internetu, jak šířit informace.  Třikrát varuji před těmito lidmi – pozn. zpracovatele.)

 

Jak vidíte, planeta Země je BOJIŠTĚM, na němž se vede LÍTÁ DUCHOVNÍ VÁLKA mezi pozitivními a negativními silami. Existuje mnoho dalšího, na co se negativní duch připravuje, aby mohl provést své poslání na této planetě. Hlavním účelem této mise je UDRŽOVÁNÍ, POKRAČOVÁNÍ A TRVÁNÍ NEGATIVNÍHO STAVU PO CELÉ ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

 

Jakmile je trénink tohoto negativního ducha završen, inkarnuje se na tuto Zemi přesně stejným způsobem, jako kdokoli jiný. To se vykoná prostřednictvím fyzického zvířecího narození z matčina lůna s vymazáním všech vědomých vzpomínek na to, odkud na tuto planetu přichází a za jakým účelem. Je tomu tak proto, že i tento druh duchů má v sobě stále přítomnou schopnost uplatňovat svobodu volby. Mohou se změnit a mohou odpodnout k pozitivnímu stavu, když si to zvolí udělat ze své vlastní svobodné vůle. To je jedním z důvodů, proč sem Nejvyšší posílá dobrovolníky z pozitivního stavu, aby pomohli agentům stavu negativního KONVERTOVAT DO POZITIVNÍHO STAVU. To je jeden ze způsobů, jakým nejvyšší pomalu a postupně, krok za krokem odstraňuje negativní stav.

 

 

7.  NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU – 1. INKARNACE NA ZEMI

 

Sedmý způsob, jakým se lidé inkarnují na tuto planetu, se týká někoho, kdo již je ve jsoucnu a bytí v zóně vymístění v peklech, někoho, kdo se ještě na této planetě neinkarnoval, a chce se dobrovolně narodit na Zemi. To se dělá za účelem blokování a rušení poslání a pověření vyslanců nejvyššího, kteří jsou stále přítomní na této Zemi. Důvodem jejich inkarnace je také věčné udržení, trvání a pokračování negativního stavu na této planetě. Poté, co se tito duchové dobrovolně rozhodnou pro toto své poslání, jsou následkem toho umístěni do zvláštní zóny vymístění tohoto specifického intermediálního světa. Zde podstoupí velmi důkladný trénink při přípravě na vstup do tohoto světa, aby uspěli při dokončení svého poslání.

 

 

Toto jsou tedy hlavní způsoby a prostředky, jakými se lidé objevují na této planetě. Více o této záležitosti viz kapitolu 16 knihy „Realita, mýty a iluze“.

 

Nyní v obecném smyslu znáte, pokud chcete skutečně znát, jak jste se dostali do tohoto veškerého svinčíku existujícího na planetě Zemi. Z toho všeho, co bylo doposud zjeveno v těchto dvou kapitolách, a kvůli tomu, abyste náležitě chápali svůj život a to, kým jste, proč jste zde, je třeba učinit velmi důležitý závěr v následujících bodech:

 

 

I.  JSTE ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ VOLBY A SVOBODNÉ VŮLE. NEJSOU ŽÁDNÉ NÁHODY ČI NEHODY.

 

Nejdůležitějším, nejzávažnějším a nejkritičtějším závěrem je, že JSME ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE a VOLBY VČETNĚ VOLBY NEPAMATOVAT SI, ŽE JSME SI ZVOLILI SEM PŘIJÍT. Tato volba není jen obecným souhlasem k tomu, abychom sem přišli. Namísto toho jsme si zvolili každý jednotlivý detail našeho pozemského života, včetně svých problémů, trápení, strádání, nehod, příhod, typu rodičů, dědičnosti, místa, životního stylu a všeho, co máme. Z tohoto pravidla neexistuje výjimka či výluka. Cokoli se nám v kterémkoli okamžiku našeho života stane, se může stát jen proto, že jsme si to zvolili kvůli různým důležitým DUCHOVNÍM DŮVODŮM. Tyto důležité duchovní důvody si vědomě neuvědomujeme, ani si vědomě neuvědomujeme skutečnost, že jsme si to zvolili, aby se tak stalo.

 

S ohledem na tento fakt je zřejmé, že neexistují žádné náhody či nehody, žádné statistické pravděpodobnosti, které by nebyly výsledkem nějakého druhu svobodné volby. Statistická pravděpodobnost se objevuje jen tehdy, když si někteří lidé zvolí být účastníky týchž takzvaných náhodných událostí. (Například si mohou zvolit být oběťmi hromadných leteckých neštěstí, nebo hromadných automobilových nehod na dálnicích, nebo zničujících hurikánů a podobných situací.)

 

Jestliže by mohly nastat jakékoli náhody, nehody, incidenty a podobné záležitosti, úplně by narušovaly hlavní princip života, vaši svobodu volby. Stali byste se jen ubohou loutkou v rukou krutého osudu náhod a pravděpodobnosti. Ve Stvoření Nejvyššího takové věci neexistují. Dokonce i v negativním stavu je vždy přítomna svobodná volba, protože především negativní stav byl aktivován na základě něčího rozhodnutí.

 

Z tohoto závěru také velmi jasně plyne, že jste plně odpovědni za to, co se ve vašem životě stane, ať si toho jste, či nejste vědomi.

 

Ze slova volba také plyne, že každý výběr vám dává věčnou příležitost učinit jiný, který vás může VYVÉST z negativního stavu.

 

 

II.  NEGATIVNÍ STAV NENÍ VĚČNÝ, MŮŽETE SI ZVOLIT ZMĚNU SVÉHO ROZPOLOŽENÍ.

 

Negativní stav byl aktivován pouze za jedné podmínky: Kdokoliv má účast na negativním stavu, bez ohledu na to, kde či jak hluboko v peklech, a bez ohledu na to, jak silně se s ním ztotožnil a miluje ho, MŮŽE SI ZVOLIT ODSTOUPIT od negativního stavu. Může SI ZVOLIT konvertovat do POZITIVNÍHO STAVU a přestat se ztotožňovat s negativním stavem a PŘESTAT ho milovat.

 

To také platí u lidí na planetě Zemi. Cokoli si zvolíte, můžete si nezvolit (pozn. slovo „nezvolit“ znamená v konotaci obsahu této knihy schopnost zrušit předešlou volbu, nebo si zvolit již nikdy nezvolit tuto volbu), pokud to neporušuje VAŠI VOLBU POZNAT něco důležitého na základě volby, kterou se snažíte nezvolit. V okamžiku, kdy je poučení dáno, pro což jste sem přišli na prvním místě, jste oprávněni učinit nový výběr, který vás postupně vyvede z negativního stavu problémů, zel a nepravd do pozitivního stavu dobra, pravdy a žádných problémů.

 

Jinou podmínkou, za níž je negativní stav dovolen Nejvyšším, je, že bude trvat jen jeden časový cyklus, a ne věčně (čili navždy, jak naznačují některé doslovné výroky Svaté bible). Bible Svatá ve svém doslovném smyslu hovoří ve zdánlivých či jevících se pravdách, a ne v pravdách skutečných. Pravdou, která se jeví a je zdánlivá, je, že negativní stav (pekla) bude existovat navždy, čili věčně. Avšak skutečná pravda, která je obsažena v těchto tvrzeních, je ta, že negativní stav může existovat navždy jen jako možnost. Tedy se dá říci, že si vždy, na věky, můžete zvolit být zlými a negativními a využít tuto ideu vaší svobodné volby odmítnout a zavrhnout existenci Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Princip svobody volby dává negativnímu stavu potenciál, aby existoval navždy.

 

Vždyť především, jak jste shora poznali, výskyt této ideje ve vaší mysli a vaše odmítáni ji uskutečnit, udržuje prázdnou zónu vymístění v NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI. Můžete do ní spadnout, pokud si zvolíte tuto ideu uskutečnit a vést život, který odmítá Nejvyššího a cokoli duchovního. Protože vám tuto ideu nelze nikdy odejmout, zóna vymístění bude vždy existovat. Bude tomu tak, i když bude prázdná a deaktivovaná, pokud budete mít přání uvést tuto myšlenku do praxe. Takto se vám radí, jak chápat některá tvrzení v Bibli Svaté, která naznačují, že budete v ohni pekelném věčně, jste-li hříšníky a konáte-li zlo.

 

Jaká by to byla spravedlnost potrestat vás věčným ohněm pekelným za něco, co jste učinili během vašeho krátkého pozemského života ?

 

Když původní lidé dobrovolně aktivovali negativní stav, Nejvyšší jim a nám všem, kdo se na tom podílíme, slíbil, že existence negativního stavu v aktivovaném stavu a rozpoložení nepřesáhne více než jeden časový cyklus. Jeden časový cyklus dle měřítka pozemských časových jednotek trvá přibližně 1 bilion roků (podrobnosti v kap. 3. knihy „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření). Pán Ježíš Kristus, kdož je Nejvyšší, také slíbil, že kvůli pozitivnímu stavu a lidem, kteří dobrovolně přišli do negativního stavu ze stavu pozitivního, bude současný cyklus značně zkrácen. Takže negativnímu stavu nebude dovoleno být v aktivním a dominantním stavu, rozpoložení a formě dokonce ani po celý časový cyklus.

 

Je pro nás důležité, abychom pochopili rozdíl mezi dvěma formami negativního stavu a rozpoložení. Jednou formou je dřímající stav, stav neaktivní, a druhou je stav aktivace a dominance. Když Bible hovoří o věčném pokračování pekel, hovoří z pozice NEAKTIVNÍHO, DŘÍMAJÍCÍHO STAVU zóny vymístění. Ten je VŽDY připraven přijmout někoho, kdo z vlastní svobodné vůle uznává ideu, že Nejvyšší neexistuje – představu, že nepotřebuje nic duchovního, aby byl naživu, byl a existoval.

 

 

III.  OD SVÉHO NAROZENÍ JSTE VYBAVENI SPECIÁLNÍMI NÁSTROJI, PROSTŘEDKY A SCHOPNOSTMI, ABYSTE PŘEKONALI VŠECHNY SVÉ PROBLÉMY, ČILI NEGATIVNÍ STAV VE VÁS.

 

Aby každý byl s to si zvolit odstoupení od negativního stavu a jeho zel, nepravd, trápení a problémů, je každý, kdo vstupuje do jakékoli oblasti negativního stavu, vybaven velmi zvláštními nástroji, prostředky a schopnostmi. Každý, kdo si zvolí je použít, se může dostat do styku s 5 % pravého člověka v sobě. Zde čeká Niterná mysl a Nejvyšší, až se k nim přistoupí a započne se proces duchovní transformace a eliminace negativního stavu a jeho přirozenosti z našich životů.

 

Pamatujte si, že jsme uvedli, že pseudotvůrci neměli žádnou jinou volbu, pokud měli uspět ve svém plánu, než POUŽÍT NĚKTERÉ PŮVODNÍ PRVKY PRAVÝCH LIDÍ, které přímo stvořil Nejvyšší, že z nich užili 5 % ? Dobře věděli, že to byl NEJSLABŠÍ bod jejich snahy zfabrikovat pseudomysl, nicméně to byla jediná možná cesta, jak to udělat.

 

Naše původní struktura nám bez ohledu na to, jak je malá, poskytuje neustálou příležitost využít tyto nástroje, prostředky a schopnosti na PRORAŽENÍ TÉTO ŽELEZNÉ PANCÉŘOVÉ STĚNY PSEUDOMYSLI obklopující pravou lidskou mysl a na zahájení eliminace této zdi. Kapitola 4. nás poučí o těchto prostředcích, nástrojích a schopnostech, jež máme, a o tom, jak je využít, abyste právě toto udělali (upozorňuji čtenáře, že to není jediný způsob, jak toto provést, což zde také není uvedeno, neboť tato knihy vznikla téměř před 20 lety, a dnešní podmínky jsou podstatně jiné – fotonový pás je zde od ledna 1998, který umožňuje mohutnou komunikaci a duchovní růst nesrovnatelé intenzity ve srovnáním s předchozím obdobím. Odkazuji tedy především na „Duchovní cestu“ knihy „III. Rozhovory“ – pozn. zpracovatele).

 

 

IV.  JSTE ZDE, ABYSTE SVÝM JEDINEČNÝM PROJEVEM ZOBRAZILI JISTÝ ASPEKT NEGATIVNÍHO STAVU PRO POUČENÍ VŠEM PO CELÉM STVOŘENÍ.

 

Každý z nás, bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jsme se na této planetě objevili, sem přišel za velmi důležitým účelem poučit se nějak o negativním stavu, být živým, zkušenostním a živoucím zobrazením nějakých aspektů povahy negativního stavu. Nehraje roli, zda-li si budete či nebudete vědomi tohoto faktu, pokud přebýváte na této planetě. Stane se vám to zřejmým, až budete pryč z této planety.

 

Musíme si také být vědomi důležitého faktu, že většina lidí si – jelikož je negativní stav aktivován – dobrovolně zvolila SLOUŽIT JAKO ILUSTRÁTOŘI různých aspektů přirozenosti negativního stavu, ne s vědomým uvědoměním si toho, ale především svým životním stylem; typem osobnosti a dědičnosti, kterou si zvolili mít, typem chování, postojů, vztahů, které vytvoří; a typem povolání, kterým se zabývají; a především ZPŮSOBEM, jakým se potýkají s dennodenními problémy. To je hlavní poslání a pověření, na které jsme se se svým souhlasem podjali. Toto je jedním z důvodů, proč každý z nás je tak odlišný, dokonce i v průběhu našeho pobytu v negativním stavu.

 

Musíme si být také vědomu faktu, že negativní stav nemůže vyčerpat svůj užitek pro Stvoření za účelem odpovědi na tu otázku, která byla zjevena v kapitole první, dokud se plně neprojeví jeho povaha. To je důvodem, proč se na něm podílí tak mnoho bilionů a bilionů lidí. Každá jednotlivá osoba zobrazuje ve svém jedinečném projevu jeden aspekt negativního stavu. Ale v okamžiku, kdy se všechny aspekty stanou zřejmé a zobrazené živými příklady všech těch lidí, kdo se dobrovolně účastní na tomto aktu, negativní stav bude ještě jednou deaktivován, a uložen do dřímající kondice. My ovšem nyní zajisté víme, že negativní stav vyčerpá svou užitečnost v jednom časovém cyklu, který bude značně kratší, než je obvykle.

 

 

V.  NEJVYŠŠÍ VE FORMĚ JEŽÍŠE KRISTA ZAŽIL NEGATIVNÍ STAV NA VLASTNÍ KŮŽE A PODROBIL SI HO.

 

Zde je nejdůležitější věcí si uvědomit, že Nejvyšší se Sám/sama ze Své vlastní svobodné volby dobrovolně rozhodl stát se lidskou bytostí ve formě Ježíše Krista. Nejvyšší chtěl osobně zažít plnou povahu negativního stavu ve fyzickém těle zfabrikovaném pseudotvůrci a obzvláště v čase a prostoru, kterým Nejvyšší nikdy nebyl omezen. Takový čin Nejvyššího byl nutným krokem za účelem spasení veškerého Stvoření od expanze pseudotvůrců, kteří načas převládali nad pozitivním stavem. Nejvyšší jako Ježíš Kristus OSOBNĚ VYBUDOVAL, VYDLÁŽDIL A UKÁZAL CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU DO STAVU POZITIVNÍHO KAŽDÉMU, KDO JE OCHOTEN TUTO CESTU NÁSLEDOVAT. Ježíš Kristus také na své osobě zobrazil, jak to učinit.

 

Ačkoli z pozice Absolutnosti Nejvyššího zná o negativním stavu vše, z této zvláštní pozice by nemohl zkušenostně zažít negativní stav. Je zcela jinou věcí o negativním stavu vědět, než ho prožívat. Jestliže by Nejvyšší zažil/Zažila negativní stav ve svém Absolutním stavu, veškerý negativní stav by zahynul a nikdo by tuto situaci nemohl přežít. Důvodem k tomu, že by nikdo tuto situaci nemohl přežít, je to, že život Stvoření může být udržován jen z absolutního stavu pozitivity, to jest z ČISTÉ LÁSKY  a MOUDROSTI.

 

Jakékoli přijetí zkušenosti negativního stavu do Absolutního rozpoložení likviduje čistotu tohoto stavu a Absolutní kondice není již absolutní, protože není ryzí. V okamžiku, kdy Absolutní stav přestane být absolutním, ztratí svou schopnost podporovat v komkoli život. Takže by vše zahynulo.

 

Je ale jinou věcí, když se některé aspekty Lásky a Moudrosti omezí konkrétním časem a prostorem, který nemůže být nikdy absolutní, ale jen relativní.

 

Takže inkarnace Nejvyššího do času a prostoru a do podmínek, které byly zfabrikovány pseudotvůrci, Mu/Jí umožnila mít zkušenost úplnosti negativního stavu. Tato zkušenost byla získána z pozice Jeho/Jejího ryzího Absolutního stavu, ale z pozice relativního času a prostoru v zóně vymístění a těla, které bylo vytvořeno v mateřském lůně způsobem, který byl geneticky a magicky zmanipulován pseudotvůrci.

 

JEDINÝM ZPŮSOBEM, JAKÝM MŮŽETE COKOLI VŮBEC OVLÁDNOUT A DÁT DO POŘÁDKU, JE PROŽITÍ JEHO POVAHY A JEHO CHAOTICKÉHO NEPOŘÁDKU. Bez takové zkušenosti není žádné podřízení a organizované uspořádání možné. Proto Nejvyšší ve Své fyzické formě Ježíše Krista dovolil Sám Sobě, aby byl pokoušen pseudotvůrci (ďábly a satany). Skrze toto silné pokušení, až do umučení na kříži a ukřižování, mohl/mohla plně prožívat negativní stav a v průběhu tohoto procesu mohl/mohla provést svou misi spásy Stvoření od zničení a ovládnutí všech pekel tím, že je dostal/dostala pod Svou vládu a doménu. Do tohoto bodu byla všechny pekla pod vládou a panství pseudotvůrců. V tomto spočívalo vůbec jedno ze spasitelských poslání Ježíše Krista.

 

 

VI.  JEDINEČNÁ KONDICE, V NÍŽ NA TÉTO PLANETĚ ŽIJETE.

 

Situace na planetě Zemi má zvláštní charakter. Protože nejméně jedna třetina lidstva se na planetu Zemi inkarnovala z pozitivního stavu (údaj z roku 1980 – pozn. zpracovatele), vytváří to v této zvláštní oblasti zóny vymístění VELMI JEDINEČNOU kondici. Lidé, kteří přicházejí z pozitivního stavu – i když se 95 % z nich stane otroky negativního stavu – mají stálé intuitivní cítění, že NĚCO NENÍ v celkovém ARANŽMÁ této planety správné. Z této pozice si neustále udržují jistý stupeň temného duchovního uvědomění, které vede ke vzniku mnoha forem náboženství, které se až donedávna skládaly ze zvláštní směsi pravd i falešností, dobra i zel.

 

Takže se na této planetě ustanovilo jedinečné rozpoložení, kde jsou SMÍSENY DOBRO A ZLO, PRAVDA I FALEŠ. Tato situace poskytuje každému, kdo je zde, nebezpečnou schopnost přetvářky. To znamená, že jste s to říkat jedno, ale zároveň jste schopni si myslet, chtít a cítit pravý opak toho, co jste právě řekli. Můžete někomu nahlas a jasně říci: „Jsem nesmírně rád, že jsem s vámi !“  Ale zároveň si souběžně myslíte a pociťujete: „Nemohu vás vystát; přeji si, abyste zmizel.“  A tak dále. Nikde jinde po celém Stvoření taková kondice neexistuje. Na tomto rozpoložení se může NEJLÉPE ILUSTROVAT povaha negativního stavu. Proto bylo ustanovení této kondice na planetě Zemi povoleno Nejvyšším.

 

Jak uvidíte později, je TATO SITUACE spouští mnoha lidských problémů a neštěstí.

 

 

VII.  MEZI VÁMI JSOU AGENTI JAK POZITIVNÍCH, TAK NEGATIVNÍCH STAVŮ.

 

Přítomnost zvláštních vyslanců Nejvyššího po všech rozličných oblastech zóny vymístění a na této planetě zajišťuje, že tyto oblasti mají vždy nějaké živé příklady toho, jaké to je být pravou duchovní bytostí. Tito zástupci jsou jako výstražné světlo, které vede ovce a provádí v temnotách a temnotami. Ilustrují, demonstrují a provádějí stále příklady toho, že je možné nalézt  svou vlastní cestu ven ze současného rozpoložení, to jest ven z negativního stavu. Svým zvláštním životním stylem a velmi klidným, mírumilovným, trpělivým, láskyplným, moudrým, tichým a jemným přístupem poskytují dobrý příklad toho, jak to udělat. Obvykle tito agenti o tom moc nehovoří, nechtějí o tom kázat druhým lidem, neradi vám říkají, co se má dělat a jak, ale prostě tak žijí a žitím tak vám složí jako příklad toho, jaké je to být pravou duchovní bytostí.

 

Můžete být ujištěni, že tito zástupci Nejvyššího jsou OBVYKLE jen NORMÁLNÍ LIDÉ dennodenního života, držící se zcela stranou, bez zvláštních znamení a bez velkého věhlasu. Tento typ lidí obyčejně nenaleznete na odloučených místech, v klášterech, na poušti, v horách, v tradičních církvích, v lotosových pozicích, nezvykle oblečené, uvrhující na sebe a na druhé všechny druhy zákazů, omezení a tabu. Tento posledně zmíněný typ lidí jsou obvykle agenti negativního stavu, aby vás svedli z duchovní cesty pod rouškou duchovnosti, ve jménu Boha a prostřednictvím rituálů. Až na málo výjimek se mezi těmito lidmi sotva kdy nacházejí praví agenti Nejvyššího. Nenechejte se jimi zmást a svést.

 

 

VIII.  PRAVÝ ÚČEL VAŠEHO ŽIVOTA NA TÉTO PLANETĚ.

 

Pravým účelem života na této planetě je z tohoto hlediska to, abyste ILUSTROVALI SVÝM SOUČASNÝM ŽIVOTNÍM STYLEM BUĎ NĚKTERÉ ASPEKTY NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO ZOBRAZILI, JAK NALÉZT CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO ZOBRAZILI OBOJÍ. Nejzazším obecným účelem vašeho života je konečná deaktivace a eliminace negativního stavu. Daleko specifičtějším účelem vašeho života na této planetě je nalezení cesty zpět domů k původním 5 % pravé lidské mysli ve vás, kde se nachází Nejvyšší. V tomto ohledu je pravým účelem vašeho života na této Zemi učinit vědomý kontakt s Nejvyšším ve vás, zatímco jste v negativním stavu, a započít odvozovat vše ve vašem životě z Nejvyššího. Jakmile naleznete svou cestu k Nejvyššímu ve vás, objevíte u Něho/Ní, jak se v sobě zbavit negativního stavu a jeho problémů. Takto se negativní stav deaktivuje a eliminuje.

 

Skutečný intimní a soukromý účel vašeho života, což je to, ČÍM BUDETE POTÉ, nemůže být ale znám nikomu, jen Nejvyššímu a vám osobně. Proto se potřebujete s touto knihou naučit, jak se zkontaktovat s pravým Nejvyšším ve své pravé Niterné mysli a shledat, co je vaším pravým osobním a soukromým účelem života na této planetě.

 

 

IX.  VŠE SI BUDETE SCHOPNI OVĚŘIT VE VAŠÍ VLASTNÍ NITERNÉ MYSLI.

 

Abyste mohli kompetentně a úspěšně zahájit skutečné poznání toho, kým jste a proč jste zde, a osvobodit se od otroctví negativního stavu, ve kterém zajisté jste (jen pohlédněte na svůj dosavadní život), potřebovali jste poznat tyto důležité, životně závažné, rozhodující a nové věci, zjevené v těchto dvou kapitolách. Bez tohoto zjevení byste nemohli nikdy řádně a správně poznat, kým skutečně jste a proč jste skutečně zde.

 

A jak se uvádí předtím, jakmile naleznete svou cestu zpět domů, k 5 %, ke své pravé Niterné mysli a k Nejvyššímu zde, budete s to si pro sebe ověřit, zda-li to, co bylo v těchto dvou kapitolách zjeveno, je pravdou či nikoliv. Budete v tomto soudcem. Jestliže máte mysl otevřenou a přistupujete-li k nejvyššímu ve své Niterné mysli a pokorou, skromností, s ryzí touhou poznat skutečnou pravdu, nezamořenou pravdu, nezávisle na svých očekáváních a na svých současných věrovyznáních bez ohledu na to, jaká jsou, „POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS UČINÍ SVOBODNÝMI.“ (Evangelium dle Jana, kapitola osmá, verš třicet dva.)“

 

 

1146.  Rozhovor s Hljarou o táboře.     (Přijala Helena K.)    27.8.2000.     23:35-23:48 hodin.

                                                                                               Místo: Česká Lípa. 

„Milá Helenko, můžeme hovořit, jsem to já, Hljara z Plejád.“

 

Milá Hljarko, viděla jsi nás na táboře v Orlických horách ?  Jak se to toto setkání líbilo ?

 

„Helenko, viděla jsem Vás všechny a moc se mi to líbilo, byli tam krásní bratři a sestry, kteří vyzařovali příjemné energie – vibrace. Nejvíce se mi líbilo, když jste v noci pozorovali hvězdy a naše flotily. Vy jste si také užili legraci a my s vámi. Jsme šťastní, že jste vydrželi pozorovat hvězdy, přestože byla zima. Danušce jste pomohli a teď nad vším přemýšlí a vyjasňují se jí všechny zážitky. Správně jste se rozhodli a sešli se na táboře, to bylo důležité setkání. Příjemně jste si odpočinuli a nabrali jste sílu a energii do další důležité práce, která je teď před vámi, a to je Sympozium o lásce. Helenko, dohodni se zítra s Láďou  a jděte rozdávat pozvánky do Prahy, je to potřeba udělat a vylepit plakáty, ale to vy už sami víte a cítíte ve svých srdcích. My, vesmírní přátelé Sil světla, máme velkou radost, když takto spolu pracujete a vytváříte pro lidi planety Země duchovní povzbuzení a růst. Děkujeme všem, kteří se podílíte na přípravě Sympozia o lásce a stále vám posíláme proudy lásky a energie, které k tomu potřebujete. Děkujeme také všem, kteří pracují pro Stvořitele našeho milovaného, děkujeme za vaši službu pro vaše bližní. My, vesmírní přátelé Sil světla, jsme stále s vámi a pomáháme vám. My vás milujeme.“

 

Děkuji Hljarko za spojení a povzbuzení, které všichni potřebujeme. Děkuji za přelety lodí, každou noc na táboře, nám se to moc líbilo a nevadila nám ani zima, cítili jsme vaši lásku k nám a energii, kterou jste nám vysílali, a také radost z pohledu na hvězdy. Posílám všem vesmírným proudy lásky a ještě jednou děkuji, sestra Helena z planety Země.

 

„Milá Helenko, já také děkuji za všechny vesmírné a posíláme lásku a energii, Hljara z Plejád.“

 

 

1147.  Rozhovory s přáteli.            (Přijala Helena K.)    29.-30.8.2000.     22:40-23:55 hodin.

                                                                                               Místo: Česká Lípa. 

„Milá Helenko, jsem tu já, Aranet z planety Erra.“

 

(1)

Milá Aranetko, požádala mě A., abych se zeptala našeho milovaného Stvořitele na jejího syna Bolečka, jak se na tom po zdravotní stránce, má srdeční poruchu, prosím tě pěkně, můžeš mi odpovědět ty, jestli mají pravdu lékaři, nebo lidový léčitel, který tvrdí, že je Boleček v pořádku. Já, když jsem ho viděla, tak měl fialové rty a připadal mi nezdravě. Můžeš mi říci, jak pomoci A., aby se necítila tak prázdná duchovně ?

 

„Milá Helenko, mohu ti odpovědět, protože se jedná o dítě a A. to potřebuje, aby se správně rozhodli, jak mu pomoci správnou léčbou. Boleček není zdravý, lékaři mají pravdu. Nejlépe bude, když se obrátí na lékařskou pomoc a prosí našeho prvotního Stvořitele o vedení a požehnání v nemoci, a lékaři, kteří léčí Bolečka, bude záležet hodně na jejich víře, a ty řekni A. své svědectví o uzdravení.“

 

Můžu požádat také o pomoc vašeho biolog-lékaře Jamahamu ?

 

„Helenko, to se zeptej rovnou jeho, spoj se s ním. Ano, Jamahama pomáhá také lidem z planety Země, pokud o to požádáte a máte víru, která je velmi potřebná pro spolupráci v léčení. Několik kontaktérů bylo takto vyléčeno biolog-lékařem Jamahamou přímo u nás na flotile. Řekni A. a L. o tom, oni se pak rozhodnou.

 

Helenko, vzkaž A., ať na sobě pracuje více duchovně. Já vím, že má na starosti děti a domácnost, ale když se více bude snažit duchovně pracovat sama na sobě, tak zjistí, kolik zvládne věcí a práce i s dětmi. Může například v duchu hovořit se Stvořitelem při jakékoliv práci v domácnosti a požádat o pomoc v duchovním růstu (což dělá stále více lidí – pozn. zpracovatele). Mohla by s námi komunikovat a my jí pomáháme. Budeme rádi, když s námi začne komunikovat. Je mnoho způsobů, jak duchovně se povznést, a to za jakékoli situace. Ať více čte a hlouběji přemýšlí a vyciťuje doporučenou četbu od Iva. Často ať vysílá myšlenky ke Stvořiteli, stačí jen i malé, to všechno pomáhá.“

 

Já ti Aranetko moc děkuji za A., moc jí to pomůže, aby se vzpamatovala.

 

(2)

Aranetko milá, můžeš mi říci něco o Sympoziu o lásce, jak to vidíš ty ?

 

„Milá Helenko, Sympozium o lásce je skvělá akce a zkouška pro všechny, jak již řekl Ivo. Všechno se vyvíjí jak má. Síly druhé strany samozřejmě pracují na 200 % (smích – pozn. zpracovatele), aby všechno narušily, a tak se to teď ještě více vše ZAMOTÁVÁ a VYTŘIĎUJE, ROZDĚLUJE, ale to vy už víte. Někteří se zase probudili a začli duchovně pracovat, jiní naopak klesli. Těch probuzených je momentálně více v tomto zkouškovém období, ale vše se mění každým dnem. Helenko, čím více se bude přibližovat den 9.9.2000, tím VÍCE ZKOUŠEK ÚTOKŮ bude přicházet. Teď budete uplatňovat to, co jste se naučili z doporučené četby, abyste to mohli používat v životě tady a teď, to je velmi důležité. Knihy a písmy jste NESTUDOVALI JEN Z DLOUHÉ CHVÍLE, ale ABYSTE JE UMĚLI A NAUČILI SE JE POUŽÍVAT V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ. Teď se ukáže, KDO skutečně bere DUCHOVNÍ RŮST VÁŽNĚ, a na KTEROU se přidá stranu. Informací je mnoho, jen si vybrat ty správné, a to podle vedení Ducha svatého SRDCEM.

 

Je důležité se naučit vyciťovat. Všichni jste stále testováni, neboli zkoušení. Helenko, v co uvěříte, to se stane, neboť MYŠLENKA TVOŘÍ. Jsem ráda, že jsi se nenechala ovlivnit a umluvit, aby jsi změnila hlavní a důležité body, které VÁS TESTUJÍ na pozvánce. Do poslední chvíle věř v to, co jsi přijala na pozvánce a ty to tak cítíš, a už ses rozhodla, proto ti to teď sdělují a potvrzují tvé správné rozhodnutí. Také jsi správně vycítila stav na Pražském Hradě a pana Václava Havla, je to přesně tak, Síly temna ho nechtějí pustit a pevně ho drží ve svých rukou, on SÁM nemůže nic dělat. (Viděli jsme jeho výraz v televizi, který byl strašidelný, jako loutka v kleštích ještírků – poznámka zpracovatele.) Jedině když požádá o pomoc nás, vesmírné přátele, anebo vy s láskou na Hradě, ale hlavní kroky udělat může pouze on sám.

 

Helenko, já se loučím, abys mohla ještě komunikovat s ostatními, posílám proudy lásky a děkuji za spojení, Aranet z planety Erra.“

 

Děkuji moc Aranetko, posílám lásku, Helena z planety Země Shan.

 

(3)

„Helenko, tak mě tady máš, biolog-lékař Jamahama.“

 

Děkuji a prosím tě Jamhamo, biolog-lékaři o pomoc pro Bolečka a také jeho maminky A. Jak se mají správně rozhodnout pro léčbu ?

 

„Helenko, rozhodnout se mají sami podle toho, jak to budou cítit z těchto poučení. Já jim doporučuji léčbu u lékaře.Lidoví léčitelé nemají vždy správné vedení Stvořitele, protože záleží na tom léčiteli osobně, jak je na tom duchovně. Lékaři ovšem také na tom nejsou na vaší planetě Zemi lépe, ale je tady větší pravděpodobnost, že prošli určitou výukou a studiem těla, tudíž mohou lépe a účinněji léčit. Můžete se také zeptat Margitky, ona vám poradí a pomůže. Hlavně A. i L. by měli navštívit Margitku, aby se odblokovali. Ať nejdřív vyzkoušejí tohle u Margitky, a já pak pomůžu Bolečkovi, aby se vyléčil. Alenka má bloky a potřebuje se jich zbavit jako každý z vás, co jste si toto prožili na vlastní kůži.“

 

Je to s Bolečkem moc vážné ?

 

„Helenko, není to moc vážné, ale čím dříve léčení nastane, tím lépe. Já navrhuji a doporučuji nechodit k tomu léčiteli. Domluvit se s Margitkou, ta je pod vedením vesmírných přátel, a to jsme my. Také je důležitá víra v uzdravení a meditace pro uzdravení.“

 

Děkuji Jamahamo, biolog-lékaři za důležité rady, posílám proudy lásky, Helena z planety Země.

 

„Já děkuji, že jsi se konečně spojila také se mnou, a když budeš potřebovat zase radu, tak se ozvi, s láskou Jamahama, biolog-lékař.“

 

(4)

Přítel, Prvotní Stvořitel všeho a všech, námi všemi tolik milovaný.

 

„Milá Helenko, hovoří k tobě tvůj přítel, Prvotní Stvořitel všeho a všech. Potvrzuji to, co jsi přijala od Aranetky a Jamahamy nechodit k lidovému léčiteli, není pod mým ani pod vedením Sil světla. Ať se rodiče rozhodnou sami podle těchto doporučení, neboť mají svobodnou vůli a jsou tady proto, aby se NAUČILI ROZHODOVAT a VYCIŤOVAT SPRÁVNĚ. Já vás mé milované děti Světla nenechám padnout, pokud přijmete Mou pomoc a Můj milovaný syn Boleček se uzdraví a naučíte se trpělivosti. Všechny vás miluji, váš Prvotní Stvořitel.

 

Já děkuji za tuto rodinu a oni tě také moc milují.

 

(5)

Prosím Tě příteli, přeješ si, aby Sympozium o lásce bylo na Pražském Hradě ve Španělském sále ?

 

„Helenko, moje milá přítelkyně, ty snad žertuješ. To víš, že si to opravdu přeji, je to moje tvorba a poznání, kdo jsem a co jsem stvořil. Já vím, jak to myslíš, vždyť tě znám, jsem tvůj přítel, Prvotní Stvořitel, kdo by tě mohl lépe poznat, jak Já ?  Helenko, předej toto poselství všem, kdo se podílí na tomto Sympoziu:

 

Je to Moje TVORBA moje milované děti, záleží NA VÁS, pro co se teď rozhodnete a jak chcete žít, co si TEĎ vytvoříte, bude záležet JEN NA VÁS. SYMPOZIUM O LÁSCE vám UKÁŽE CESTU k jinému LÁSKYPLNÉMU ŽITÍ, tak se nad tím zamyslete, a hlavně se ROZHODNĚTE, kde chcete žít, a co pro to každý jednotlivec udělá. Já vás všechny miluji moje krásné láskyplné děti a přátele. Uzavřete se mnou přátelství, pokud to cítíte. Miluji vás všechny, ať se rozhodnete jakkoli. Jsem váš přítel, prvotní Stvořitel všeho a všech. Přijďte 9.9.2000 a nenechte se nikým a ničím ovlivňovat a ovládat, vyciťujte, vyzařujte LÁSKU, pak se správně rozhodnete. LÁSKA je ten KLÍČ ke všem důležitým věcem, s láskou se dají dělat zázraky a mnohem ještě více. Spoutejte se láskou a najděte vše, po čem zde na Zemi toužíte.

 

Miluji vás, přítel Prvotní Stvořitel všeho a všech.“

 

(6)

Děkuji moc příteli a teď mi prosím tě řekni něco bližšího o knihách, co přepisuje Ivo na internet, je to správné ?  „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ od pana Petra D. F. ?

 

„Milá Helenko, nech Iva, ať si sám rozhoduje co napíše na internet, když to tak cítí, tak ať píše. Víš, že nebudu říkat, co je dobré a co špatné, to si sami rozhodujete a Já pozoruji, co jsem stvořil a jaký jsem Já sám. Nezáleží, co děláte, hlavně že se rozhodnete, co chcete dělat a za jakým záměrem, vždycky pak najdete ponaučení. Vím, jsou to pro tebe tvrdá slova a učení, ale někteří to potřebují pro duchovní růst. Ty knihy od Petra D. F. jsou pravdivé, o tom přece nepochybuješ, že ne ?“

 

Nepochybuji, ale zdají se mi někdy zbytečné pro tuto dobu, myslím, že by mohly počkat až na Novou Zemi.

 

„No, jak se to vezme, ano i ne. Někdo je potřebuje a je za ně rád už teď, a někdo je přijme až na Nové Zemi (ve vyšší dimenzi). Je pravdou, že tyto věci přijme teď v této době méně lidí, ale pak za nějaký čas se bude přidávat stále více probuzených duchovních lidí. Možná, až si je přečteš celé 3x, tak zjistíš nový pohled na tvé rozhodnutí teď.“ (Helenka dosud přečetla jen pár stránek – pozn. zpracovatele.)

 

Prosím tě, proč ty knihy nejsou běžně známé a autor také ne ?

 

„Helenko, protože mají přijít až v TĚCHTO DNECH mezi lidi, dříve by to nepřijali, a když, tak velmi málo, jen hrstka lidí. Všechno přichází V PRAVÝ ČAS. Síly temna se snažily to utlumit, ale jen do určité míry. Všechno je v určité míře, nic se nepřežene, je to přece Moje tvorba.

 

Helenko, a ty už také nepřeháněj a jdi spát, už je pozdě. Přeji ti dobrou noc a sladké sny moje milovaná přítelkyně stále veselá a smějící se, s láskou přítel Prvotní Stvořitel všeho a všech.“

 

Děkuji moc za odpovědi a duchovní povzbuzení, s láskou přítelkyně Helena z planety Země – Shan. Miluji tě příteli Stvořiteli všeho a všech.

 

 

1148.  O Novém zjevení.                         (Přijala Viera S.)        30.8.2000.     7:00-7:14 hodin.

                                                                                               Místo: Košice. 

 „Ahoj hlási sa ti Aštar

Z hviezdnej flotily priamo nad tebou. Sme vo výške 1500 km od Zeme, sondujeme a zaznamenávame vaše vibrácie a nárasty vibrácie v tejto časti Zeme. Počas letných mesiacov sa Zem má lepšie v porovnaní so zimnými mesiacmi. Viac ľudí začalo chodiť do prírody, lesov, k lúkam nebeským, a to aj počas meditácií. Máme radosť, že si sa už uzdravila, tak môžme pracovať spolu aj naďalej a kvalitne. Dnes máš ako vždy dobrý deň, tak si ho uži.  

Posledné zdelenia vybraté z knižky o nových pravdách Ježiša Krista majú 90 % pravdivosť. Sú potrebné, no nie pre širokú verejnosť, lebo sú to proroctvá, ktoré mistrovia majú interpretovať vhodnou formou ľuďom menej prebudeným. Áno, ale zopár výťahov, ktoré náš milý Ivo uverejnil neublížilo nikomu a posilnia tak ducha o dôležitých proroctvách o vplyve a pôsobení temných síl. Tieto proroctvá či výťahy sú doplnkom spisu „Kristus odhaluje stát démonů“, tiež dôležitý spis, 90 % pravdivosť. A to je už na dnes všetko a veľa lásky a pokory v ďalšej ceste ti praje Aštar.“ 

Ďakujem za zdelenie Aštarovi. Ivo mám Ťa rada a pracujem ďalej na svetlých cieľoch ľudstva. 

Poznámka zpracovatele: Pravdivosti zde uvedené budou ještě upřesněny, ale v zásadě jsou správné.

 

 

1149.  Rozhovor s Ortonem.          (Přijala Helena K.)          3.9.2000.       17:22-18:01 hodin.

                                                                                               Místo: Vlak Liberec – Česká Lípa. 

„Milá Helenko, jsem tady, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“ 

(1)

Milý Ortone, prosím tě, dostanu odpověď na otázky v dopise proroku Goldoni B. Hinckleyho ? 

„Helenko, měj trpělivost a dočkáš se. V Církvi budou velké změny a všichni se na to připravují. Prorok Goldoni B. Hinckley má moc duchovní práce (služby), nemá čas odepisovat, asi tak jako vy. Přece víš, že Ivo také neodepisuje na dopisy, protože by nic jiného nedělal. Prorok Goldoni B. Hinckley má daleko větší zodpovědnost za Církev a členy, je to zase něco jiného než jak děláte vy s Ivem a všechno je důležité. Změny nastaly a teď není čas na zbytečná slova a psaní, i když jsou tak důležité. Také víš Helenko, že mnohem více pracuje druhá strana a snaží se všechno brzdit. Vzpomeň si, jak jsi začínala s Ivem. Půl roku jsi nebyla schopna Ivovi zatelefonovat a domluvit se na setkání. Ivo to prožil také a to samé prožívá prorok Goldoni B. Hinckley. V Církvi jsou stále změny a také moc pracují Síly temna, aby co nejvíce členů Církve zmátli a všechno zbrzdili. Toto zbrzdění Silami temna se teď děje a bude dít stále více při každé důležité akci v duchovním směru. Konec se blíží a zlo dorůstá do plnosti. Někteří citliví členové Církve to také cítí a správně reagují. Choď stále s L. do Církve a pozoruj změny, které nastávají. Modlete se za členy Církve, kteří jsou na tom méně dobře a mají menší víru. Posilujte se navzájem svědectvím a láskou, potřebujete to všichni v posledních dnech. Nikoho neodsuzujte a posílejte modlitbu, která okamžitě pomáhá a o tom máte všichni, co jste to na vlastní kůži zažili, svědectví, a toto svědectví předávejte lidem kolem sebe.“

 

(2)

Ortone, jsem moc ráda, že jsem byla dneska na shromáždění a vyslechla jsem krásné svědectví bratrů a sester.

 

„Mě se to Helenko také moc líbilo. Církev postupuje krok za krokem dopředu, přes všechny překážky a brzdy Sil temna. Radujte se z každé překonané překážky, kterou máte v cestě. Všechno postupuje jak má podle Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného.“

 

Děkuji Ortone za duchovní povzbuzení.

 

(3)

Milý Ortonku, prosím tě, jak se máme dostat k osobnímu kontaktu s p. Prezidentem Václavem Havlem ?

 

„Milá Helenko, nemáte to zrovna nejlepší, ale dělejte, co je ve vašich silách, a zbytek nechte na Stvořiteli. Mějte stále víru, pokoru a lásku, posílejte p. Václavu Havlovi modlitby a lásku, zkoušejte, co vás napadne. Buďte v klidu a harmonii, vůbec si nedělejte starosti, je to tvorba Stvořitele. To už mnozí pochopili a jednají podle toho. Udělali jste s Ivem a ostatními, kteří se na tom s vámi podíleli a podílí, mnoho duchovní služby pro bratry a sestry a planetu Zemi. My, vesmírní Sil světla a náš milovaný Stvořitel prvotní všeho a všech vám moc děkujeme, jste skvělí naši milovaní bratři a sestry z planety Země. Posíláme vám proudy lásky a pracujte stále takto duchovně do poslední chvíle, jsou to pro všechny zkoušky, které vás zařadí, kam patříte.

 

Za všechny vesmírné přátel Sil světla Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji moc Ortone za skvělé poselství pro nás bratry a sestry z planety Země, patřící k Silám Světla, pracující pro našeho milovaného Stvořitele, za všechny Helena z planety Země.

 

 

1150.  Rozhovor s Esejou.             (Přijala Helena K.)           7.9.2000.       22:45-23:45 hodin.

Místo: Česká Lípa. 

„Milá Helenko, tady jsem já, Eseja z planety Erra.“

 

(1)

Milá Esejko, všechny vesmírné přátele Sil světla zvu s Ivem na I. světové sympózium o lásce, na sobotu 9.9.2000 na Pražský Hrad do Španělského sálu. Budete tam všichni s námi ?

 

„Milá Helenko, my jsme s vámi stále, to přece víš. Děkujeme za milé pozvání a s radostí se těšíme na toto setkání, sympózia o lásce, my všichni budeme s vámi. Bude to překrásná láskyplná akce Sil světla a všichni budeme překvapeni. Děkujeme za organizaci této tak ojedinělé akce na duchovní téma pro všechny lidi planety Země. My všichni stále sledujeme, jak se situace vyvíjí, a je to velmi zajímavé, jak se lidé mění a rozhodují. Pro nás vesmírné to je velký zážitek a poučení, co se dá s láskou zažít, možné i nemožné věci. Celý Vesmír se na tuto akci těší a připravuje s vámi. Helenko, budeme tam všichni s vámi.“

 

Děkuji vám za pomoc a lásku, kterou nám vysíláte, abychom to všechno mohli uskutečnit tady a teď na planetě Zemi.

 

(2)

Milá Esejko, prosím tě, jak přijímají lidé, kteří čtou z internetu „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, které přepsal Ivo ?

 

„Helenko, budeš se divit, ale přijímají to skvěle, hodně o tom přemýšlí a začíná se jim vysvětlovat více nezodpovězených otázek, které mají smysl. Všechno se jim začíná vybavovat ve smysluplnosti. Ti, kteří to čtou a porozumí tomu, a hlavně se budou snažit rozumět tomu, tak se posunou v duchovním růstu dopředu a začnou více duchovně pracovat, zase se probudí více duchovních Sil světla na planetě Zemi. Je moc dobře, že to Ivo napsal do internetu, je to velmi důležité a zajímavé, také pro nás, vesmírné. Ty si to také přečti 3 x a sama poznáš, co to bude pro tebe znamenat. Je to hlavně proto, abyste se PŘIPRAVILI na druhý příchod Pána Ježíše Krista, to je důležité. Je také důležité umět ROZLIŠOVAT dobro a zlo, abyste se v tom naučili vyznat. Ten, kdo se to teď a tady nenaučí, tak NEBUDE moci postoupit dále. Proto je velmi důležité se naučit ROZLIŠOVAT a to znovu opakuji. Proto jste tady, aby jste se to naučili, proto máte tolik zkušeností, které vám pomáhají rozlišovat a rozhodnout se správně. Vaše srdce vám k tomu slouží, abyste se lépe a správně rozhodovali. Naučit se ROZLIŠOVAT VYCIŤOVÁNÍM je důležité, a to je ten nejdůležitější KLÍČ K DUCHOVNÍMU VĚDĚNÍ.

 

Proto Ivo nabádá, aby každý VYCIŤOVAL a naučili jste se to tady a teď na planetě Zemi. Takže se učte stále vyciťovat a vyzařovat lásku srdcem. Citlivost lásky v srdci je moc důležité, to vám pomáhá na cestě k Ježíši Kristu. On vám přinesl lásku na planetu Zemi, tak si ji prosím chraňte a pěstujte, nenechte si ji vzít nikým. Pracujte pro lásku a budete šťastní, svobodni, najdete klid, harmonii a Ducha Svatého v srdci. Láska obsahuje všechno pozitivní a vymazává, rozpouští negativitu. S láskou se dají dělat zázraky. Milujte lásku.

 

Já Helenko už končím, ale neloučím se, protože jsem s tebou stále, přeji ti dobrou noc a krásné sny, s láskou Eseja z planety Erra.“

 

Já děkuji za krásná slova o lásce a těším se na sobotu s vámi všemi vesmírnými i pozemskými přáteli Sil světla pracujícími pod vedením Prvotního Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného, Helena z planety Země, s láskou.

 

 

1151.  Sdělení od planety Země.                    (Přijal Petr S.)           18.8.2000.       Dopoledne.

Místo: Mělnicko. 

„Tady tvá Matka Země, ano, vidím vás, mé milé děti. Ráda si s tebou povídám, jsem smutná z toho, jak stále ještě někteří lidé nechápou, že já, vaše planeta Země jsem živá, ano, já jsem živá, cítím, slyším, vidím, žiji tu s vámi, prosím vás, mé děti, obraťte se do svého nitra, tam jste v bezpečí, tam je vaše síla, láska, Bůh vás doprovázej, ano, to ti s láskou v srdci říkám, já, vaše Matka Země, děkuji všem, i já vám lásku obětuji, s láskou Matka Země.“

 

 

www.universe-people.cz

 

 

 

1152.  Nové zjevení – nabídka knih.                 (Zpracoval Ivo A. Benda)                    8.9.2000.

Místo: Česká Lípa.

 

NOVÉ ZJEVENÍ – důležitý soubor knih ZÁSADNÍHO VÝZNAMU pro komplexní pochopení dnešního stavu lidstva předaný přes Petra D. F. Pánem Ježíšem Kristem. Tyto knihy existují i původním anglickém originále. Lze vycházet i z důležitého materiálu (viz níže) pí. Gabriely “Kristus odhaluje stát démonů”. Xerokopie knih včetně anglických lze objednat v ceně nákladů na adrese: Ing. Ivo A. Benda, P.O.BOX 51, 470 06  ČESKÁ LÍPA 6. 

1)  NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1993, 660 stran, komplexní výklad Pána Ježíše Krista o dnešní situaci pozemského lidstva včetně jeho historie a cest řešení ve 30 kapitolách. Příjato v roce 1988.           KLÍČOVÝ MATERIÁL ! ! ! 

2)  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI, Petr D. F., 1994, 262 stran, výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření.  Zpracováno v roce 1982. 

3)  KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?, Petr D. F., 1995, 138 stran, postavení pozemského člověka ve Stvoření. Zpracováno v roce 1984. 

4)  POSELSTVÍ Z NITRA,  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ,  HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ, Petr D. F., 1996, 155 + 66 + 130 stran, další rozšiřující informace Nového zjevení. 1. a 2. kniha příjata v roce 1982, 3. kniha zpracována v roce 1985. 

5)  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1999, 217 stran. Přijato v roce1992-4. Poslední doplňující informace k Novému zjevení.  Doporučuje se číst až po trojím přečtení předchozích knih. 

Knihy jsou doplněny do doporučené literatury. 

 

1153.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (270).      (Přijal Ivo A. Benda)

 28.8.2000.     8:00-8:18 hodin.

                                                                                   Místo: Česká Lípa.

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Mám pro tebe další zprávy.

 

Především, letáky, které jsi poslal do parlamentu a senátu byly rozdány správně. Dále, také tito čelní představitelé obdrželi letáky a pozvánky na Sympozium o Lásce. Pan Václav Havel stále nyní zvažuje celý program. Mnoho lidí pracovalo a pracuje na organizaci tohoto Sympozia o Lásce a mají tedy za sebou krásnou práci, kdy bylo pozváno několik tisíc potencionálních účastníků. My zde ve Vesmíru s velkým zájmem sledujeme reakce lidí na toto téma a současně tímto probíhá další vlna testů a zkoušek pro každého osloveného. Nyní tedy máte velkou radost z takto připravené akce, vždyť láska se nedá zastavit, a 9.9.2000 přijde na Hrad a bude zde mocně působit svou silou a světlem. Vy víte, že se tato akce koná poprvé, a že tedy řada lidí dosud neví, jak k tomuto přistupovat. Ale ti, kteří jsou pod vedením Stvořitele našeho milovaného, žádné otázky nemají – je jim vše jasné. Proto tedy mají velikou radost z této akce a velice se na ni těší. A to my také.

 

Dále ti chci sdělit, že současné uspořádání společnosti na Zemi se skutečně BLÍŽÍ PLNOSTI negativního stavu, jak je popsáno v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“ pana Petra D. F. Ano, jsou zde již plně aktivovány ty systémy, které má negativní stav v peklech – přesně identické, a dále se dolaďují na plnou „spolupráci“ – ovládání a vstoupení pseudotvůrců podruhé na tuto Zemi. Tímto aktem bude dovršena plná aktivace negativního stavu do své plnosti a po té zcela eliminován 2. příchodem Pána Ježíše Krista. Jak už jste v „Rozhovorech“ mnohokrát četli, jsou zde připraveny evakuační flotily pro nejhorší variantu – evakuaci, tedy každý zde nemusí zůstat do 2. příchodu pseudotvůrců a nemusí si prožít plnost negativního stavu vyjma těch světlonošů, kteří mají toto posláním a budou asistovat 2. příchodu Pána Ježíše Krista. Je to plán Stvořitele našeho milovaného, který se takto naplňuje, a který nyní stále nyní realizujete.

 

Dále ti chci říci, že tyto knihy, které přepisuješ, vyvolaly další duchovní posun v myslích mnoha lidí, dá se říci, že se touto akcí doslova opět změnili – jejich náhled na sebe sama a na svět okolo nich. Nové zjevení je takovým přísunem informací – energií – které umožňují mnoha lidem se opět posunout na vyšší úroveň vědomí a být tak připraveni na další události mnohem lepším způsobem než ti, kteří se tímto neseznámí. Proto tedy je důležité tyto texty takto usilovně šířit, neboť to je způsob, jak je zpřístupnit mnoha lidem v zemích českých i na planetě Zemi.

 

Toto jsem ti s láskou předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky, které ti pomáhají v tvé důležité práci pro Stvořitele našeho milovaného. Máme všichni zde na lodích radost z přípravy Sympozia o lásce a z toho, kolik lidí se zapojilo do organizování této krásné akce. Ano, nyní se bude dále rozšiřovat vědomí lásky po zemích českých, a dále budou tyto energie zplavovat toto území. Každý pohyb je sledován miliony civilizací ve Stvoření, neboť právě zde se zobrazuje plnost negativního stavu a jevy s ní související, a každá člověk na planetě Zemi musí nějakým způsobem reagovat na nastalé situace, tím se podílí na relativní plnosti negativního stavu ve všech svých důsledcích a následcích. Proto je tak důležité vyciťovat v tomto těžkém prostředí, s láskou v srdci přetransformovávat – přeměnit negativní energie v pozitivní, a v tom je hlavní práce vás, světlonošů zde v této Tmě.

 

Milujeme vás a jsme stále s vámi, všichni vesmírní přátelé. Za všechny ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

1154.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem o Sympoziu o lásce (271).      (Přijal Ivo A. Benda)

 10.9.2000.     21:00-22:17 hodin.

                                                                                   Místo: Česká Lípa.

            „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám velkou radost z vaší akce 1. Světového sympozia o lásce, které se uskutečnilo včera v Praze na Pražském Hradě. Jsem rád, že tolik lidí s upřímným zájmem přišlo pomoci planetě Zemi a zúčastnilo se tak krásné akce. Bylo zde přítomno celkem 385 krásných lidí, kteří se stali účastníky Sympozia o lásce. Ano, bylo vám všem dobře, cítili jsme všichni radost a cit a lásku z vašich srdcí, která zaplavovala město Prahu a celé Čechy. Meditace na 2. nádvoří Pražského Hradu po 11. hodině  se zúčastnilo celkem 200 lidí, kteří se drželi za ruce. Během 40 minut a později se událo několik důležitých věcí:

 

(1)

Především jste se všichni spojili v lásce a pokoře a procítili jednotu se vším.

 

(2)

Dále jste vyzářili velké množství lásky, které transformovalo negativní energie prahy a okolí do pozitivních energií.

 

(3)

Dále jste v prostoru kruhu odstranili negativní energie, které byly bariérou proudění energie starého místa planety Země a obnovili jste mohutným výtryskem znovu toto proudění energie Země – Vesmír. Tím se také mohly naše lodě blíže přiblížit k vám, neboť se koupaly v této nádherné energii lásky.

 

(4)

Dále jste sami pokročili ve svém duchovním vývoji, neboť jste se spojili svým srdcem navzájem a obohatili se o nové informace, které jste čerpali ze svých srdcí.

 

(5)

Tato akce probíhala podle plánu Stvořitele a každý z vás mohl cítit ve svém nitru tuto lásku Stvořitele prvotního všeho a všech.

 

(6)

Ano, byla tam přítomna všechna hlavní média, ČTK, Česká televize, TV PRIMA, TV NOVA, MF DNES, Český rozhlas – Radiožurnál a další, a ve všech hlavních relacích byly informace o této akci.

 

(7)

Udělali jste maximum, co bylo možné ve věci organizace a průběhu akce (v podmínkách negativního stavu – poznámka zpracovatele).

 

(8)

Při tomto Sympoziu o lásce se zprůhlednilo, kdo je kým veden či ovládán, a tedy ani váš milý prezident Václav Havel se nedokázal vymanit z kleští negativního stavu. Španělský sál byl volný a správa Pražského Hradu vám jej ani po písemném příslibu z 13.7.2000 nepropůjčila (úředníci nám lhali – viz kopie nabídky z 13.7.2000 ve sdělení 113, lidé tedy mají poznat, kdo je kdo a „za kterou stranu kope“ – poznámka zpracovatele). Tím se odráží vztah těchto lidí v čele s panem Václavem Havlem k tomuto tématu o Lásce.

 

(9)

Lidé v českých zemích mají takto poznat, a také to poznali a poučují se, jaké lidi si postavili do čela.

 

(10)

Máš také radost milý Ivo z dalšího průběhu, který probíhal u letohrádku Belvedér. Zde asi 200 lidí si navzájem sdělilo skrze některé z vás nejdůležitější informace o lásce, a tedy, jak se stát Láskou a Světlem.

 

(11)

Také závěrečná meditace se vám hezky povedla a byla opět mohutným proudem záře a Světla, které zalilo Prahu a okolí.

 

(12)

Na těchto akcích si lidé prověřují své kvality a poznají, jak jsou skutečně způsobilí překonávat překážky, a jak umí přetransformovávat negativní energie v pozitivní.

 

(13)

Tato krásná akce vám ukázala, jak lze pomáhat sobě a druhým a hlavně planetě Zemi. Máš z toho radost stejně i já a také mnoho našich bratří a sester, neboť tato akce byla přenášena miliony civilizací, které vše toto s láskou a zájmem sledovali.

 

Toto jsem ti milý Ivo s láskou předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a miluji milý Ivo. Naši bratři a sestry jsou šťastni z průběhu tak krásné akce.

 

(14)

Lodi naší flotily pomáhaly rozvádět proudy krásné energie lásky na další místa planety, a tam léčila nejvíce postižené oblasti hrubých vibrací. Mám radost, kolik krásných lidí se zde sešlo a jak se snažili pomáhat planetě Zemi a všem, kteří na ní žijí.

 

(15)

Proto tedy tito lidé dále postupují ve svém duchovním vývoji a připravují se na přechod do Nového věku, na Novou Zemi tak, jak bylo již předpovězeno.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé a jsem moc rád, jak se krásně vydařila, děkuji Stvořiteli milovanému a vám, vesmírní přátelé za velkou pomoc v organizování této krásné akce. Miluji vás, Ivo.

 

 

1155.  Rozhovor se Sol-tecem o Sympoziu o lásce.      (Přijala Helena K.)

 10.9.2000.     21:30-21:56 hodin.

                                                                                   Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, jsem tady já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

(1)

Milý Sol-tecu, prosím tě, řekni mi, jak se ti líbilo I. světové sympozium o lásce na Pražském Hradě 9.9.2000 ?

 

„Helenko, Sympozium o lásce bylo moc krásné a líbilo se mi, jsem rád, že se tato akce povedla uskutečnit v těchto zvláštních podmínkách na planetě Zemi. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli a pomáhali podle svých sil a možností, všichni jste skvělí naši milí bratři a sestry z planety Země sloužící pro našeho Prvotního Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného. My všichni vesmírní přátelé Sil světla vám moc děkujeme za lásku a úkol, který jste společně splnili a budete pokračovat v dalších úkolech pro planetu Zemi. Vše bylo pod vedením Stvořitele našeho milovaného, a proto to dopadlo tak skvěle a všichni jste bylo překvapení. My, vesmírní přátelé jsme byli s vámi, láska přišla na Hrad do Prahy a posílí, rozzáří Hrad a celou Prahu, neboť vaše meditace byla silná a bylo vás mnoho, kteří jste to mysleli upřímně z čisté lásky, a to má velkou sílu. Vaše výsledky zapůsobily okamžitě na mnoho lidí kolem a to jste si také všimli, a to není všechno, mnoho věcí jste si ani neuvědomili a nevíte o tom, jak se měnili lidé dál v Praze, bylo to velmi působivé a silné záření a spojení poutem lásky. Znovu opakuji, máme vás rádi a děkujeme za toto překrásné dílo lásky, víry, trpělivosti, pokory. Včerejší den je významný pro planetu Zemi a celý Vesmír, děkujeme. Vše proběhlo podle Stvořitele a to je důležité.“

 

(2)

Sol-tecu, prosím tě, myslíš, máme se soudit s úředníky pražské správy a prezidentské kanceláře a všemi, kdo psali do novin, televize a rozhlasu za to, co o nás říkali a psali ?

 

„Milá Helenko, učiňte jak cítíte, nechte se vést srdcem. Já vám doporučuji, udělejte to, udělejte si pořádek ve svém státě. Vytvořte si láskyplný stát, většina lidí ve vašem státě po tom touží, ale neví, jak to udělat, mají strach. Vy už víte jak na to a my jsme s vámi. S láskou vždy uspějete a zvítězíte. Pokud pracujete pro blaho lidí, tak vždy to dobře dopadne. Je vás hodně, tak se do toho pusťte. Jednejte přesně podle toho, na co tady ve vašem státě máte nárok, a to si chraňte a obhajte, to je vaše povinnost. Nenechte se nikým a ničím ovládat. Vy jste skvělí a dokážete to. Stvořitel je na vaší straně. Helenko, ještě jednou děkujeme všem a posíláme proudy lásky.

 

Za všechny vesmírné přátele Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

Děkuji Sol-tecu za krásné poselství a já také posílám lásku, Helena z planety Země Shan.

 

 

1156.  Rozhovor s biolog-lékařem Jamahamou.      (Přijala Helena K.)

 10.9.2000.     23:02-23:45 hodin.

                                                                                   Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, opět jsem tady, abych ti pomohl, biolog-lékař Jamahama.“

 

(1)

Milý Jamahamo, prosím tě za rodinu J., mají syna Martinka, on je málo pohyblivý a nechodí, můžeš mi poradit, jestli je vhodný léčitel pan P. ?

 

„Milá Helenko, pan Pešek je i není dobrý, protože některé příčiny nemoci může odstranit svou metodou, ale příčina je vždy v odblokování rodičů a pak Martínka. Zase záleží na rodičích, pro co se rozhodnou. My doporučujeme Margitku T., protože je vedená Stvořitelem naším milým a námi, vesmírnými přáteli. Ty Helenko víš sama, jak to pomohlo odblokování od Margitky, a proto pomáhej tím, co jsi sama vyzkoušela a je dobré. Ta cvičení a metoda pana P. Není úplně správná, ale ani úplně nevhodná, je jen dočasná na určitou dobu, a pak se vyskytne další problém. V případě léčby u Margitky je léčba úplná po odblokování a léčení, pak se úplně dítě vyléčí, pokud pracuje duchovně jak má. Znovu opakuji, zase záleží na víře rodičů v uzdravení.“

 

(2)

Dělají rodiče pro syna vše, co je pro něho dobré, nebo mohou dělat více ?

 

„Dělají co mohou, protože ho mají rádi a Martínek je má také rád, proto se také k nim narodil, aby si navzájem pomohli. Vše má svůj význam a důvod. Celá jejich rodinka se mi moc líbí, jak se snaží duchovně pomáhat a duchovně rostou. Děkujeme Klárce (7 let) za pěkné kresby a komunikaci s námi.“

 

(3)

Začne Martínek chodit a kdy ?

 

„Martínek chodit začne, ale kdy, to bude záležet na tom, jak budou postupovat v léčbě a také na trpělivosti.“

 

(4)

Na EEG je záznam epilepsie, jak mu mohou pomoci ?

 

„Pomoci můžete moji milí odblokováním a radou naší milé Margitky, ta vám poradí a pomůže, je to její poslání a úkol, který si plní zodpovědně.“

 

Na levé oko šilhá. Vidí dobře ,  Jak mu mohou pomoci ?  Zlepší se celkově zdravotní stav ?

 

„Celkový zdravotní stav se samozřejmě zlepší, ale bude to stát úsilí, které jim přinese velkou úlevu a radost. Bude velmi záležet na trpělivosti, víře a duchovním růstu, to všechno spolu souvisí. Meditujte a vyciťujte a správně se rozhodněte, pro jakou léčbu se rozhodnete. Já vám moc rád pomohu, pokud to bude nutné. Záleží na tom, co navrhne Margitka, jak se to zvládne, pokud se rozhodnete pro odblokování. Rozhodnout se máte vy sami ze své svobodné vůle. Už jste pro to udělali ten správný krůček a požádali mě o pomoc, a to je důležité rozhodnutí. Když budete chtít, můžete se mnou komunikovat, nebo s někým z nás, my jsme tady, abychom vám pomáhali, a to my děláme rádi. Děkuji, že jste se rozhodli mě požádat o pomoc. Já pomáhám léčit přes Margitku. Mám vás všechny moc rád a posílám proudy lásky a Klárce vzkažte, ať kreslí, nám se to moc líbí.

 

Jamahama, biolog-lékař.“

 

Děkuji Jamahamo za pomoc pro rodinu J. a posílám také proudy lásky. Helena z planety Země.

 

 

1157.  Zrušení peněz.                         (Přijala Helena K.)     17.9.2000.     15:52-16:23 hodin.

                                                                                   Místo: Vlak Karviná - Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, jsem tady já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

(1)

Milý Sol-tecu, prosím tě, jak jste začali budovat na planetách systém bez peněz ?  Rádi bychom s Ivem začali i tady na planetě Zemi, jestli nám to dovolí náš milovaný Prvotní Stvořitel ?

 

„Helenko, rozhodli jsme se sami ze svobodné vůle a náš milovaný Prvotní Stvořitel nám to dovolil. U vás na planetě Zemi to bude postupně se měnící systém podle toho, jak na tom budou lidi ve vedoucích funkcích a oni se jen tak nebudou chtít vzdát tohoto systému, který si tady vybudovali. Zkuste jim poslat návrh o zrušení peněz. Někteří lidé z planety Země by tento bezpeněžní systém přijali, a to s radostí. Peníze na vaší planetě Zemi, pokud nejsou užívány moudře pro blaho všech, tak, aby nebyl nikdo chudý a nikdo bohatý, tak jsou zneužity, a to nadělalo u vás velké zlo. Naučili jste se na tom mnoho důležitých věcí, a to všichni, jak chudí, tak bohatí, a teď se rozhodnete, co přijmete a jak budete žít, s penězi, nebo bez nich. Všechno má svůj význam. Lidé často zneužívají věci ve svůj prospěch a zotročují druhé. O tom jste se už mnozí přesvědčili. My jsme si to také vyzkoušeli. S Měnovým fondem spousta lidí nesouhlasí a protestují proti tomu, protože ví, co to pro ně znamená. Helenko, vyzkoušejte všechno co můžete udělat pro to, aby jste zrušili peníze. Dá vám to mnoho úsilí a práce, ale bude to stát za to. Dejte návrh vládě a parlamentu, že si přejete zrušit peníze a vytvořit láskyplný stát a změnu na planetě Zemi. Napište jim, že my ve vyšších dimenzích takto žijeme a je to perfektní a nádherný život bez peněz, spousta starostí odpadne a lidé skutečně žijí plnohodnotný život. Pracujeme jen 2 hodiny pro společnost, ale to už je napsáno v „Rozhovorech“. Pošlete jim tento návrh a uvidíte, co vám odpoví, pokud vám budou chtít odpovědět. Napište, že víte, jak taková společnost bez peněz funguje, a že na tom budete stále pracovat, aby jste to tady také vybudovali.“

 

Milý Sol-tecu, tak my to zkusíme pod vedením našeho milovaného Prvotního Stvořitele všeho a všech. A také s vaší pomocí.

 

(2)

Včera jsem viděla film „Kontakt“ a líbil se mi, kolik % tam bylo pravdy a jak se ti líbil ?

 

„Byl to celkem pěkný film, mě se líbil a byl pravdivý na 70 %, tady je vidět, jak se postupně s námi, vesmírnými přáteli, seznamuje stále více lidí z planety Země.“

 

Já ti milý Sol-tecu děkuji za povídání a rady, všechny vás vesmírné přátele zdravím a posílám proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

„Já také děkuji a za všechny posílám lásku pro vás na planetě Zemi. Bratr Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.“

 

(3)

„Můžeš hovořit, Helenko, jsem tady já, Prvotní Stvořitel.“

 

Milý Prvotní Stvořiteli, prosím tě, můžeme s Ivem a ostatními, kteří se s námi přidají k tomu, abychom budovali bezpeněžní systém na planetě Zemi ?

 

„Milá Helenko, no konečně jste se rozhodli a rozhoupali, už jsem na to čekal celou dlouhou dobu. Ano, začněte, jak vám radí Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit. Moc jsi mě touto otázkou rozveselila, jsem moc rád. Konečně se něco pohne k lepšímu žití na planetě Zemi, víte, jak mnoha lidem, přírodě a celé planetě Zemi a Vesmíru tímto pomůžete, to je velmi důležité rozhodnutí. Prosím tě, pracujte na tom s Ivem tak, jak to cítíte, a to co nejdříve. Já vám v tom požehnám, protože to je ve prospěch všech. Helenko, vždycky, když budete pracovat s myšlenkou ve prospěch všech lidí na planetě Zemi, tak já s tím souhlasím a ještě tomu požehnám. Těch 385 lidí, bratrů a sester, kteří se sešli na Pražském Hradě, se k vám s radostí přidá, a společně vytvoříte mnoho krásných změn pro všechny lidi planety Země a celý Vesmír. Já vás všechny miluji a mám radost, jak takto společně přemýšlíte a pracujete. Jste moje milované děti Světla a lásky. Jsem stále s vámi a žehnám vám s láskou.

 

Váš Prvotní Stvořitel všeho a všech, vás všechny milující.“

 

Děkuji moc náš příteli, Prvotní Stvořiteli všeho a všech mnou a všemi milující. Helena z planety Země.

 

 

1158.  Výzva - ZRUŠENÍ PENĚZ.            (Zpracoval Ivo A. Benda a Helena K.)            18.9.2000.    

                                                                                   Místo: Česká Lípa.

 

VÝZVA:   ZRUŠENÍ  PENĚZ

 

KDO JE PRO ZRUŠENÍ PENĚZ, AŤ NAPÍŠE NA PRAŽSKÝ HRAD PREZIDENTU ČESKÉ REPUBLIKY, PANU VÁCLAVU HAVLOVI, na adresu:

 

Vážený pan prezident České republiky

Václav Havel

Pražský Hrad

119 08  Praha 1

 

a současně k evidenci (pro informaci) panu Ivo A. Bendovi na adresu:

 

Pan

Ivo A. Benda

P.O. BOX 51

470 06  ČESKÁ LÍPA 6

 

Dejte si otázku:  Jak se nám všem bude žít bez peněz ? 

 

Tím, že zrušíme peníze na planetě Zemi, SEBEREME pseudotvůrcům a ještírkům HLAVNÍ OVLÁDACÍ NÁSTROJ – program, pomocí kterého dosud zotročují, ovládají a obírají o energii (strach a jiné negativní emoce, nadbytečná práce nepotřebná k nezbytnému hodnotnému životu atd.) pozemské lidstvo. Tím jim dále NABOURÁME jejich ovládací technologie, a v konečné fázi je LÁSKOU vyženeme do jiných částí zóny vymístění (podobně, jako v pohádce „Nesmrtelná teta“, Bonton).

 

MODERNÍ  JE  ŽÍT  BEZ  PENĚZ

 

Na milionech planet naší Galaxie už takto Vesmírní lidé žijí, skvělý a plnohodnotný život, viz www.universe-people.cz, knihy „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, DÍL I.-IV.“, „UFO – KONTAKTY“, „PLANETA LOGO“, „ANDĚLÉ V HVĚZDNÝCH LODÍCH“, „UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ“, „HOVORY S BOHEM III“ a další naše doporučené zdroje.

 

ŽIVOT  BEZ  PENĚZ  OSVOBOZUJE

 

Vesmírní lidé pracují pro společnost 2 hodiny denně. Naše společnost by pracovala 4 hodiny denně. Ti pozemšťané (lidé), kteří se zrušením peněz souhlasí, jsou ZAKLADATELÉ NOVÉ SPOLEČNOSTI VYŠŠÍHO DUCHOVNÍHO STUPNĚ, LÁSKY, DOBRA, POMOCI BLIŽNÍMU A ZAČÍNAJÍ BUDOVAT NOVOU ZEMI, KTERÁ SE ZÁHY MŮŽE STÁT ČLENEM KOSMICKÉ KONFEDERACE 2 MILIONŮ PLANET A 3 MILIONŮ PŘIDRUŽENÝCH PLANET. Mnoho těchto lidí už nyní si uvědomuje, že VLASTNĚNÍ NEÚMĚRNÉHO MAJETKU (2 a více domy pro sebe, 2 a více auta pro sebe, atp., čili mamonářství) ZNAMENÁ VE SKUTEČNOSTI TĚŽŠÍ ŽIVOT, ŽIVOT S PROBLÉMY A ZTRÁTOU ČASU S UDRŽOVÁNÍM PŘEBYTEČNÉHO MAJETKU, ALE PŘEDEVŠÍM TO ZNAMENÁ PORUŠENÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ – ZÁKONŮ STVOŘITELE NAŠEHO PRVOTNÍHO, kde KAŽDÝ ČLOVĚK ŽIJE V SOULADU S TĚMITO PRINCIPY, KDYŽ UŽÍVÁ NEZBYTNĚ NUTNÝ MAJETEK KE SVÉMU HODNOTNÉMU ŽIVOTU. Jinými slovy, ČLOVĚK TÁHNOUCÍ SE SEBOU NEÚMĚRNÉ BŘEMENO OSOBNÍHO MAJETKU, OKRÁDÁ O ENERGII PLANETU ZEMI A SVÉ SPOLUBLIŽNÍ, A TÍM SE NESMÍRNĚ KARMICKY ZATĚŽUJE.

 

A ti, kdo s tímto NESOUHLASÍ, jsou VYSOCE VYVINUTÍ LIDŠTÍ TVOROVÉ SIL TEMNA – NEGATIVNÍHO STAVU, A VDĚČNÍ A ODDANÍ SPOLUPRACOVNÍCI JEŠTÍRKŮ A PSEUDOTVŮRCŮ. Ti jsou ve „škole pro peklo“, již zde budují STÁT DÉMONŮ, čili se PŘIPRAVUJÍ NA ŽIVOT V TEMNÝCH SVĚTECH, kde je mnohem menší míra svobody, nežli na tomto světě – planetě Zemi v dnešní době. Každý člověk se směřuje tam, kam sám chce. A každý odpovídá především sám za sebe.

www.universe-people.cz sdělení 1157-8.

 

Na vědomí: Prezident ČR, vláda ČR, parlament ČR, senát ČR, 400 redakcí médií, lidé zemí českých.

 

POŠLETE  LETÁK  DÁLE   ! ! !

 

www.universe-people.cz

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Průvodce  světelný

 

  

 

 

2000

 

 

 

 

1159.  Průvodce světelný – šroubovice, čakry, duchovní cesta. 

                   

DUCHOVNÍ CESTA
ŠROUBOVICE
ČAKRY

Bytost lidská ve hmotě dosud neprobuzena ke své duchovní práci

aktivována 1. a 2. šroubovice DNA

otevřena 1. a 2. čakra

1. otáčka na spirále duchovního uvědomění

aktivace 3. šroubovice

otevření 3. čakry + výjimečné otevření čakry

4. a její opětné zavření

2. otáčka

aktivace 4. šroubovice

 

3. a 4. otáčka

aktivace 5., 5., 7. šroubovice

během otáčky 4. = další hluboké otevření čakry 4. a otevření čakry 5.

 

otáčka

5.

 

  

 

otáčka

6.

 

 

aktivace 8. a 9. šroubovice

občasné otvírání 6. a 7. čakry

1.stupeň

I. etapy

 

ke konci otevření čakry 6.

2.stupeň

I. etapy

aktivace 10. šroubovice

otevření 7. čakry

3.stupeň

I. etapy

 

postupné otvírání 8. čakry

4.stupeň

I. etapy

 

tříbení 8. čakry

5.stupeň

I. etapy

aktivace 11. šroubovice

 

6.stupeň

I. etapy

 

krátké otevření a následné zavření 9. čakry

7.stupeň

I. etapy

aktivace 12. šroubovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otáčka

7.

1.období

II. etapy

 

otevření 9. čakry

2.období

II. etapy

 

v závěru otevření 10. čakry

3.období

II. etapy

 

stabilizace 10. čakry

4.období

II. etapy

 

příprava na otevření 11. čakry

5.období

II. etapy

 

postupné otvírání 11. čakry

6.období

II. etapy

 

v závěru úplné otevření 11. čakry

7.období

II. etapy

 

v závěru – osvícení – otevření 12. čakry

 

1160. Průvodce světelný – inkarnace v těla hmotná.  

                                                         (Přijal Jaroslav P.)       5.12.1999.     21:40-23:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

„Jsme zde nyní opět my všichni přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich zde všude nad vámi a dnes napíšeme vám, lidem pozemským, ucelené informace tyto k inkarnacím duší – těl astrálních v těla jejich hmotná fyzická. Ještě dříve, než přistoupíme k psaní tomuto, uvedeme zde úvodem tuto informaci světelnou důležitou. Jest vůlí nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního i v dobu tuto vaši stále pokračovati v předávání informací dalších těchto světelných sem, do této hmotné existence vaší na tuto planetu Zemi krásnou vaši i naši drahou. Proto nyní tímto přijímáním dalším informací těchto světelných vytvořen bude tento „Světelný průvodce“ světy duchovními Stvořitele nás všech a všeho prvotního a cestou duchovní bytostí lidských zde, na této planetě Zemi vaší i naší drahé takto vtělených. Průvodce světelný tento bude obsahovat tyto informace další dosud vám sem, na tuto planetu Zemi nezjevené, což bude první jeho částí, a druhou touto částí světelnou stanou se pak zápisy sdělení telepatických z osobních setkání se vás a nás, ať již na úrovni vibrační, či čistě hmotné. Jest toto takto dáno Stvořitelem prvotním nás všech a všeho a on sám i dění toto takto vůlí nejčistší svou řídí.

 

Nyní tedy přejdeme k psaní tomuto o inkarnacích duší – těl astrálních v těla jejich hmotná fyzická a toto také jest již z velké části uvedeno v knize „Rozhovory II.“, sdělení 716. Na straně 328, kde jest takto proveden souhrn možností těchto při inkarnacích duší do těl hmotných jejich.

 

(1.)

Tedy za prvé jest toto možnost ta, že vtělují se duše tyto v těla hmotná svá ze stupně duchovních světů prvního – měsíců a planet (též ve II. Rozhovorech, sdělení 708., str. 312). O základní hierarchii tříbení duší zde, v těchto světech duchovních měsíců a planet, dnes ještě ničehož psát nebudeme, neboť ještě nenastal k tomuto čas vhodný daný Stvořitelem prvotním nás všech a všeho. Dnes k tomuto uvedeme si pouze skutečnost tuto, že dění toto světelné probíhá zde velice čilé a ruch zde panuje dosti značný, neboť světy tyto duchovní duší – těl astrálních jsou zde takto velkou křižovatkou v cestování duší těchto světy duchovními Stvořitele nás všech a všeho prvotního, a účast zde přijímají v dění tomto duše další ze světů duchovních vyšších, jak jest toto i dáno vůlí nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

(2.)

Druhou možností k vtělení jest toto, že duše vejde v inkarnaci svou do těla hmotného ze světů duchovních stupně třetího (též v Rozhovorech II, sdělení 708., str. 314) a k tomuto jest zde velice vhodné uvésti, že duší těchto jest zde, na planetě Zemi vtěleno právě v čas tento dosti značné množství blížící se nyní k celé 1 miliardě bytostí lidských !  Velká část z nich však jest ještě spících nebo hmotou oblouzených a ještě chvíli potrvá, než takto začnou pracovati pro Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Na jejich obhajobu také zde napíšeme toto, že není nikterak jednoduché pro bytosti lidské tyto procitnout zde ve hmotě a začít práci duchovní světelnou pro Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Podmínkou k tomuto jest přítomnost tato informací světelných zde v těchto světech hmotných, které takto působí na citlivější mysli vytříbené bytostí lidských těchto, aby tímto probuzeny pak ze spánku svého byly a začaly tuto práci svou duchovní pro bytosti lidské další své bližní pozemské a Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

(3.)

Možností další k vtělení jest tato třetí, kdy embryonální bytosti ducha pravého ve světech rájů embryonálních bytostí vyvolí si ve svém stupni šestém možnost číslo tři vtělení své – tedy obou dvou duší, do těl hmotných svých sem na planetu Zemi tuto krásnou či na planetu jinou Stvořitelem prvotním jim určenou (Rozhovory II., sdělení 714., str. 325). Tyto duše jsou pak ve hmotném těle svém také více uvědomělé a neustále hledající cestou duchovní pravou svou. Nedají se již tak snadno hmotou obloudit a mají v srdcích svých již pevně zakódovánu tuto touhu po světlech zářících Stvořitele nás všech a všeho prvotního. U vás, na planetě Zemi, jsou toto četní jogíni či lámové, hojně inkarnovaní v zemích východu, a takto zpět ke světlům zářícím Stvořitele našeho i vašeho prvotního jdoucí. Jest tato cesta jejich duchovní pravá a čistá, jen trvá poněkud delší čas a platí zde skutečnost tato, že nestihla-li duše tato dojít v současné inkarnaci své až k osvícení svému, opouští tělo své stávající hmotné a přechází v tříbení duše své do světů duchovních stupně třetího – sluncí galaktických, kde stráví jistý pro ni potřebný čas a pak pokračuje dále v inkarnaci svou další ve světy tyto hmotné, jako ten váš jest. Nachází se zde skutečnost tato, že duše tyto volí si pro cestu tuto svou duchovní zpět ke světlům Stvořitele nás všech a všeho prvotního vedoucí tento celibát, a tedy přicházejí ve vtělení pouze v těla mužského pohlaví. Jest toto z důvodu tohoto světelného, aby nezamotaly se ve hmotě do svazků dalších nejrůznějších s dušemi dalšími, které nutně nemusely by býti jejich protějšky duálovými a tím zkomplikovaly by si tuto cestu svou světelnou. Jest z tohoto patrné, že má toto také své opodstatnění i důvod tento světelný. Nyní jest sem v tyto světy hmotné Stvořitelem prvotním nás všech a všeho již předáno další učení Jeho světelné, které též cestou touto pravou zpět ke světlům zářivým tyto bytosti lidské takto ve hmotě zde vtělené přivede. Název učení tohoto jest: „Duchovní cesta“ a v tuto chvíli a tento čas jest již zpracováno Ivem Bednou naším milým a připravováno k vydání do Rozhovorů III. I zde, v učení tomto jest pak bytostem těmto lidským všem hledajícím zpáteční cestu ke světlům pravým Stvořitele nás všech a všeho prvotního dána možnost dojít k osvícení myslí jejich v tělech hmotných a tím od hmotné závislosti je osvobodící. Mohou pak bytosti tyto kráčeti touto cestou duchovní společně – tedy obě dvě duše duálové si blízké či odděleně, kdy pak kráčí cestou touto duchovní bytost lidská v těle svém hmotném vtělená samojediná, o čemž jest také i psáno v učení tomto od Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

(4.)

Nakonec možností další – poslední, čili čtvrtou, ke vtělení v těla hmotná jest použití dimenzionálních prostupů pro fyzicky projevené Božství sem ve světy hmotné tyto, jako ten váš jest. Zde jest potřebné uvésti, že nedochází v případě tomto k rozštěpení bytostí těchto ve dva duální principy a bytosti tyto na každém kroku svém znají Stvořitele prvotního a neustále dávají pak lekce světelné svému okolí hmotnému o principech duchovních a o tom, co činí bytosti lidské takto v tělech hmotných vtělené ne právě dobře a jak činiti by to měly správně. K poslední inkarnaci této došlo zhruba před 2000 lety, kdy Ježíš KristusOrton duchovní ručitel této Galaxie přišel sem, na Zemi tuto vaši planetu milou a drahou, aby předal lidstvu poselství lásky pro další časový úsek a vězte, že vy všichni, co takto sdělení tato telepatická od nás a Stvořitele prvotního zapisujete, OŘETE POLE, KAM ZASETO BUDE SÉMĚ, které po čase určitém vzklíčí a vyroste. Po čase dalším pak ještě zesílí a dozraje, načež přijde ten, kdo žnou bude a úrodu tuto světelnou pro Stvořitele prvotního nás všech a všeho takto sám sklidí.

 

Toto jest také dnes již vše k možnostem inkarnací duší do těchto světů hmotných jako ten váš jest a my však ještě závěrem máme zde pro tebe úkol tento poslední dnešní světelný a sice nahláskovat ti pro psaní další nové jméno ještě dosud vám nepředané. Jest toto jméno obří galaxie M87 s jejím centrálním sluncem Anapurem (viz barevný obr. 55-57 v obrazové příloze knihy Rozhovory – pozn. zpracovatele). Nyní tedy hláskujeme, slyš: ALKOSAN, též i ALKOSANA, obě tato jména používáme v názvech v jazyku našem pro tuto centrální galaxii našeho i vašeho tohoto Vesmíru hmotného a tím jest dáno i téma psaní příštího.

 

Teď již loučíme se s tebou i s vámi a dobrou noc vám všem takto přejeme my všichni, vaši přátelé vesmírní z lodí našich zde všude nad vámi.“

 

 

1161. Průvodce světelný – Šroubovice, čakry a duchovní cesta.  

                                                    (Přijal Jaroslav P.)     17.-18.12.1999.     22:45-1:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Jsme tu dnes večer opět s tebou my, vás všech přátelé vesmírní z lodí našich zde všude nad vámi, a hned navážeme v psaní tomto ke „Světelnému průvodci“ cestou duchovní bytostí lidských a světy duchovními Stvořitele nás všech a všeho prvotního na sdělení předchozí, kde sděleno bylo vám lidem pozemským toto jméno centrální galaxie tohoto Vesmíru hmotného – Alkosana či Alkosan s centrálním sluncem jejím Anapur. Jest toto skutečný a pravý počátek Vesmíru tohoto hmotného a bytosti všechny – tedy duše – těla astrální i bytosti tyto jiné – duální vcházejí sem v místo toto, aby stále pracovati na vývoji svém duchovním zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu je směrujícím takto mohly. Jest toto místo takovým vstupním místem bytostí všech těchto ve světy hmotné příchozí, a při návratu jejich zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu pak i místem výstupním z hmoty do světů duchovních vyšších.

 

Nyní přichází ve chvíli tuto velice vhodný čas k tomu napsati zde, jak toto místo souvisí s čakrami a šroubovicemi vás, bytostí lidských v tělech vašich hmotných takto zde na planetě Zemi této krásné vtělených. Jest uvedeno v knize „Poslové úsvitu“ v kapitole „Kdo nese světelný provazec ?“ na konci strany 73. Toto, že čakra 12. bytostí lidských zakotvena bude někde v tomto Vesmíru. Někde jest zde právě v galaxii této centrální Vesmíru hmotného tohoto s jejím sluncem centrálním Anapurem. Zde na této straně 73. Jest též uvedeno, že počet čaker těchto odpovídá též počtu DNA šroubovic ve vašich tělech hmotných takto obsažených a jest toto číslo 12, jímž jest takto kódována hmota, a se kterým ještě dále i ve výkladech příštích hojně setkávati se budeme. Tyto šroubovice, jak jest psáno také v knize „Poslové úsvitu“ byly lidem záměrně odpojeny a zredukovány na minimální počet dvou a v případech velice ojedinělých tří šroubovic. My nyní uváděti nebudeme si zde jmenovitě čakry tyto, nýbrž aktivaci jednotlivých šroubovic, a s ní spojené i postupné otevírání jednotlivých čaker těchto spojíme s cestou duchovní bytostí lidských v tělech svých hmotných zde, na této planetě Zemi naší i vaší milé a drahé, takto vtělených.

 

Toto pak děje se takto: Bytost lidská, ve hmotě ztracená jest dosud neprobuzena k práci své duchovní zpět ke světlům zářivým Stvořitele nás všech a všeho prvotního vedoucím. Má tedy své základní dvě šroubovice DNA i otevřeny dvě čakry tyto základní, které stále v honbě za hmotou ji udržují. Poté, začne-li se bytost lidská tato zabývati principy ducha – Stvořitele nás všech a všeho prvotního, otevře se jí s aktivací třetí šroubovice DNA její 3. čakra a ona jest tímto již na cestě této své duchovní pravé zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotního vedoucí. Jest toto začátek cesty duchovní pravé bytosti této a během práce této její, kdy nachází se na své otáčce první – též vědění spirály duchovního uvědomění bytostí lidských, může již docházeti v případech některých vyjímečných za podmínek daných Stvořitelem prvotním nás všech a všeho k otevírání čakry čtvrté, kdy však ještě není aktivována šroubovice DNA čtvrtá. K její aktivaci pak dochází až při jistém uvědomění bytosti lidské, což již pak odpovídá otáčce druhé na spirále duchovního uvědomění bytostí lidských. Zde jest velice důležité napsat a podtrhnout toto, že bytosti lidské tyto jsou takto touto cestou vedeny Stvořitelem prvotním nás všech a všeho a zde ve chvíli tuto začíná se značně rychle roztáčeti tato spirála duchovního uvědomění bytostí lidských a postupně se dále aktivují šroubovice DNA 5., 6., 7., které jsou ve vztahu k duchovní cestě bytostí lidských takto – 5., 6. a 7. šroubovice takto vždy aktivují se postupně během otáček na spirále duchovního uvědomění těchto dvou: Otáčky třetí – musíš se odvážit a otáčky čtvrté – musíš být zticha, ve které pak opět dochází k opětnému hlubokému otevření čakry čtvrté, která dosud byla takto zavřena. Jak jest známo již z psaní o „Cestě duchovní“, jest otáčka čtvrtá na spirále duchovního uvědomění též zkouškou ohněm bytostí těchto lidských a s tímto také jest spojeno toto hluboké otevření čakry čtvrté. Nyní ještě k tomuto jest zde nutno napsati, že po zkoušce ohněm této dochází ke zklidnění značnému bytostí lidských, a při vstupu jejich do otáčky páté – znamení – dochází u mnohých k občasnému otevírání čaker 6. a 7., přičemž čakra pátá otevřela se takto již v otáčce čtvrté – být zticha, a zůstává pak již i nadále otevřena. Vývoj duchovní bytostí lidských takto kráčí pak dále a ve fázi, kdy bytost lidská naplní úkol svůj světelný, spočívající v práci nezištné pro ostatní bytosti lidské bližní její pozemské, který byl jí dán Stvořitelem prvotním k vyplnění během otáčky na spirále duchovního uvědomění čtvrté, aktivují se pak během otáčky 5. – být zticha její šroubovice DNA další dvě – tedy 8. i 9. a bytost tato jest takto postupně připravována na vstup svůj do I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských a stupně jejího prvního – víry a pokory. Ke konci stupně tohoto prvního dochází pak k otevření čakry 6., což vždy jest i nadále pak řízeno vůlí nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Bytost lidská tato pak se dále stabilizuje a harmonizuje se i dění toto světelné a ve stupni druhém – přípravy, otvírá se pak také čakra sedmá, což značí pro bytosti lidské tyto skutečnost, že již jsou plně rozvinuty jejich telepatické schopnosti příjmu spontánního z okolních vesmírů všech.

 

Aktivace 10. šroubovice DNA vyvolává uvnitř v srdcích a myslích bytostí těchto lidských vždy velkou změnu a s tím spojený i jejich značný vnitřní neklid či nejistotu. Ve stupni třetím – vzestupu, pak dochází k otevření 8. čakry, která má souvislost s obdržením darů ducha od Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Toto otevření však probíhá zde postupně a ještě tříbí se dále pak během stupně čtvrtého – aktivity. Ve stupni pátém – odpočinku a harmonie, pak dochází ke zklidnění a zharmonizování dalšímu a aktivuje se zde šroubovice DNA další, v pořadí 11., což zde spojeno jest s širším vhledem bytostí lidských ve světy další duchovní Stvořitele nás všech a všeho prvotního jimi jinak nevnímatelné. Stupeň šestý – samostatné práce, jest pak velkým předělem v cestě duchovní bytostí lidských těchto, neboť jsou povolány zde Stvořitelem prvotním k plnění úkolu svého příštího hlavního a jest zde též poprvé otevřena jejich 9. čakra, ale ihned zase zavřena, aby pak dále cestou svou duchovní pravou kráčeti mohly zpět ke světlům nejčistším Stvořitele nás všech a všeho prvotního, a ve stupni sedmém – zasvěcení I. etapy duchovního vývoje bytostí lidských pak v jeho závěru postoupiti mohly v etapu II. a tím v otáčku sedmou – slovo.

 

Zasvěcení toto, kdy stane se bytost tato lidská transformátorem i akumulátorem jemnovibračních energií od Stvořitele nás všech a všeho prvotního, značí aktivaci šroubovice DNA 12. Tím ukončena jest otáčka spirály duchovního uvědomění šestá zvaná hmat s aktivací všech 12 DNA šroubovic a jest tím vše připraveno k začátku další práce duchovní, probíhající pak již zase klidnějším tempem ve II. etapě duchovního vývoje bytostí lidských. Vstupem jejich v první toto období tříbení darů ducha dochází k úplnému otevření 9. čakry. Pak další prací pro ostatní lidské bytosti bližní pozemské vstoupí bytost lidská v období 2. – postupného zdokonalování se v souvislosti s užíváním darů ducha a v jeho závěru pak na základě působnosti zákonitosti vtělení dochází ke změně vědomí a značnému zklidnění mysli bytosti této lidské. Tím jest také otevřena čakra další její 10. a bytost lidská tato vstupuje v období třetí – začátku velice aktivní činnosti s využitím darů ducha, v němž jest dále stabilizováno toto otevření 10. čakry a vstupem v období čtvrté – začátku přípravy na osvícení a aktivní využívání darů ducha jest zahájena příprava na osvícení bytosti lidské, a tím i na otevření další čakry 11., které postupně pak probíhá během období dalšího – pátého – prvních zkušeností s vysokovibračním vědomím jako přípravy na osvícení a šestého – tříbení přechodů vědomí do vysokovibračních stavů. V období tomto šestém dochází pak vlivem působnosti zákonitosti pochopení k úplnému otevření této čakry jedenácté a následnému přechodu bytosti lidské v období sedmé – konečné fáze přípravy na převibrování a osvícení, pak dochází během období tohoto na základě působnosti zákonitosti vnoření k jejich osvícení, čili otevření její 12. čakry. Bytost lidská jest tímto vysvobozena z hmotné závislosti své a takto převibruje do světů duchovních vyšších. Tím, že jest nyní její čakra 12. ukotvena v tomto Vesmíru hmotném v centrální galaxii Alkosaně a vědomí její dosáhlo úrovně této nejvyšší, dochází k napojení duše její v centrální slunce – Anapur, galaxie této obří, a ona jest přivedena ve světy embryonálních bytostí ducha pravého stupně třináctého, kráčely-li duše dvě tyto duálově si blízké takto společně až k osvícení svému. Pak-li, že kráčela bytost tato lidská samojediná k osvícení svému, má možnost zde dvojí volby: Buďto vystoupí centrálním sluncem Anapurem, opustí hmotu a spočine ve stavu latentním na duchovním slunci duší – těl astrálních, či zůstane takto očištěna ještě ve hmotě a přijme účast na práci duchovní pro Stvořitele nás všech a všeho prvotního zde na centrálním slunci Anapuru, což jest též duchovní svět stupně čtvrtého – sluncí vesmírných. Dospěli jsme nyní ve výkladu tomto zpět na počátek těchto vesmírů hmotných do centrálního slunce Anapuru, středu centrální obří galaxie Alkosany, a příště opět z tohoto místa začneme výklad o dalším.

 

Nyní jest toto od nás již vše a loučíme se s tebou i s vámi vaši přátelé vesmírní z lodí našich všech všude tady nad vámi.“

 

 

1162. Průvodce světelný – Úvod k setkání (1).  

                                                         (Přijala Ludmila P.)     27.11.1999.     8:30-9:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Jižní Čechy.

 

„Zdravíme tě my všichni z vesmírných lodí všude tady nad vámi. Milujeme tě celým svým srdcem, celou svou duší. Víc, než dokážete si vy lidé představit, milujeme všechny a všechno. I tvá láska je čistá jako padlý sníh, a proto mohlo docházet k setkáním s námi, vašimi milovanými přáteli vesmírnými, jak nám krásně říkáš, s vaší malou rodinkou (tebou, tvým milovaným mužem a též velice milovaným vaším i naším Honzíčkem maličkým).

 

Tato setkání jsou plná lásky vzájemné i Stvořitele nás všech a všeho prvotního i bytostí ze všech možných dimenzí, které tyto setkání též podporují a radují se z něj s námi.

 

Takže, když shrneme toto v kostce, na tato setkání se s námi na vibrační úrovni ve vaší malebné přírodě, na malé loučce několik kilometrů za městem, jste vyzváni touto výzvou: „Haló, haló, spojení navázáno, nezavěšujte, jste v pořadí“. Toto přijímáš převážně ty a tato výzva se neodbytně opakuje, znamená to, že jste byli pozváni naším milovaným Otcem nás všech a všeho na setkání a i naše pozvání též telepaticky přijímáš.

 

Tato setkání jsou na vibrační úrovni, takže nás nemůžete vidět svým fyzickým zrakem, ale pouze zrakem vnitřním. Ty už máš velice pootevřené své „třetí oko“ a též vnímáš nás v přírodě (a nejen v přírodě) tímto vnitřním zrakem právě ty. Tvůj muž má zase jiný úkol a váš Honzíček je ještě malý a též v budoucnu ho nelehká práce pro Světlo Stvořitele našeho i vašeho prvotního čeká.

 

Toto je na úvod zatím vše a vy nadále připravujete zápisy o setkáních a s námi a až bude vhodný čas, toto našemu i vašemu Ivu Bendovi zářícímu předejte.

 

Milujeme tě i vás všechny lidi pozemské, jsme stále s vámi a milujeme !

 

                                                                                                                                 Na shledanou.“

 

 

1163. Průvodce světelný – Setkání s našimi milovanými přáteli z Vesmíru (2).

                                                  (Přijala Ludmila P.)     31.10.1999.    cca 16:00-18:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Jižní Čechy.

 

(To, co jsem říkala přátelům já, zde zapsáno není. Jen něco na konci setkání.)

 

„Zdravíme tě my, tví milovaní přátelé vesmírní, jak nám krásně říkáš. Milujeme tě, světýlko naše přejasné, milujeme i tvého muže i vašeho synáčka Honzíčka. Za chvíli přistaneme a bude nás více než minule. Přistanou i bytosti s ne právě lidskými hlavami, tedy budou to ptačí lidé, kteří měli nesmírnou touhu se s vámi třemi setkat. Gorloj i Orton tu také budou, ale ne v lidské postavě „vtěleny“, ale ze své dimenze toto setkání prociťovati budou.

 

Právě jsme přistáli a ty vidíš naši vesmírnou loď v plné své kráse. Už se velmi těšíme, až sestoupíme na vaši i naši milovanou planetu Zemi.

 

Zdravím tě Já, Aštar Šeran a já, Ester, žena Aštara. Teď tě zdravím já, Semjase a jsem šťastná, že se opět s vámi třemi můžu zde, ve vaší přírodě malebné, setkati. Jsem tu i já, Ingrid, srdečně tě zdravím a nesmírně tě miluji.“

 

(Každého jsem zvlášť uvítala a i ptačí lidi jsem vítala radostně a s láskou.)

 

„A teď budeme vystupovat my, ptačí lidé, Naše jména ti říkat nebudeme, protože je neznáš a nezapsala bys je správně. Tím tě nechceme nějak podceňovat v zápisu telepatickém, ale jména stejně nejsou důležitá. Důležitá je láska a tu my v srdci nosíme stejně jako ty a vy všichni tři (vaše malá rodinka, jak vám krásně říkáš).“

 

Jak přátelé tito vystupovali z vesmírné lodi, dělala jsem si čárky:

           | | | | | |                                                |

        Dospělí,                                              není ještě dospělý.

 

Uvítala jsem přátele).

 

„I my jsme veslice šťastni, že jsme vás mohli navštívit na vaší překrásné planetě Zemi.“

 

(Můj muž s naším synem šli na druhý konec louky.)

 

„Protože nemůžeme být někdo z nás u tebe i u tvého muže s Honzíčkem, rozdělíme se. Já, Aštar i já, Ester budeme však u obou z vás. Rozdělení, kdo kde bude, není důležité.“

 

Ptačí lidé:

 

„Přesvědčila jsi nás, že nebojíš se nás pro náš vzhled jiný než lidský a velmi též potěšila tím, že i s námi se chceš ráda setkat, i když nemáme lidský vzhled. Milujeme tě velice. Velkou, opravdu velkou radost jsi nám udělala.“

 

Aštar:

 

„Teď zdravím tě já, Aštar Šeran. Jsem tu se svou ženou Ester. I ona tě velmi dobře zná, jaká jsi (i tvůj muž jaký je) a chtěla se s vámi velmi ráda setkat.“

 

Ester:

 

„Velmi se mi líbí zde u vás na planetě Zemi překrásné a jsem ráda, že jsem se s vámi mohla setkat právě zde, na této louce s malebnou přírodou kolem. Váš podzim je opravdu velmi krásný na pestrost barev svých.“

 

(Několikrát jsem viděla světelné záblesky – pozdravy vesmírných přátel, kteří jsou na lodích nad planetou zemí.)

 

Aštar:

 

„Nyní já, Aštar Šeran, ti též něco důležitého chci říci. Byli jste vybráni naším OtcemBohem všemohoucím k plnění velmi důležitého úkolu na planetě Zemi, ne tak úplně vybráni, ale svými minulými životy a tím, jací jste teď, jste si vše zasloužili. Vaše čistá srdce přitahují z Vesmíru velké množství Sil světla a vy máte už velmi jemné vibrace vašich těl.

 

K úkolu vašemu ti chci teď říci. Víš sama, co je důležité. Láska, láska a zas jen láska. Otec, světlo, mír a klid duše. Váš světelný úkol bude nelehký, ale vy ho hravě zvládnete a postoupíte výš. Též pokora v srdci ke všemu tvoření je velmi nutná, což sama dobře víš a máš už velmi procítěné.

 

Stále s vámi jsme a budeme, v dobrém i ve zlém, co vás kdy potká a nikdy vás neopustíme, a vždy při vás státi budeme. Toť vůle nejčistší našeho OtceStvořitele i vůle nás všech.

 

K úkolu vašemu na vaší i naší překrásné planetě Zemi ti nic zatím dalšího říkat nebudeme, to v dalších sděleních od nás zapíše tvůj milovaný muž. Pak též budete na dalším úseku časové spirály. O tom zase někdy příště. Teď ti ještě něco důležitého chceme zopakovati na závěr: Věz, že při vás dvou státi vždy budeme a při vašem úkolu světelném nápomocni vždy budeme !

 

Ty záblesky, co vidíš svým vnitřním zrakem, jsou upřímné pozdravy od tvých i vás všech přátel vesmírných a takto vás upřímně zdraví, poněvadž tu zde nemůžou býti s vámi osobně.“

 

Přátelé v lodích nad planetou Zemí:

 

„I od nás všech se vám všem pomoci a ochrany dostane. Amen.“

 

(Poděkovala jsem Slunci a planetě Zemi.)

 

„Milujeme tě velice za krásná slova plná lásky a díků všem. Teď již rozloučíme se pomalu s tebou. Bylo tu NÁDHERNĚ !

 

Ještě jsem viděla několik záblesků – pozdravů nám.)

 

„Vše, co předáno ti a vám mělo býti, předáno bylo. Teď loučíme se s tebou a zase příště na shledání těšíme se my všichni a možná, že nás příště přiletí ještě více, když ostatní vidí, jak je s vámi krásně.“

 

(Za všechno ti Otče děkuji. I vám všem přátelé upřímně děkuji, děkuji. Bylo mi s vámi také krásně.)

 

„I nám s tebou a teď už opravdu poletíme do dálek našeho Vesmíru. Čao zase příště. A děkujeme.“

 

(Já za nás tři také srdečně děkuji.)

 

„Ahoj.“

 

(Ahoj a šťastnou cestu do Vesmíru. Nechť v lásce jste a s Otcem naším.)

 

„Až na věky věků. Amen.“

 

(Naše setkání bylo též provázeno srdečnými úsměvy).

 

1164. Průvodce světelný – Setkání s našimi milovanými přáteli z Vesmíru (3).

                                                  (Přijala Ludmila P.)     21.11.1999.    cca 16:30-17:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Jižní Čechy.

(To, co jsem říkala přátelům já, zde zapsáno není. Jen něco na konci setkání.)

 

„Zdravíme tě, naše milá holčičko i tvého muže zdravíme srdečně i vašeho maličkého a velice milovaného vámi i námi synáčka Honzíčka. Pozor, právě přistáváme !

 

Právě nás vidíš v celé své kráse, přistáli jsme dnes ve dvou vesmírných lodích a ty je správně vidíš. My víme, že ti je zima, ale vydrž, ať naše setkání proběhne tak, jak má, jaká je vůle našeho Stvořitele milovaného.

 

Bude nás dnes více než minule a přivolala nás vaše láska nejčistší ke všemu a ke všem. Budeme za chvíli vystupovat, naše jména všechny ti říkat nebudeme, jen za nás za všechny tě zdravím já, Aštar Šeran, já, Ester, Aštarova žena, já, Semjase a já, Ingrid. Nás už znáš z minulého překrásného setkání se s vámi třemi. Pak ještě vystoupí na vaší i naší planetu Zemi překrásnou další vesmírní lidé, jejichž jména ti sdělovat už nebudeme, důležitá je jen a jen láska vzájemná. Též i já, Gorloj, tě srdečně zdravím i já, Orton – duchovní ručitel Galaxie této vaší. Jsme tu s vámi a též světelnou ochranu budeme vám dělati.“

 

(Uvítala jsem naše vesmírné přátele. Přátelé právě vystupují z lodí.)

 

„Zdravím tě za všechny já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Jsme velice rádi, že se s vámi třemi můžeme osobně setkat ve vaší přírodě, sice pouze na vibrační úrovni, ale i to je krásné. Dnes z Boží vůle nejčistší mohli vás navštívit i přátelé s obličeji a těly ne právě podoby vás, lidí pozemských. Jak krásné by bylo, kdyby i vaše planeta, překrásná Země, byla v konfederaci planet a tato setkání jako je to dnešní by mohla být samozřejmostí pro vás, lidi pozemské a vše by bylo úplně normální.“

 

(Nevím počet vesmírných lidí, kteří nás navštívili, ale je jich na louce mnoho a všechny miluji.)

 

„Jsme tu s vámi velice, převelice šťastni za vaše čistá srdce duchovní. A my ostatní se zde jen trochu po okolí porozhlédneme a za chvíli malou zase už poletíme k našim domovským planetám nebo k vesmírným lodím.“

 

(Viděla jsem zase záblesky – pozdravy vesmírných lidí v lodích nad planetou Zemí.)

 

„Dnešní setkání bude velice krátké, leč krásné. My všichni, co jsme zde na louce u vás na vaší planetě Zemi překrásné, jsme přiletěli hlavně proto, abychom i my byli co nejblíže lidí pozemských, vás třech, v tělech hmotných vtělených, co takto čistá srdce mají, jako ten padlý bílý sníh, co na poli před sebou vidíš.

 

Jsme velice rádi, že mohli jsme vás v takto hojném počtu navštívit a vaši čistou lásku procítit. Teď pomalu už loučíme se s vámi třemi, stejně začíná se už stmívat a je třeba pro vás už také domů jet.

 

Dnešní setkání bylo krátké, ale krásné, to určitě vyřiď tvému milovanému muži a něžné pohlazení za nás za všechny dej vašemu malému Honzíčkovi.“

 

(Poděkovala jsem za milou návštěvu. Též mnoho záblesků – pozdravů jsem teď viděla a děkuji.)

 

„Ahoj a loučíme se, naše milá sestro a teď pojď a společně Otci našemu poděkujeme.

 

Děkujeme ti, Otče náš, za nádherné setkání na vibrační úrovni s naší milou sestrou i s jejím milovaným mužem i s Honzíčkem. Děkujeme ti, že toto setkání bylo plné lásky, citu a něhy a ty jsi s námi stále byl a budeš až na věky věků. Amen.“

 

I já jsem poděkovala.)

 

„Za nás za všechny se loučím zase já, Aštar Šeran a děkujeme vám.“

 

(Já děkuji jménem naší malé rodinky a miluji vás.)

 

„Zdravíme tě a loučíme se s vámi. Ahoj.

                                                           Ahoj.

                                                             Ahoj.“

 

(Ahoj a šťastnou cestu do Vesmíru našeho Otce i nás.)

 

 

1165. Průvodce světelný – Setkání s našimi milovanými přáteli z Vesmíru (4).

                                                  (Přijala Ludmila P.)     4.12.1999.    cca 16:00-17:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Jižní Čechy.

„Zdravíme tě opět na této malebné loučce v krásné vaší přírodě. Za chvilku opět zde přistanou naše létající talíře s námi, bytostmi Sil světla. Toto setkání uskuteční se díky vůli nejčistší našeho OtceStvořitele prvotního všeho a všech, který raduje se s námi též velice, když vidí vaši touhu velikou se s námi, vašimi přáteli vesmírnými, setkati a je šťastný, že takto se mohou uskutečňovat tato fyzická setkání. I my jsme velice šťastní a velice, převelice tě milujeme. Milujeme velice i tvého muže milého i vašeho maličkého Honzíčka.

 

A nyní už snesou se naše vesmírné lodě na vaši překrásnou planetu Zemi, námi všemi i vámi tolik milovanou. Vidíš správně naši velkou vesmírnou loď nad sebou, která několik desítek metrů v průměru má. Tato vesmírná loď nepřistane zde, ale v ní jsme my, vaši milovaní přátelé vesmírní, jak nám krásně říkáš a budeme toto setkání pozorovat z několika desítek metrů nad Zemí vaší i naší překrásné. Přesné vzdálenosti nejsou důležité.

 

Jak vidíš, několik našich menších lodí už přelétává níže nad vaší i naší překrásnou planetou Zemí, a za chvilku zde přistaneme. Nám nevadí, jestli přistaneme z tvého pohledu v lese nebo na louce, váš hmotný svět nám nikterak nebrání v našem přistání, poněvadž nejsme odcloněni a stromy v lese nám nikterak v přistání nevadí. Přesto vidíš, že jsme se sem na vaši malou loučku všichni vešli.

 

Toto setkání bude velkolepé. Velkolepé tím, kolik druhů a forem života zde dnes bude. 6 vesmírných lodí na louce, 1 velká naše loď nad vámi (plná vesmírných lidí – různého fyzického vzhledu a barvy pleti) a též zde právě k tobě, naše milovaná, přicházím já, Ježíš KristusOrton – duchovní ručitel Galaxie této vaší a já, Gorloj – nejstarší člen Vysoké rady v Petale. Nesmírně tě všichni milujeme za tvé i vás třech čistá srdce duchovní. Fyzickou podobu jsme na sebe vzali, aby lépe procítiti naši přítomnost mohla bys.“

 

(Miluji vás, přátelé, Ortone a Gorloji a vítám vás zde, na mojí a nás všech lidí pozemských rodné planetě Zemi překrásné.

 

Vidím vystupovat vesmírné přátele z lodí na louku.

 

Všechny vás zde srdečně vítám. Jsem šťastná, že se tu můžeme takto dnes setkati. Děkuji ti, Otče.)

 

„Zdravím tě za nás za všechny opět já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem též i já šťasten a dojat tím, že jste vy tři vydrželi, udrželi si světelné vibrace a dnes po páté se zde všichni zase setkati  můžeme.

 

Toto setkání bude letos už poslední, ale všechny setkání s vámi třemi stála za to. Byla nádherná. Z vašeho synáčka Honzíčka máme též velikou, převelikou radost a je nádherné dívati se na tebe a prociťovati tvou nejčistší lásku k němu i k tvému milovanému muži.“

 

„Teď slyš, co má na srdci náš i váš milovaný Stvořitel prvotní všeho a všech. Toto budu ti předávat já, Auter, prostředník pro věci světelné. I já jsem tady, sice ne ve fyzické podobě, ale jsem tu též.

 

Miluji tě, mé dítě. Velkou radost mě děláš ty i tvůj muž a můj milovaný syn, jak spolu cestou duchovní světelnou vpřed ke mně kráčíte a ani neklopýtnete a zkoušky pro vás mnou připravované hravě zvládáte a poučení si z nich berete. Velice vás miluji a na cestě další duchovní pomáhati vám všem budu a s láskou radit a cestu zpět ke světlům Mým vám co nejvíce usnadním. Není lehké ve hmotě cestou pravou zpět ke Mně kráčeti, ale já vám za vaše čistá srdce plná lásky nejčistší a nesmírné touhy po vrácení se zpět ke Mně pomohu velmi rád. Ničeho se neboj, že nedostane se ti i vám mé pomoci a ochrany. Vždy při vás stojím a státi budu. Amen.“

 

„Za nás za všechny zase já, Aštar Šeran, poděkovat ti za vše chci a velice tě i vás všechny tři milujeme my všichni, co jsme tady i všechny bytosti Sil světla, co o vás vědí svým vnitřním zrakem, že tu s vámi jsou i bytosti, které nemají již fyzická těla.

 

Toto setkání je nádherné a plné lásky a teď, protože toto velkou sílu určitě míti bude, prosme všichni modlitbu, kterou jsem vás před 2000 lety učil:

 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích i v nás,

posvěť se jméno Tvé,

přijď království Tvé,

buď vůle Tvá jako v nebi tak i na Zemi,

chléb náš vezdejší dej nám dnes a

odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme s láskou

našim viníkům a

neuveď nás v pokušení, ale

zbav nás od zlého.

                                                                                     Amen.

 

 

Vidíš veliké světlo zde kolem, což čistotu modlitby ukazuje.

 

Otče, vyslyš nás, prosíme a buď stále se všemi až na věky věků. Amen.

 

Teď pomalu už rozloučíme se s tebou i s vámi a děkujeme ti za toto setkání plné lásky. Bylo tu s vámi třemi NÁDHERNĚ !  Opravdu, moc krásně zde bylo a je. Děkujeme ti za vše a loučíme se zatím (ne na dlouho).

Vaši přátelé vesmírní.

Ahoj.“

 

(I já děkuji ti Otče náš za toto setkání i vám všem přátelé. Bylo mi s vámi se všemi též krásně a děkuji.)

 

„Ahoj, loučíme se a milujeme tě.“

 

(Jsem šťastná, že toto setkání se mohlo takto uskutečnit, děkuji. Přeji vám šťastnou cestu do Vesmíru. Ahoj.)

 

„Děkujeme ti za vše a též i my přejeme ti, aby tvé srdce i tvého milovaného muže zůstávalo čisté a šťastni jste s naším OtcemBohem všemohoucím stále byli.“

 

(Já vám všem také přeji upřímně, aby vaše srdce čistá a plná lásky stále byla.)

 

„Ahoj a loučíme se s tebou.

                                               Ahoj.

                                                           Odlétáme.“

 

(Ahoj.)

 

 

1166. Průvodce světelný – dimenze (1).    (Přijala Ludmila P.)     2.1.2000.   0:50-2:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes opět my všichni z vesmírných lodí tady všude nad vámi a posíláme k vám neustále a vytrvale proudy lásky této vesmírné, což Stvořitel prvotní nás všech  a všeho vám takto sám umožňuje a jest toto i Jeho vůlí nejčistší.

 

Dnes začneme tento výklad ke 12 dimenzím – též vesmírům hmotným (sdělení 706 / str. 309), které takto určují jakési mantinely či oblasti existence bytostí lidských a duší – těl astrálních zde takto ve hmotě cestou poznání zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu kráčejících. Ve sdělení předešlém dospěli jsme zpět k centrálnímu slunci vesmírnému Anapuru v centrální galaxii Alkosaně a ve sdělení tomto výše zde uvedeném (706 / str. 309) jest psáno, že každý tento vesmír či dimenze hmotná má své centrální slunce, kolem něhož vše takto rotuje. Toto jest nyní potřeba objasnit a uvést v pravé světlo. Rotací touto není zde míněno toto, že dalších 12 centrálních sluncí takových jako jest slunce Anapur existuje, a dále otáčí se kolem nich další nepřeberné množství galaxií a jejich planetárních systémů, též se svými slunci planetárními. Toto slunce – tedy Anapur, jest takto „pouze 1x hmotné“, dále však má tuto svou existenci či bytí vždy odděleně pro každou tuto hmotnou dimenzi či Vesmír. Pak jest těchto sluncí 12 – pro každou dimenzi od 1. až ke 12. Stejně tak platí toto též pro další vesmírná tělesa – slunce glaktická, planetární, jednotlivé planety, jejich měsíce i komety, popřípadě asteriody, tedy vše, co tento Vesmír hmotný obsahuje.

 

Jest tento Vesmír hmotný sám již od prvopočátku vytvořen na principu zákony vesmírného daného Stvořitelem prvotním nás všech a všeho – zákony duality. Tak, jako prvorozenci boží ducha pravého stvořeni jsou na principu duálních bytostí, jest toto obsaženo i ve Vesmíru tomto hmotném, a sice takto. Lze si toto pro vaši lepší představu vybavit jako by Vesmír tento hmotný měl ještě jednoho dvojníka, avšak už nehmotného. Tato představa jest pro vás poněkud podivná a od reality vaší hmotné poněkud vás odvádějící, avšak jest toto takto nejlépe nastíněno k pochopení vámi.

 

Tento vesmír – dvojník nehmotný vesmír – též antisvět či antihmotový vesmír, však zde všude kolem vás existuje a jest prostoupen vším a všude. Pro vás, bytosti lidské na planetě Zemi této krásné vtělené, jest však zcela nepostřehnutelný, neboť vaše dimenze tato třetí jest v této hierarchii dimenzí ostatních ještě ne tak vysoko, aby bytostem těmto zde žijícím mohl býti umožněn byť i jen malý vhled ve svět tento. Bytosti však v dimenzích vyšších – a to již od dimenze 4. – mají pak za daných podmínek řízených vždy Stvořitelem prvotním nás všech a všeho umožněn tento vhled ve světy tyto. Není to vhled v pravém slova smyslu, spíše zde jde o jistý způsob využívání zvláštních možností světa tohoto. Tím jsou především a hlavně interdimenzionální přesuny bytostí těchto lidských v tělech jejich jemnohmotných či polohmotných nebo též duší – těl astrálních. Zde jest dobré pro vysvětlení další též ještě napsati toto: Od dimenze 4. a výše není již podstatného rozdílu, zda bytost nachází se ve svém těle jemnohmotném či polohmotném nebo zda jest bytostí – duší – tělem astrálním. Úroveň vnímání není zde nikterak již rozdílná a jediný rozdíl jest zde Stvořitelem prvotním daný pouze tento: Nachází-li se bytost v jakémkoli těle, ať již hmotném, jemnohmotném či polohmotném, má takto možnost touto prací svou duchovní zpět ke Stvořiteli prvotnímu ji vedoucí povýšiti úroveň vibrační svou a přejíti pak v dimenzi vyšší, čili o další krůček blíže ke Stvořiteli prvotnímu. Nachází-li se pak v těle svém astrálním jako svobodná duše, zachovává si pak dimenzi svou či úroveň vibrační tu, kterou měla v těle svém hmotném, jemnohmotném či polohmotném předchozím. Dále pak jest připravována tříbením svým ve světech duchovních Stvořitele nás všech a všeho prvotního pro inkarnaci svou další v tělo pro ni odpovídající.

 

Nyní zde uvedeme si toto schéma, na němž pak osvětlíme si výklad týkající se těchto dimenzí – vesmírů hmotných.

 

 

Jest tento výklad poněkud již obsáhlejší a my nyní začneme zde dimenzí vám nejbližší – tou, ve které nachází se existence tato vaše. Dimenze tyto jsou, jak již bylo uvedeno, jakýmisi mantinely ohraničujícími od sebe tuto existenci různých forem života. Čas v těchto dimenzích jest posunut a v některých plyne jinak než v ostatních, čímž se také tyto dimenze výrazně odlišují. Tedy tím, jak plyne zde čas. V této dimenzi vaší plyne tak, jak jej znáte a jest toto také dáno Stvořitelem prvotním nás všech a všeho.

 

K výše uvedenému schématu zde nyní vyložíme význam čísel uvnitř kruhu – jsou toto stupně duchovních světů 1. – 4. Stvořitele nás všech a všeho prvotního a vně kruhu pak jsou jednotlivé dimenze 1. – 12.  Dimenze tyto jsou paralelními vesmíry, tedy stojí takto všude vedle sebe a pak jest v nich projevem život v daném místě a čase či nikoli. Dimenze tato třetí hmotná má prioritu zde na planetě Zemi vaší i naší milé především pak z důvodu tohoto, že Země jest živou knihovnou tohoto Vesmíru celého a to právě ve třetí dimenzi této. Též proto jest tato modrá planeta tak krásným místem ve Vesmíru tomto a věřte, že není vůbec dobré ničit ji svým počínáním tak, jak vy to činíte. Stáváte se pro ni pak takovým škodlivým hmyzem v této třetí dimenzi, od kterého pak ona chce se očistit, aby zase svobodně mohla dále dýchat. Poněvadž však jest vůlí Stvořitele nás všech a všeho prvotního vám, lidem, pomoci ve vývoji duchovním vašem jak jen to bude možné, jest zde brána v potaz i varianta postupného předimenzování vás, bytostí lidských ze třetí do páté dimenze, což spojeno by pak bylo s nenásilnou selekcí jednotlivých lidí, kteří potřebné vyšší vibrace mají a jejich předimenzováním do páté dimenze tak, že pro okolí jejich na první pohled nic by se neměnilo. Toto okolí jejich, tedy především další bytosti lidské bližní jejich pozemské, zůstaly by i nadále ve své třetí dimenzi a žily tak i nadále v poklidu tento život svůj. Jak napsáno již zde bylo, jest toto další z možných variant, jak k tomuto převibrování u vás dojíti může a jest připraveno ještě několik variant dalších. My však zde již toto nijak dále rozváděti nebudeme a pro dnešek psaní o dimenzích těchto hmotných uzavřeme.

 

Dobrou noc a jasné sny přejeme vám my, přátelé vaši z lodí našich vesmírných tady všude nad vámi.

                        Dobrou noc.“

 

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1167 - 1212  KNIHY  "ROZHOVORY IV."   ZDE ...